Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

233 resultaten

Motie van de leden Van Meenen en Rog over verbetering van de salarispositie en carrièrepaden van basisschoolleerkrachten (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Van Meenen en Rog over verbetering van de salarispositie en carrièrepaden van basisschoolleerkrachten Motie begroting financiën Nr. 68 MOTIE VAN DE LEDEN VAN MEENEN EN ROG Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat uit de tussenevaluatie van het bestuursakkoord blijkt dat niet goed is vast te stellen of doelen worden gehaald; overwegende dat de doelen uitdagend onderwijs, onderwijsverbeteringen, professionele scholen en doorgaande ontwikkellijnen het beste worden bereikt met goede leraren voor de klas; constaterende dat er op dit moment te grote verschillen tussen salaris- en loopbaanperspectieven in verschillende onderwijssectoren zijn; overwegende dat in 2020 het bestuursakkoord afloopt en de prestatieboxmiddelen structureel staan ingeboekt op de OCW-begroting; verzoekt de regering, te onderzoeken of en op welke wijze verantwoord een deel van de middelen uit de prestatiebox p.o. per 2020 aangewend kan worden voor een verdere verbetering van de salarispositie en carrièrepaden van basisschoolleerkrachten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Nadere informatie ruimtebrief (Dossier 35000-VIII)
Nadere informatie ruimtebrief Brief regering begroting financiën Nr. 92 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 november 2018 In vervolg op de behandeling van de begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019 informeer ik u hierbij, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, nader over de overwegingen rondom het vertrouwelijke karakter van de ruimtebrief. ...

Motie van de leden Futselaar en Özdil over een aanvullend lid in de commissie-Van Rijn (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Futselaar en Özdil over een aanvullend lid in de commissie-Van Rijn Motie begroting financiën Nr. 60 MOTIE VAN DE LEDEN FUTSELAAR EN ÖZDIL Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de Minister een adviescommissie financiering hoger onderwijs heeft ingesteld onder voorzitterschap van de heer Van Rijn; constaterende dat de commissie wel leden bevat die recente banden hadden of hebben met hogescholen en universiteiten, maar dat dit niet geldt voor studentenorganisaties; van mening dat studenten bij uitstek een belang hebben in het eindadvies van de commissie-Van Rijn; verzoekt de regering, op voorspraak van studentenorganisaties LSVb en ISO te komen tot een aanvullend lid van de commissie-Van Rijn, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Aartsen over de toetsing van NPO-programma's op publieke waarden (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Aartsen over de toetsing van NPO-programma's op publieke waarden Motie begroting financiën Nr. 121 MOTIE VAN HET LID AARTSEN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 3 december 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de NPO zelf over de inhoud van zijn programma's gaat; constaterende dat alle programma's op de publieke omroep worden getoetst of zij volgens de NPO voldoende publieke waarde hebben, maar dat deze informatie nu niet gemakkelijk te vinden is; overwegende dat een publieke omroep deze beschrijving openbaar zou moeten maken zodat alle Nederlanders kunnen zien hoe een programma bijdraagt aan de publieke waarden van de NPO; verzoekt de regering, om aan te dringen bij de NPO om bij ieder programma op de publieke omroep openbaar te beschrijven hoe dit programma bijdraagt aan de publieke waarden van de NPO, bijvoorbeeld via een tekst op de website per programma, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Kwint c.s. over voorstellen over omroepmensen die boven de WNT-norm verdienen (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Kwint c.s. over voorstellen over omroepmensen die boven de WNT-norm verdienen Motie begroting financiën Nr. 131 MOTIE VAN HET LID KWINT C.S. ...

Reactie op de motie van het lid Beertema c.s. over het BSA overlaten aan de instellingen voor hoger onderwijs zelf (Dossier 35000-VIII)
Reactie op de motie van het lid Beertema c.s. over het BSA overlaten aan de instellingen voor hoger onderwijs zelf Brief regering begroting financiën Nr. 161 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 februari 2019 Met deze brief bied ik u mijn reactie aan op de motie van het lid Beertema c.s. over het bindend studieadvies (bsa) in het hoger onderwijs.1 De motie van het lid Beertema c.s. roept op om het bindend studieadvies aan de instellingen te laten. ...

Motie van het lid Asscher over het tot stand brengen van schoolbibliotheekvoorzieningen (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Asscher over het tot stand brengen van schoolbibliotheekvoorzieningen Motie begroting financiën Nr. 109 MOTIE VAN HET LID ASSCHER Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 19 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat kinderen zeker moeten zijn van de beschikbaarheid van een bibliotheek ter bevordering van de leesvaardigheid, om boeken te lenen en om informatie op te zoeken; constaterende dat de aanwezigheid van goed uitgeruste schoolbibliotheken volgens onderzoek een sterke impuls is voor de leesbevordering van kinderen in het basisonderwijs; constaterende dat het programma van Stichting Lezen en lokale bibliotheken heeft bijgedragen aan bibliotheekvoorzieningen op 45% van de scholen maar dat daarmee 55% nog niet is bereikt; verzoekt de regering, bij de evaluatie van het programma «Tel mee met Taal» in kaart te brengen op welke wijze het bereik onder basisscholen, voor het tot stand brengen van dergelijke schoolbibliotheekvoorzieningen, kan worden vergroot en de Kamer hierover in het voorjaar van 2019 te informeren bij het besluit op het vervolg van «Tel mee met Taal», en gaat over tot de orde van de dag. ...

