Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

233 resultaten

Reactie op het Werkprogramma 2019-2020 van het Rathenau Instituut (Dossier 35000-VIII)
Reactie op het Werkprogramma 2019-2020 van het Rathenau Instituut Brief regering begroting financiën Nr. 162 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 februari 2019 Met deze brief zend ik u het werkprogramma 2019–2020 van het Rathenau Instituut en geef ik mijn reactie op dit programma1. ...

Motie van het lid Aartsen over ondersteuning van volkscultuur en immaterieel erfgoed (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Aartsen over ondersteuning van volkscultuur en immaterieel erfgoed Motie begroting financiën Nr. 94 MOTIE VAN HET LID AARTSEN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 19 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het de ambitie is van het regeerakkoord om het behoud en de ontwikkeling van volkscultuur te waarborgen; constaterende dat de Minister voornemens is 1 miljoen ter beschikking te stellen voor volkscultuur en immaterieel erfgoed; verzoekt de regering, om binnen het Fonds voor Cultuurparticipatie een regeling te ontwikkelen ter ondersteuning van volkscultuur en immaterieel erfgoed met daarin meer aandacht voor allerlei soorten immaterieel erfgoed zoals verenigingen, schutterijen en gildes, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van den Hul c.s. over inzicht in de financiële ruimte voor alle sociale partners (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Van den Hul c.s. over inzicht in de financiële ruimte voor alle sociale partners Motie begroting financiën Nr. 71 MOTIE VAN HET LID VAN DEN HUL C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Van den Hul c.s. over de ruimtebrieven inzichtelijk maken voor alle sociale partners (t.v.v. 35000-VIII-169) (Dossier 35000-VIII)
Gewijzigde motie van het lid Van den Hul c.s. over de ruimtebrieven inzichtelijk maken voor alle sociale partners (t.v.v. 35000-VIII-169) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 173 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN DEN HUL C.S. ...

Amendement van het lid Kwint over 3 miljoen euro voor het verder professionaliseren van de leerkracht via de vakverenigingen (Dossier 35000-VIII)
Amendement van het lid Kwint over 3 miljoen euro voor het verder professionaliseren van de leerkracht via de vakverenigingen Amendement begroting financiën Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID KWINT Ontvangen 29 oktober 2018 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 3 Voortgezet onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 3.000 (x € 1.000). ...

Motie van het lid Van Meenen over het toezicht op het speciaal (basis)onderwijs beter laten aansluiten op de praktijk (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Van Meenen over het toezicht op het speciaal (basis)onderwijs beter laten aansluiten op de praktijk Motie begroting financiën Nr. 224 MOTIE VAN HET LID VAN MEENEN Voorgesteld 5 september 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het toezichtskader op het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs niet aansluit op de praktijk; overwegende dat deze scholen van de inspectie ieder kind apart moeten verantwoorden al naar gelang het speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs volgt; overwegende dat dit de zorg voor kinderen in de weg staat, aangezien leraren veel tijd kwijt zijn met verantwoorden; verzoekt de regering om, in samenspraak met de sector te bezien hoe het toezicht op het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs beter kan aansluiten bij de praktijk op de scholen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van den Hul c.s. over de ruimtebrieven inzichtelijk maken voor alle sociale partners (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Van den Hul c.s. over de ruimtebrieven inzichtelijk maken voor alle sociale partners Motie begroting financiën Nr. 169 MOTIE VAN HET LID VAN DEN HUL C.S. ...

Motie van de leden Kuzu en Azarkan over meer hoogleraren met een niet-westerse migratieachtergrond (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Kuzu en Azarkan over meer hoogleraren met een niet-westerse migratieachtergrond Motie begroting financiën Nr. 80 MOTIE VAN DE LEDEN KUZU EN AZARKAN Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de regering in 2017 terecht beleid heeft gevoerd om te stimuleren dat 100 extra vrouwelijke hoogleraren werden benoemd en dat dit beleid succes heeft gehad; constaterende dat niet alleen vrouwelijke hoogleraren maar ook hoogleraren met een niet-westerse migratieachtergrond ondervertegenwoordigd zijn; verzoekt de regering, het succesvolle beleid voor de benoeming van extra vrouwelijke hoogleraren ook in te zetten om te stimuleren dat er meer hoogleraren met een niet-westerse migratieachtergrond komen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Werkprogramma Onderwijsraad 2019 (Dossier 35000-VIII)
Werkprogramma Onderwijsraad 2019 Brief regering begroting financiën Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 september 2018 In overeenstemming met artikel 26 lid 3 van de Kaderwet adviescolleges bieden wij u hierbij het werkprogramma 2019 van de Onderwijsraad aan1. ...

