Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

233 resultaten

Motie Klaver en Jadnanansing over streefdoelen voor tevredenheid (Dossier 33000-VIII)
Motie Klaver en Jadnanansing over streefdoelen voor tevredenheid Motie begroting financiën Nr. 110 MOTIE VAN DE LEDEN KLAVER EN JADNANANSING Voorgesteld 1 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat de streefdoelen een indicator zouden moeten bevatten voor de prestaties van de minister; overwegende, dat de tevredenheid van ouders, leerlingen en studenten over het onderwijs een indicatie geeft voor het succes van het gevoerde onderwijsbeleid; verzoekt de minister een streefdoel te formuleren op het gebied van de tevredenheid van ouders, leerlingen en studenten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Jaarverslag van het College voor Examens over het jaar 2011 (Dossier 33000-VIII)
Jaarverslag van het College voor Examens over het jaar 2011 Brief regering begroting financiën Nr. 187 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 april 2012 Hierbij bied ik u aan het jaarverslag 2011 van het College voor Examens1. ...

Motie Klijnsma c.s. over jong publiek (Dossier 33000-VIII)
Motie Klijnsma c.s. over jong publiek Motie begroting financiën Nr. 32 MOTIE VAN HET LID KLIJNSMA C.S. ...

Werkprogramma 2012 van de Onderwijsraad (Dossier 33000-VIII)
Werkprogramma 2012 van de Onderwijsraad Brief regering begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 september 2011 In overeenstemming met het bepaalde in artikel 26, lid 3 van de Kaderwet adviescolleges bied ik u hierbij, mede namens de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, het werkprogramma 2012 van de Onderwijsraad aan.1 De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J. ...

Herzien toezichtkader speciaal onderwijs 2012 (Dossier 33000-VIII)
Herzien toezichtkader speciaal onderwijs 2012 Brief regering begroting financiën Nr. 225 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 augustus 2012 Hierbij ontvangt u het herziene kader dat de Inspectie van het Onderwijs met ingang van schooljaar 2012–2013 zal gebruiken voor haar toezicht op het (voortgezet) speciaal onderwijs. ...

Motie Voordewind over een maximumbedrag voor welkomstcadeaus (Dossier 33000-VIII)
Motie Voordewind over een maximumbedrag voor welkomstcadeaus Motie begroting financiën Nr. 137 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 12 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat het kabinet kiest voor een op draagvlak gefundeerd omroepbestel en dat ledenaantallen een belangrijke rol spelen; van mening, dat een lidmaatschap met name af moet hangen van steun aan de omroep en niet van welkomstcadeaus; van mening, dat een omroepbezuiniging niet samengaat met het uitdelen van cadeaus die driemaal de prijs van een jaarlidmaatschap bedragen; verzoekt de regering een maximumbedrag in te stellen voor welkomstcadeaus dat qua marktwaarde overeenkomstig is aan het omroeplidmaatschapsbedrag, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gew motie Jadnanansing over een onderwijsbevoegdheid voor hbo-docenten (t.v.v. 33000 VIII, nr. 81) (Dossier 33000-VIII)
Gew motie Jadnanansing over een onderwijsbevoegdheid voor hbo-docenten (t.v.v. 33000 VIII, nr. 81) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 143 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID JADNANANSING TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 81 Voorgesteld 13 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat aan docenten op de middelbare school bevoegdheidseisen worden gesteld in de vorm van eerste- of tweedegraadsbevoegdheden; constaterende, dat dit in het hbo niet het geval is; overwegende, dat een mastertitel weliswaar veel zegt over de academische kwalificatie van een docent maar weinig over de deskundigheid bij het geven van les; verzoekt de regering om er zorg voor te dragen dat binnen een redelijke termijn alle docenten in het hbo over een onderwijsbevoegdheid beschikken die ten minste gelijk staat aan de bevoegdheid die een docent voor de bovenbouw havo/vwo nodig heeft, opdat ook de educatieve kwaliteit van de docent in het hbo gegarandeerd wordt, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Jasper van Dijk c.s. over livemuziek in kleinschalige horeca (Dossier 33000-VIII)
Motie Jasper van Dijk c.s. over livemuziek in kleinschalige horeca Motie begroting financiën Nr. 36 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK C.S. ...

Motie Van der Ham c.s. over het museum Orientalis (Dossier 33000-VIII)
Motie Van der Ham c.s. over het museum Orientalis Motie begroting financiën Nr. 39 MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM C.S. ...

Jaarverslagen 2010 van Stichting Vervangingsfonds en Stichting Participatiefonds (Dossier 33000-VIII)
Jaarverslagen 2010 van Stichting Vervangingsfonds en Stichting Participatiefonds Brief regering begroting financiën Nr. 23 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 november 2011 Hierbij ontvangt u de jaarverslagen 2010 van de Stichting Participatiefonds (Pf) en de Stichting Vervangingsfonds (Vf)1. ...

