Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

233 resultaten

Excellente scholen (Dossier 33000-VIII)
Excellente scholen Brief regering begroting financiën Nr. 177 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 maart 2012 Zoals afgesproken in het Regeerakkoord en aangegeven in de actieplannen Basis voor Presteren (primair onderwijs) en Beter Presteren (voortgezet onderwijs) gaat het kabinet excellente scholen erkennen en waarderen voor hun goede werk. ...

Vrijstelling van de leerplicht en thuisonderwijs (Dossier 33000-VIII)
Vrijstelling van de leerplicht en thuisonderwijs Brief regering begroting financiën Nr. 146 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 december 2011 1. ...

Toezegging over klantenraden (Dossier 33000-VIII)
Toezegging over klantenraden Brief regering begroting financiën Nr. 24 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 november 2011 Naar aanleiding van de brief van 3 november jl. van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van uw Kamer met het verzoek om een toezegging over klantenraden uit 2009 gestand te doen, merk ik het volgende op. ...

Fusie van de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief tot één organisatie (Dossier 33000-VIII)
Fusie van de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief tot één organisatie Brief regering begroting financiën Nr. 161 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag 23 dcember2011 Hierbij informeer ik u over het besluit de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief te fuseren tot één organisatie. ...

Beleidsreactie op advies Onderwijsraad 'Naar doelmatiger onderwijs' (Dossier 33000-VIII)
Beleidsreactie op advies Onderwijsraad 'Naar doelmatiger onderwijs' Brief regering begroting financiën Nr. 17 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 oktober 2011 In de vorige kabinetsperiode heeft de Onderwijsraad op 13 november 2009 het advies «Naar doelmatiger onderwijs» uitgebracht (kamerstuk 32 123 VIII, 92). ...

Verslag van een schriftelijk overleg inzake bestuursafspraken G4 en G33 (Dossier 33000-VIII)
Verslag van een schriftelijk overleg inzake bestuursafspraken G4 en G33 Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 175 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 6 maart 2012 Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1 hebben enkele fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen over de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, d.d. 25 november 2011 inzake bestuursafspraken met de G4 en de G3 (Kamerstuk 33 000 VIII, nr. ...

Motie van het lid Beertema over ouderbetrokkenheid bij vve-programma's (Dossier 33000-VIII)
Motie van het lid Beertema over ouderbetrokkenheid bij vve-programma's Motie begroting financiën Nr. 202 MOTIE VAN HET LID BEERTEMA Voorgesteld 12 juni 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de effectiviteit van voorschoolse en vroegschoolse programma's voor kinderen met een taalachterstand sterk samenhangt met de inzet van ouders; overwegende dat het bestrijden van taalachterstand alleen effectief is als de ouders van deze kinderen in hun thuisomgeving het geleerde in praktijk brengen; overwegende dat het van wezenlijk belang is dat de vve-programma's deze ouderbetrokkenheid integreren in het programma; verzoekt de regering, te stimuleren dat gemeenten alleen nog vve-instellingen bekostigen die gebruikmaken van vve-programma's waarbij ouderbetrokkenheid is opgenomen als verplicht onderdeel, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Klijnsma c.s. over de Cultuurkaart (Dossier 33000-VIII)
Motie Klijnsma c.s. over de Cultuurkaart Motie begroting financiën Nr. 30 MOTIE VAN HET LID KLIJNSMA C.S. ...

Motie Biskop en Ortega-Martijn over minder regeldruk in het onderwijs (Dossier 33000-VIII)
Motie Biskop en Ortega-Martijn over minder regeldruk in het onderwijs Motie begroting financiën Nr. 93 MOTIE VAN DE LEDEN BISKOP EN ORTEGA-MARTIJN Voorgesteld 1 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat de regeldruk en bureaucratie in het onderwijs nog te groot zijn; overwegende, dat hierdoor scholen te veel worden belemmerd om binnen bepaalde randvoorwaarden onderwijs in te richten naar eigen inzicht, maar tevens minder tijd aan het geven van onderwijs kan worden besteed; constaterende, dat niet alleen het Rijk, maar ook de scholen zelf en de sociale partners bijdragen aan deze regeldruk en bureaucratie; verzoekt de regering afspraken te maken met alle betrokkenen voor een merkbare vermindering van de regeldruk en bureaucratie in het onderwijs en de Kamer hierover te informeren voor de Voorjaarsnota, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Beertema over bevorderen van assimilatie in de samenleving (Dossier 33000-VIII)
Motie Beertema over bevorderen van assimilatie in de samenleving Motie begroting financiën Nr. 50 MOTIE VAN HET LID BEERTEMA Voorgesteld 22 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat «integratie met behoud van eigen cultuur» nog steeds leidraad is in het onderwijs; constaterende, dat de vorming in het onderwijs die daarop gebaseerd is, te weinig heeft geleid tot emancipatie en maatschappelijk succes van allochtonen en met name van niet-westerse allochtonen; constaterende, dat daardoor grote groepen talentvolle jonge burgers van dit land de mogelijkheid wordt onthouden om deel uit te maken van het bezielde verband dat ten grondslag ligt aan de wijze van samenleven zoals wij die al eeuwen kennen; verzoekt de regering om het onderwijsveld te stimuleren om assimilatie in onze samenleving te bevorderen en daarbij onze westerse kernwaarden leidend te laten zijn, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Reactie op verzoek Van Toorenburg over het bericht dat Nederlandse scholieren het slechtst scoren op burgerschap van alle onderzochte landen (Dossier 33000-VIII)
Reactie op verzoek Van Toorenburg over het bericht dat Nederlandse scholieren het slechtst scoren op burgerschap van alle onderzochte landen Brief regering begroting financiën Nr. 228 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 augustus 2012 In het ordedebat d.d. 21 juni 2012 (Handelingen II 2011/12, nr. 99) hebben de leden Heijnen en Van Toorenburg de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenheden verzocht om een brief over het bericht dat Nederlandse scholieren van alle onderzochte landen het slechtst zouden scoren op burgerschap. ...