Motie van de leden Rog en Bisschop over door het bevoegd gezag laten bepalen wie als gesprekspartner optreedt (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Rog en Bisschop over door het bevoegd gezag laten bepalen wie als gesprekspartner optreedt Motie begroting financiën Nr. 144 MOTIE VAN DE LEDEN ROG EN BISSCHOP Voorgesteld 5 december 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat schoolleiders een belangrijke gesprekspartner kunnen zijn in het inspectietoezicht maar dat in de praktijk nogal eens de gedachte lijkt te bestaan dat zij met de bestuursgerichte aanpak buitenspel staan; overwegende dat de wet als het bestuur van de school het bevoegd gezag benoemt; verzoekt de regering, als uitgangspunt in het inspectietoezicht actief uit te dragen dat het aan het bevoegd gezag is om te bepalen wie als gesprekspartners optreden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Bisschop over 2,3 miljoen euro voor professionalisering van het Dienstencentrum GVO en HVO (Dossier 35000-VIII)
Amendement van het lid Bisschop over 2,3 miljoen euro voor professionalisering van het Dienstencentrum GVO en HVO Amendement begroting financiën Nr. 23 AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP Ontvangen 30 oktober 2018 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 1 Primair onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 2.300 (x € 1.000). ...

Motie van de leden Bergkamp en Asscher over behoud, beheer en toegankelijk maken van de collecties (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Bergkamp en Asscher over behoud, beheer en toegankelijk maken van de collecties Motie begroting financiën Nr. 105 MOTIE VAN DE LEDEN BERGKAMP EN ASSCHER Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 19 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de collecties van het Theater Instituut Nederland, Muziek Centrum Nederland en het Nederlands Archief Grafisch Ontwerpers in 2013 zijn ondergebracht bij de Universiteit van Amsterdam (Bijzondere Collecties) maar zonder structurele financiering; van mening dat het toegankelijk houden van collecties uit het verleden van belang is voor regisseurs, acteurs, componisten, musici, dansers en vormgevers van de toekomst, omdat deze kunnen dienen als inspiratiebron, en als basis voor reflectie en deskundigheidsbevordering; verzoekt de regering om, samen met betrokkenen te bezien wat er op de korte termijn nodig is om de huidige collectie in stand te houden met de intentie om tot 2021 een tijdelijke oplossing te vinden; verzoekt de regering tevens, de Raad voor Cultuur om advies te vragen om voor de lange termijn de functie van behoud, beheer en toegankelijk maken van de collecties een plek te geven in de basisinfrastructuur (periode 2021–2024), en gaat over tot de orde van de dag. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de ‘Financiële Staat van het Onderwijs 2017’ en het Inspectierapport ‘Zicht op besteding van de middelen voor passend onderwijs’ (Dossier 35000-VIII)
Verslag van een schriftelijk overleg over de ‘Financiële Staat van het Onderwijs 2017’ en het Inspectierapport ‘Zicht op besteding van de middelen voor passend onderwijs’ Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 167 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 8 maart 2019 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de brief van 3 december 2018 over de rapportages «Financiële Staat van het Onderwijs 2017» en «Zicht op besteding van de middelen voor passend onderwijs» (Kamerstuk 35 000 VIII, nr. 145). ...