Motie Jadnanansing over goede taalbeheersing (Dossier 33000-VIII)
Motie Jadnanansing over goede taalbeheersing Motie begroting financiën Nr. 79 MOTIE VAN HET LID JADNANANSING Voorgesteld 1 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat taalbeheersing voor veel hbo-studenten een probleem vormt bij het volgen of voltooien van de opleiding; constaterende, dat dit probleem ook vaak geldt voor stapelaars vanuit het mbo; overwegende, dat goede taalbeheersing voor alle Nederlanders van belang is om deel te nemen aan onze samenleving; verzoekt de regering om in overleg met de hbo-instellingen taalcursussen te ontwikkelen opdat alle studenten die zich na het middelbaar onderwijs aanmelden voor een hogere opleiding, voldoende taalbeheersing hebben om deze ook te kunnen voltooien, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Van der Ham en Jasper van Dijk over herijking van het museumbestel (Dossier 33000-VIII)
Motie Van der Ham en Jasper van Dijk over herijking van het museumbestel Motie begroting financiën Nr. 213 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER HAM EN JASPER VAN DIJK Voorgesteld 5 juli 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de Raad van Cultuur op verzoek van de regering in de nabije toekomst advies zal uitbrengen over de herijking van het Nederlandse museumbestel; verzoekt de regering, de musea waar mogelijk op wordt gekort, volledig onderdeel te laten zijn van de herijking van het Nederlandse museumbestel, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Van Dam over de journalistieke onafhankelijkheid van de Wereldomroep (Dossier 33000-VIII)
Motie Van Dam over de journalistieke onafhankelijkheid van de Wereldomroep Motie begroting financiën Nr. 124 MOTIE VAN HET LID VAN DAM Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 12 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering de journalistieke onafhankelijkheid van de Wereldomroep wettelijk te waarborgen, bij voorkeur in de Mediawet, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Lijst van vragen en antwoorden over de Mediabegroting 2012 (Dossier 33000-VIII)
Lijst van vragen en antwoorden over de Mediabegroting 2012 Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 140 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 6 december 2011 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de Mediabegroting 2012 met de concrete uitwerking van artikel 15 (Media) uit de Rijksbegroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Kamerstuk 33 000 VIII, nr. ...

Ouderbetrokkenheid bij de school (Dossier 33000-VIII)
Ouderbetrokkenheid bij de school Brief regering begroting financiën Nr. 121 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 november 2011 De Onderwijsraad adviseert in haar advies «Ouders als partners» de komende tijd vooral te investeren in partnerschap tussen ouders en school. ...

Uitvoering van de motie van het lid Biskop inzake behoud van expertise van het Landelijk informatie- en steunpunt Specifieke Doelgroepen (LISD) en het Landelijk Steunpunt Educatie Molukkers (LSEM) (Kamerstuk 32500-VIII-189) (Dossier 33000-VIII)
Uitvoering van de motie van het lid Biskop inzake behoud van expertise van het Landelijk informatie- en steunpunt Specifieke Doelgroepen (LISD) en het Landelijk Steunpunt Educatie Molukkers (LSEM) (Kamerstuk 32500-VIII-189) Brief regering begroting financiën Nr. 220 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 juli 2012 Tijdens het algemeen overleg Onderwijssubsidies d.d. 14 juni 2011 (Kamerstuk 32 500 VIII, nr. ...

Motie Jasper van Dijk over het salaris van onderwijsbestuurders (Dossier 33000-VIII)
Motie Jasper van Dijk over het salaris van onderwijsbestuurders Motie begroting financiën Nr. 87 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK Voorgesteld 1 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering het salaris van onderwijsbestuurders onder de cao van leraren te brengen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Van Dam c.s. over ruimte voor een zelfstandige nieuwe omroep (Dossier 33000-VIII)
Motie Van Dam c.s. over ruimte voor een zelfstandige nieuwe omroep Motie begroting financiën Nr. 123 MOTIE VAN HET LID VAN DAM C.S. ...

Motie Peters en Van der Ham over een cultureel ondernemersplan (Dossier 33000-VIII)
Motie Peters en Van der Ham over een cultureel ondernemersplan Motie begroting financiën Nr. 48 MOTIE VAN DE LEDEN PETERS EN VAN DER HAM Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 21 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat het kabinet ten aanzien van cultuur «meer ruimte wil geven aan de samenleving en het particulier initiatief en de overheidsbemoeienis wil beperken»; verzoekt de regering in overleg met kunst- en cultuurinstellingen en kunstenaars een cultureel ondernemersplan op te stellen waarin zij onderzoekt hoe belemmeringen kunnen worden weggenomen en ondernemerschap verder gestimuleerd kan worden, en de Kamer daarover te informeren voor 1 mei 2012, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Internationale mobiliteit (Dossier 33000-VIII)
Internationale mobiliteit Brief regering begroting financiën Nr. 158 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 december 2011 De verdiencapaciteit van Nederland is in belangrijke mate afhankelijk van onze internationale positie. ...