Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

233 resultaten

Amendement van het lid Klaver over het ongedaan maken van de bezuiniging op concierges (Dossier 33000-VIII)
Amendement van het lid Klaver over het ongedaan maken van de bezuiniging op concierges Amendement begroting financiën Nr. 62 AMENDEMENT VAN HET LID KLAVER Ontvangen 29 november 2011 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 01 Primair onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met  € 4 000 (x € 1 000). ...

Gew. motie Van der Werf/Klijnsma over aanvragen met een technische noodzaak (t.v.v. 33000-VIII-11) (Dossier 33000-VIII)
Gew. motie Van der Werf/Klijnsma over aanvragen met een technische noodzaak (t.v.v. 33000-VIII-11) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 15 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER WERF EN KLIJNSMA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 11 Voorgesteld 13 oktober 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat bij de subsidieverdeling Brim in 2012 de laagste aanvragen het eerst worden gehonoreerd; overwegende, dat bij de subsidieverdeling eveneens technische noodzaak een verdelingscriterium zou moeten zijn; verzoekt de regering indien aanvragen met een technische noodzaak buiten de Brim-regeling vallen deze nog in 2012 mee te nemen in de restauratieregeling, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Çelik over indicatoren voor medezeggenschap (Dossier 33000-VIII)
Motie van het lid Çelik over indicatoren voor medezeggenschap Motie begroting financiën Nr. 199 MOTIE VAN HET LID ÇELIK Voorgesteld 12 juni 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van oordeel dat de verbeterpunten uit de brief van de minister van 30 maart 2012 over de evaluatie van de WMS moeten worden meegenomen door de sectoren in de horizontale dialoog die ze voeren via Vensters voor verantwoording (voor het voortgezet onderwijs) en via Vensters PO (wat thans in ontwikkeling is); verzoekt de minister, de sectororganisaties ter overweging mee te geven, indicatoren over medezeggenschap op te nemen in Vensters voor verantwoording en Vensters PO en aan de Kamer te rapporteren wat de acties dienaangaande zijn, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Peters c.s. over het budget voor frictiekosten (Dossier 33000-VIII)
Motie Peters c.s. over het budget voor frictiekosten Motie begroting financiën Nr. 45 MOTIE VAN HET LID PETERS C.S. ...

Motie Beertema c.s. over het nader definiëren van het begrip contactuur (Dossier 33000-VIII)
Motie Beertema c.s. over het nader definiëren van het begrip contactuur Motie begroting financiën Nr. 107 MOTIE VAN HET LID BEERTEMA C.S. ...

Gew motie Bosma over wijzigen van de Prestatieovereenkomst (t.v.v. 33000 VIII, nr. 132) (Dossier 33000-VIII)
Gew motie Bosma over wijzigen van de Prestatieovereenkomst (t.v.v. 33000 VIII, nr. 132) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 162 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BOSMA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 132 Voorgesteld 20 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat het regeerakkoord schrijft: «Het kabinet beëindigt het diversiteits/voorkeursbeleid op basis van geslacht en etnische herkomst. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de uitvoering van de motie Van der Werf/Klijnsma over aanvragen met een technische noodzaak (Dossier 33000-VIII)
Verslag van een schriftelijk overleg over de uitvoering van de motie Van der Werf/Klijnsma over aanvragen met een technische noodzaak Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 167 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 18 januari 2012 Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1 hebben enkele fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen over de brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 18 november 2011 inzake de uitvoering motie Van der Werf/Klijnsma over aanvragen met een technische noodzaak (Kamerstuk 33 000 VIII, nr. 54). ...

Motie Dijkgraaf en Ortega-Martijn over het invoeren van de rekentoets (Dossier 33000-VIII)
Motie Dijkgraaf en Ortega-Martijn over het invoeren van de rekentoets Motie begroting financiën Nr. 117 MOTIE VAN DE LEDEN DIJKGRAAF EN ORTEGA-MARTIJN Voorgesteld 1 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat de rekentoets een unieke status heeft, omdat leerlingen niet kunnen slagen voor het eindexamen indien niet is voldaan aan de minimumnorm voor de rekentoets; overwegende, dat bij deze unieke status van de rekentoets een afzonderlijk beoordelingsregime hoort, zodat goede examenresultaten voor andere vakken gehonoreerd blijven indien enkel de rekentoets een belemmering vormt voor het slagen van de leerling; constaterende, dat leerlingen in vwo 4 momenteel moeten worden voorbereid op de rekentoets, terwijl het curriculum nog niet bekend is vanwege onderzoek naar het gewenste niveau; verzoekt de regering een afzonderlijk beoordelingsregime te hanteren voor de rekentoets, waarbij binnen een redelijke termijn een royaal aantal herkansingen geboden wordt; verzoekt de regering tevens de rekentoets in het vwo in te voeren in het derde schooljaar nadat het referentieniveau van de toets bekend is, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Informatie over de aansluiting geautoriseerde begroting 2011 naar de ontwerpbegroting 2012 en een overzicht over de budgetflexibiliteit van de OCW-artikelen (Dossier 33000-VIII)
Informatie over de aansluiting geautoriseerde begroting 2011 naar de ontwerpbegroting 2012 en een overzicht over de budgetflexibiliteit van de OCW-artikelen Brief regering begroting financiën Nr. 119 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 november 2011 Tijdens het Begrotingsonderzoek d.d. 24 november 2011, heb ik aangegeven u de volgende informatie te doen toekomen: 1. aansluiting geautoriseerde begroting 2011 naar de ontwerpbegroting 2012; 2. overzicht over de budgetflexibiliteit van de OCW-artikelen. ...