Motie van de leden Van der Molen en Futselaar over de term "studievoorschot" (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Van der Molen en Futselaar over de term "studievoorschot" Motie begroting financiën Nr. 56 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN FUTSELAAR Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat na het afschaffen van de basisbeurs de Minister de term studievoorschot heeft geïntroduceerd; constaterende dat met deze term onder andere voor studenten niet duidelijk is dat het om een lening gaat; overwegende dat studenten baat hebben bij tijdige en volledige informatie om verstandige keuzes te kunnen maken bij het aangaan van een studielening; verzoekt de regering, om de term studievoorschot vanaf heden in geen enkele communicatieuiting meer te gebruiken (dit gaat dan in ieder geval over de websites van DUO en het ministerie en publieke uitingen als brieven naar de Kamer); verzoekt de regering tevens, om de informatievoorziening voor studenten die (starten met) lenen op de website van DUO te verbeteren waaronder het opnemen van een banner «geld lenen kost geld», en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Bergkamp c.s. over stimuleren van kunstbeoefening door mensen met een beperking (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Bergkamp c.s. over stimuleren van kunstbeoefening door mensen met een beperking Motie begroting financiën Nr. 103 MOTIE VAN HET LID BERGKAMP C.S. ...

Motie van het lid Futselaar over een wettelijke huisvestingsplicht (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Futselaar over een wettelijke huisvestingsplicht Motie begroting financiën Nr. 58 MOTIE VAN HET LID FUTSELAAR Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat studentenhuisvesting, specifiek de huisvesting van meer kwetsbare internationale studenten, een hardnekkig en groeiend probleem is in een aantal steden; constaterende dat ondanks bovengenoemde problematiek de internationale studentenaantallen in deze steden blijven stijgen en dat er geen enkele aanleiding is om aan te nemen dat de betrokken instellingen hun buitenlandse werving hebben verminderd; van mening dat het onjuist is internationale studenten te werven zonder hiervoor enige verantwoordelijkheid te willen nemen; verzoekt de regering, te komen met een voorstel voor een wettelijke huisvestingsplicht voor universiteiten en hogescholen met betrekking tot buitenlandse studenten, bijvoorbeeld door middel van een minimumpercentage aan door de instellingen gegarandeerde huisvesting ten opzichte van het aantal buitenlandse studenten per collegejaar, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Kwint over een draagvlakonderzoek over de curriculumherziening (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Kwint over een draagvlakonderzoek over de curriculumherziening Motie begroting financiën Nr. 63 MOTIE VAN HET LID KWINT Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat uit signalen van leraren blijkt dat er geen draagvlak is voor de huidige curriculumherziening en de manier waarop deze is vormgegeven; verzoekt de regering, na oplevering van de eindresultaten van Curriculum.nu een groot draagvlakonderzoek onder leraren te houden en de resultaten hiervan gelijktijdig met de voorstellen van Curriculum.nu met de Kamer te delen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Verslag van een besloten algemeen overleg, gehouden op 16 oktober 2019, over een vertrouwelijk dossier in het funderend onderwijs (Dossier 35000-VIII)
Verslag van een besloten algemeen overleg, gehouden op 16 oktober 2019, over een vertrouwelijk dossier in het funderend onderwijs Verslag van een algemeen overleg begroting financiën Nr. 19 AMENDEMENT VAN DE LEDEN WESTERVELD EN VAN DEN HUL Ontvangen 30 oktober 2018 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 1 Primair onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 2.000 (x € 1.000). ...

Motie van de leden Beertema en De Graaf over de islam uitsluiten van de vrijheid van onderwijs (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Beertema en De Graaf over de islam uitsluiten van de vrijheid van onderwijs Motie begroting financiën Nr. 37 MOTIE VAN DE LEDEN BEERTEMA EN DE GRAAF Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat onderwijs aan de basis ligt van een gemeenschap van gedeelde waarden; overwegende dat bij uitstek het onderwijs de plaats is waar gedeelde democratische waarden van gelijkheid en respect zoals die in de Grondwet zijn verankerd, zouden moeten worden doorgegeven van de ene naar de volgende generatie; verzoekt de regering om de islam, die de eigen ideologische voorschriften stelt boven de Nederlandse seculiere wetgeving ten aanzien van gelijkheid van man en vrouw, homo en hetero, en gelovige en apostaat, uit te sluiten van de vrijheid van onderwijs zoals die is vormgegeven in artikel 23 van de Grondwet, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Bruins c.s. over maatwerk in regelgeving voor kleine scholen (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Bruins c.s. over maatwerk in regelgeving voor kleine scholen Motie begroting financiën Nr. 74 MOTIE VAN HET LID BRUINS C.S. ...