Uitstel toezending mediabegrotingsbrief 2019 (Dossier 35000-VIII)
Uitstel toezending mediabegrotingsbrief 2019 Brief regering begroting financiën Nr. 89 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 november 2018 Op 26 november a.s. staat het Wetgevingsoverleg OCW-begrotingsonderdeel Media met uw Kamer geagendeerd. ...

Werkprogramma 2018-2019 Raad voor Cultuur (Dossier 35000-VIII)
Werkprogramma 2018-2019 Raad voor Cultuur Brief regering begroting financiën Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 september 2018 In overeenstemming met artikel 26 lid 3 van de Kaderwet adviescolleges bied ik u hierbij, mede namens de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, het werkprogramma 2018–2019 van de Raad voor Cultuur aan1. ...

Motie van het lid Rudmer Heerema over beleid gericht op het ondersteunen van de beter presterende leerling (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Rudmer Heerema over beleid gericht op het ondersteunen van de beter presterende leerling Motie begroting financiën Nr. 193 MOTIE VAN HET LID RUDMER HEEREMA Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 17 juni 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er geen beleid lijkt te zijn voor beter presterende leerlingen in het onderwijs; overwegende dat het onwenselijk is dat beter presterende leerlingen onvoldoende uitgedaagd worden en te weinig mogelijkheden krijgen om zich te ontplooien; verzoekt de regering, om zo snel als mogelijk met beleid gericht op het ondersteunen van de beter presterende leerling te komen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Westerveld c.s. over rapporteren over het Regenboog Stembusakkoord (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Westerveld c.s. over rapporteren over het Regenboog Stembusakkoord Motie begroting financiën Nr. 49 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Futselaar over een wettelijke huisvestingsplicht (t.v.v. 35000-VIII-58) (Dossier 35000-VIII)
Gewijzigde motie van het lid Futselaar over een wettelijke huisvestingsplicht (t.v.v. 35000-VIII-58) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 87 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID FUTSELAAR TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 58 Voorgesteld 6 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat studentenhuisvesting, specifiek de huisvesting van meer kwetsbare internationale studenten, een hardnekkig en groeiend probleem is in een aantal steden, constaterende dat ondanks bovengenoemde problematiek de internationale studentenaantallen in deze steden blijven stijgen en er ook geen enkele aanleiding is aan te nemen dat de betrokken onderwijsinstellingen hun buitenlandse werving hebben verminderd van mening dat het onjuist is internationale studenten te werven zonder hiervoor enige verantwoordelijkheid te willen nemen van mening dat onderwijsinstellingen niet zelf investeerders in huisvesting hoeven te worden, maar voor een wettelijke verplichting rond huisvesting afspraken met partners of investeerders kunnen maken, verzoekt de regering, te komen met een voorstel voor een wettelijke huisvestingsplicht voor universiteiten en hogescholen met betrekking tot buitenlandse studenten (zonder dit ten koste laten gaan van de huisvesting voor Nederlandse studenten), bijvoorbeeld door middel van een minimumpercentage aan door de instelling gegarandeerde huisvesting ten opzichte van het aantal buitenlandse studenten per collegejaar en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Özdil en Westerveld over de bekostiging bij stijgende leerlingen- en studentenaantallen (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Özdil en Westerveld over de bekostiging bij stijgende leerlingen- en studentenaantallen Motie begroting financiën Nr. 44 MOTIE VAN DE LEDEN ÖZDIL EN WESTERVELD Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat een stijging van het aantal leerlingen of studenten in beginsel positief is voor ons land; constaterende dat zo'n stijging bij te lage ramingen leidt tot extra bezuinigingen of taakstellingen op het onderwijs; constaterende dat dit averechts werkt, ook voor de werkdruk in het onderwijs; verzoekt de regering, om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om stijgingen ten opzichte van de ramingen in het aantal onderwijsdeelnemers niet meer op te vangen met taakstellingen op het onderwijs en de Kamer hierover voor de Voorjaarsnota te informeren; verzoekt de regering voorts, uitvoering te geven aan de aanbeveling van de Onderwijsraad om «de toereikendheid van de bekostiging te evalueren en deze continu te monitoren», en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Westerveld en Van den Berge over het analyseren van de onderwijsuitdagingen van de toekomst (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Westerveld en Van den Berge over het analyseren van de onderwijsuitdagingen van de toekomst Motie begroting financiën Nr. 195 MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN VAN DEN BERGE Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 17 juni 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat een veranderende maatschappij gepaard gaat met nieuwe uitdagingen voor leraren, zoals het moeten omgaan met mobiele telefoons in de klas, kinderen die foto's en filmpjes maken en online zetten en digitaal pesten; constaterende dat steeds meer leerlingen te maken krijgen met een conflictueuze scheiding van de ouders, wat zorgt voor nieuwe dilemma's voor de school, zoals het goed kunnen inspelen op omgangsregelingen; overwegende dat eenzaamheid, stress en prestatiedruk in toenemende mate voorkomen onder kinderen en jongeren; overwegende dat van leraren niet verwacht kan worden dat zij alles oplossen, maar we wel voorbereid moeten zijn op hoe de school zich verhoudt tot de samenleving van de toekomst; verzoekt de regering, een analyse te maken van de uitdagingen die nu en in de toekomst op het onderwijs afkomen, en een visie te vormen op hoe hiermee om te gaan, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Westerveld en Van der Hul over maatregelen om racisme, discriminatie, antisemitisme en bedreigingen tegen te gaan (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Westerveld en Van der Hul over maatregelen om racisme, discriminatie, antisemitisme en bedreigingen tegen te gaan Motie begroting financiën Nr. 124 MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN VAN DEN HUL Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 3 december 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de vrijheid van meningsuiting een groot goed is, maar journalisten door diezelfde vrijheid van meningsuiting worden bedreigd; overwegende dat de omvang van online haatzaaien op de socialemediaplatforms van de publieke omroep onbekend is alsmede wie verantwoordelijk is voor het modereren van reacties; overwegende dat enkele omringende landen wettelijke maatregelen treffen tegen online haatzaaien; verzoekt de regering in gesprek te gaan met de publieke omroep hoe zij maatregelen kunnen treffen om racisme, discriminatie, antisemitisme en bedreigingen tegen te gaan zonder dat het de vrijheid van meningsuiting aantast, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Reactie op de aangenomen moties en amendementen van de begrotingsbehandeling, het cultuurbegrotingsdebat, en het mediabegrotingsdebat (Dossier 35000-VIII)
Reactie op de aangenomen moties en amendementen van de begrotingsbehandeling, het cultuurbegrotingsdebat, en het mediabegrotingsdebat Brief regering begroting financiën Nr. 168 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 maart 2019 In deze brief gaan wij in op de door uw Kamer aangenomen moties en amendementen van de begrotingsbehandeling, het cultuurbegrotingsdebat, en het mediabegrotingsdebat (Handelingen II 2018/19, nr. 18, item 7). ...