Motie Jasper van Dijk c.s. over de btw-verhoging (Dossier 33000-VIII)
Motie Jasper van Dijk c.s. over de btw-verhoging Motie begroting financiën Nr. 35 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK C.S. ...

Jaarverslag 2011 van de Inspectie van het Onderwijs (Dossier 33000-VIII)
Jaarverslag 2011 van de Inspectie van het Onderwijs Brief regering begroting financiën Nr. 186 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 april 2012 Hierbij bied ik u het Jaarverslag 2011 van de Inspectie van het Onderwijs aan1. ...

Motie Klaver c.s. over niet bezuinigen op onderwijs (Dossier 33000-VIII)
Motie Klaver c.s. over niet bezuinigen op onderwijs Motie begroting financiën Nr. 108 MOTIE VAN HET LID KLAVER C.S. ...

Motie Van der Werf over handhaven van hoogwaardig aanbod in de regio (Dossier 33000-VIII)
Motie Van der Werf over handhaven van hoogwaardig aanbod in de regio Motie begroting financiën Nr. 214 MOTIE VAN HET LID VAN DER WERF Voorgesteld 5 juli 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in het advies Slagen voor Cultuur het criterium «regionale spreiding» niet per instelling is toegepast waardoor alle andere criteria bovengeschikt zijn aan dit criterium; constaterende dat de regionale spreiding van cultuur in ons land nu in gedrang komt; verzoekt de regering, om in de beschikkingen aan culturele instellingen het beleidsuitgangspunt «handhaven hoogwaardige aanbod in de regio» herkenbaar tot uiting te laten komen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Peters c.s. over de inhoudelijke autonomie van de publieke omroep (Dossier 33000-VIII)
Motie Peters c.s. over de inhoudelijke autonomie van de publieke omroep Motie begroting financiën Nr. 133 MOTIE VAN HET LID PETERS C.S. ...

Mededeling van de minister OCW dat vanwege de demissionaire status van het kabinet de kabinetsreactie op het advies ‘Over de drempel van postinitieel leren’ van de Onderwijsraad zal worden uitgebracht door de nieuwe bewindspersoon van OCW (Dossier 33000-VIII)
Mededeling van de minister OCW dat vanwege de demissionaire status van het kabinet de kabinetsreactie op het advies ‘Over de drempel van postinitieel leren’ van de Onderwijsraad zal worden uitgebracht door de nieuwe bewindspersoon van OCW Brief regering begroting financiën Nr. 231 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 augustus 2012 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft mij per brief d.d. 5 juli 2012, kenmerk 2012D29494, gevraagd om een kabinetsreactie op het advies «Over de drempel van postinitieel leren»(Kamerstuk 33 000 VIII, nr. 230 ), dat de Onderwijsraad op verzoek van de commissie heeft opgesteld. ...

Huisvestingsmiddelen voor buitenonderhoud van basisscholen en verdeling budget groep 0-klassen (Dossier 33000-VIII)
Huisvestingsmiddelen voor buitenonderhoud van basisscholen en verdeling budget groep 0-klassen Brief regering begroting financiën Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 oktober 2011 Tijdens de algemene politieke beschouwingen heeft het lid Van Haersma Buma op 22 september een motie (Kamerstuk 33 000, nr. ...

Jaarbericht brede scholen 2011 (Dossier 33000-VIII)
Jaarbericht brede scholen 2011 Brief regering begroting financiën Nr. 178 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 maart 2012 Met deze brief ontvangt u het «Jaarbericht brede scholen 2011».1 In dit Jaarbericht worden de ontwikkelingen op het gebied van brede scholen in het primair en voortgezet onderwijs beschreven. ...

Motie Jasper van Dijk / Çelik over vrijstelling van de leerplicht (Dossier 33000-VIII)
Motie Jasper van Dijk / Çelik over vrijstelling van de leerplicht Motie begroting financiën Nr. 150 MOTIE VAN DE LEDEN JASPER VAN DIJK EN ÇELIK Voorgesteld 21 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat voor de regering «het naar school gaan» boven alles gaat; constaterende, dat ouders een vrijstelling van de Ieerplicht kunnen krijgen op grond van hun levensbeschouwing (richtingsbedenkingen); verzoekt de regering de vrijstelling van de leerplicht op grond van richtingsbedenkingen te schrappen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Van der Ham c.s. over klassengrootte (Dossier 33000-VIII)
Motie Van der Ham c.s. over klassengrootte Motie begroting financiën Nr. 98 MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM C.S. ...

Motie Peters en Van Dam over de pluriformiteit van de publieke omroepprogrammering (Dossier 33000-VIII)
Motie Peters en Van Dam over de pluriformiteit van de publieke omroepprogrammering Motie begroting financiën Nr. 136 MOTIE VAN DE LEDEN PETERS EN VAN DAM Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 12 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering onderzoek te (laten) doen naar hoe op de langere termijn de pluriformiteit van de publiekeomroepprogrammering aanvullend op het ledencriterium geborgd kan worden, en gaat over tot de orde van de dag. ...