Jaarverslag van het Rathenau Instituut over het jaar 2010 (Dossier 33000-VIII)
Jaarverslag van het Rathenau Instituut over het jaar 2010 Brief regering begroting financiën Nr. 9 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 oktober 2011 Op grond van artikel 5, vierde lid, van het Instellingsbesluit Rathenau Instituut, ontvangt u ieder jaar ter kennisneming het jaarverslag van het Rathenau Instituut. ...

Motie Van der Ham en Klaver over gratis schoolboeken (Dossier 33000-VIII)
Motie Van der Ham en Klaver over gratis schoolboeken Motie begroting financiën Nr. 97 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER HAM EN KLAVER Voorgesteld 1 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering bij eventuele onderhandelingen over herprioritering in de overheidsuitgaven het heroverwegen van de «gratis schoolboeken» hoog op het lijstje te zetten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Lijst van vragen en antwoorden over het Onderwijsverslag 2010-2011 van de Inspectie van het Onderwijs (bijlage bij Kamerstuk 33 000 VIII, nr. 185). (Dossier 33000-VIII)
Lijst van vragen en antwoorden over het Onderwijsverslag 2010-2011 van de Inspectie van het Onderwijs (bijlage bij Kamerstuk 33 000 VIII, nr. 185). ...

Hoofdlijnenbrief SLOA 2013-2014 (Dossier 33000-VIII)
Hoofdlijnenbrief SLOA 2013-2014 Brief regering begroting financiën Nr. 188 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 april 2012 Hierbij bied ik u ter kennisneming de Hoofdlijnenbrief SLOA 2013–2014 aan. ...

Motie Voordewind over toezichtskosten van het Commissariaat voor de Media (Dossier 33000-VIII)
Motie Voordewind over toezichtskosten van het Commissariaat voor de Media Motie begroting financiën Nr. 139 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 12 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat kleine commerciële zenders evenveel toezichtkosten betalen aan het Commissariaat voor de Media als grote commerciële zenders; van mening, dat de toezichtskosten voor kleine zenders onevenredig zwaar drukken op de begroting; verzoekt de regering differentiatie aan te brengen in toezichtskosten van het Commissariaat voor de Media voor commerciële zenders, bijvoorbeeld afhankelijk van de omzet, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Ortega-Martijn over bijscholing van volwassenen op de BES-eilanden (Dossier 33000-VIII)
Motie Ortega-Martijn over bijscholing van volwassenen op de BES-eilanden Motie begroting financiën Nr. 114 MOTIE VAN HET LID ORTEGA-MARTIJN Voorgesteld 1 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat op de BES-eilanden geen hogeronderwijsvoorzieningen aanwezig zijn; van mening, dat het behalen van een bachelor- of mastergraad via bijscholing door volwassenen hard nodig is om het doel van een goed gekwalificeerde beroepsbevolking te bereiken; verzoekt de regering ervoor zorg te dragen dat ook 30-plussers op de BES-eilanden in staat zijn om een bachelor- of mastergraad te behalen en de Kamer vóór het zomerreces van 2012 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Klaver c.s. over investeren in het onderwijs (Dossier 33000-VIII)
Motie Klaver c.s. over investeren in het onderwijs Motie begroting financiën Nr. 109 MOTIE VAN HET LID KLAVER C.S. ...

Motie Beertema c.s. over criteria voor het contactuur (Dossier 33000-VIII)
Motie Beertema c.s. over criteria voor het contactuur Motie begroting financiën Nr. 106 MOTIE VAN HET LID BEERTEMA C.S. ...

Motie Van der Ham over een tijdelijk transitiefonds (Dossier 33000-VIII)
Motie Van der Ham over een tijdelijk transitiefonds Motie begroting financiën Nr. 42 MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 21 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat door het kabinet beoogde fiscale maatregelen voor kunst en cultuur, somme 7 mln. geen doorgang vinden; verzoekt de regering het verlies aan specifieke fiscale stimulans te compenseren door het instellen van een tijdelijk transitiefonds voor de periode 2012–2015 en voor het jaar 2012 te dekken, bijvoorbeeld uit de onderuitputting van de begroting OCW, en gaat over tot de orde van de dag. ...