Amendement van de leden Bruins en Rog ter vervanging van nr. 24 over 250 duizend euro extra subsidie voor het Dienstencentrum GVO/HVO (Dossier 35000-VIII)
Amendement van de leden Bruins en Rog ter vervanging van nr. 24 over 250 duizend euro extra subsidie voor het Dienstencentrum GVO/HVO Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 42 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BRUINS EN ROG TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 241 Ontvangen 31 oktober 2018 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 1 Primair onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 250 (x € 1.000). ...

Verkenning naar de systematiek rondom de OCW-ramingen (Dossier 35000-VIII)
Verkenning naar de systematiek rondom de OCW-ramingen Brief regering begroting financiën Nr. 28 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 oktober 2018 In de Eerste suppletoire wet 2018 van OCW (Kamerstuk 34 960 VIII) hebben we een verkenning aangekondigd in overleg met de Minister van Financiën, naar de systematiek rondom de Referentie- en studiefinancieringsraming, met als oogmerk de onrust in de begrotingscyclus te beperken. ...

Amendement van het lid Rog c.s. over budget voor het lerarentekort en extra zij-instroom (Dossier 35000-VIII)
Amendement van het lid Rog c.s. over budget voor het lerarentekort en extra zij-instroom Amendement begroting financiën Nr. 38 AMENDEMENT VAN HET LID ROG C.S. ...

Gewijzigde motie van de leden Asscher en Bergkamp over het initiatief Meer Muziek in de Klas (t.v.v. 35000-VIII-106) (Dossier 35000-VIII)
Gewijzigde motie van de leden Asscher en Bergkamp over het initiatief Meer Muziek in de Klas (t.v.v. 35000-VIII-106) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 117 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN ASSCHER EN BERGKAMP TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 106 Voorgesteld 27 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat ieder kind en iedere jongere de kans moet krijgen om zijn of haar passies, talenten en creativiteit te ontwikkelen, constaterende dat de subsidieregeling «impuls muziekonderwijs» in juni 2018 de laatste tranche heeft gehad en dat daarmee de mogelijkheden voor scholen voor deelname is beëindigd, constaterende dat er bijna 1660 po-scholen hebben deelgenomen en er dus ruimschoots animo bestaat maar dat dit nog maar een kwart van de po-scholen betreft op dit moment, scholen die nu niet meer kunnen inschrijven, verzoekt de regering, door samenwerking met het lokale en provinciale bestuur, te bevorderen dat zoveel mogelijk kinderen kunnen meedoen met het initiatief Meer Muziek in de Klas, via een jaarlijkse bijdrage van 500.000 euro voor 2019 en 2020, verzoekt de regering, de Kamer hierover nader te informeren, en gaat over tot de orde van de dag, Asscher Bergkamp ...