Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

233 resultaten

Advies van de Onderwijsraad 'Verder met burgerschap in het onderwijs' (Dossier 33000-VIII)
Advies van de Onderwijsraad 'Verder met burgerschap in het onderwijs' Brief regering begroting financiën Nr. 227 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 augustus 2012 In 2011 heb ik de Onderwijsraad gevraagd te adviseren over de wijze waarop scholen in brede zin ondersteund zouden kunnen worden in de wijze waarop zij vorm en inhoud geven aan het burgerschapsonderwijs. ...

Gewijzigde motie Van der Ham en Jasper van Dijk (t.v.v. 33000-VIII, nr. 213) over herijking van het museumbestel (Dossier 33000-VIII)
Gewijzigde motie Van der Ham en Jasper van Dijk (t.v.v. 33000-VIII, nr. 213) over herijking van het museumbestel Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 222 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER HAM EN JASPER VAN DIJK TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. ...

Kabinetsreactie op het RMO advies 'Nieuwe ronde, nieuwe kansen' (Dossier 33000-VIII)
Kabinetsreactie op het RMO advies 'Nieuwe ronde, nieuwe kansen' Brief regering begroting financiën Nr. 166 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 januari 2012 Dit voorjaar is het advies «Nieuwe ronde, nieuwe kansen. ...

Motie Van der Ham c.s. over een langstudeerboete (Dossier 33000-VIII)
Motie Van der Ham c.s. over een langstudeerboete Motie begroting financiën Nr. 99 MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM C.S. ...

Gew motie Jadnanansing over goede taalbeheersing (t.v.v. 33000 VIII, nr. 79) (Dossier 33000-VIII)
Gew motie Jadnanansing over goede taalbeheersing (t.v.v. 33000 VIII, nr. 79) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 142 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID JADNANANSING TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 79 Voorgesteld 13 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat goede taalbeheersing voor alle Nederlanders van groot belang is om deel te nemen aan onze samenleving; constaterende, dat taalbeheersing voor veel hbo-studenten een probleem vormt bij het volgen of voltooien van de opleiding; constaterende, dat dit probleem ook vaak geldt voor stapelaars vanuit het mbo; overwegende, dat het geven van taalonderwijs primair een taak is van het mbo en vo; constaterende, dat er, los van deze taakverdeling, momenteel een groep hbo-studenten problemen heeft met taalbeheersing waarmee zij zich niet meer door het middelbaar onderwijs kunnen laten helpen; verzoekt de regering om in overleg met de hbo-instellingen taalcursussen te ontwikkelen opdat alle studenten die zich na het middelbaar onderwijs aanmelden voor een hogere opleiding, voldoende taalbeheersing hebben om deze ook te kunnen voltooien, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gew motie Lucas over de bijdrage aan het topsectorenbeleid (t.v.v. 33000 VIII, nr. 85) (Dossier 33000-VIII)
Gew motie Lucas over de bijdrage aan het topsectorenbeleid (t.v.v. 33000 VIII, nr. 85) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 152 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LUCAS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 85 Voorgesteld 20 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat in de bedrijfslevenbrief is afgesproken dat vanuit NWO-KNAW een bijdrage van 350 mln. wordt geleverd aan het topsectorenbeleid; overwegende, dat er binnen de programma’s van NWO voorwaarden zijn opgenomen ten aanzien van (materiële) matching, waardoor ook vanuit de eerste geldstroom een aanvullende publieke bijdrage wordt geleverd aan het topsectorenbeleid; overwegende, dat het doel van de bedrijfslevenbrief is om enerzijds het onderzoek meer te richten op de topsectoren en anderzijds de R&D-uitgaven van het bedrijfsleven te verhogen; verzoekt de regering te expliciteren dat de afgesproken verhouding 60–40 tussen publieke en private middelen geldt voor het totale bedrag dat vanuit de eerste een tweede geldstroom wordt bijdragen aan het topsectorenbeleid, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Uitstelbrief toezegging over de restauratieopleidingsprojecten (Dossier 33000-VIII)
Uitstelbrief toezegging over de restauratieopleidingsprojecten Brief regering begroting financiën Nr. 21 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 november 2011 Tijdens de behandeling van de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2010 op 10 november 2009 is u toegezegd dat u vóór de begroting 2012 een notitie zou ontvangen over de restauratieopleidingsprojecten ná 2012. ...

Jaarwerkprogramma Erfgoedinspectie 2012 (Dossier 33000-VIII)
Jaarwerkprogramma Erfgoedinspectie 2012 Brief regering begroting financiën Nr. 192 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 mei 2012 Hierbij bied ik u het Jaarwerkprogramma 2012 van de Erfgoedinspectie aan1. ...

Motie Klijnsma en Jasper van Dijk over het Jeugdcultuurfonds (Dossier 33000-VIII)
Motie Klijnsma en Jasper van Dijk over het Jeugdcultuurfonds Motie begroting financiën Nr. 31 MOTIE VAN DE LEDEN KLIJNSMA EN JASPER VAN DIJK Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 21 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat het Jeugdcultuurfonds goed werk verricht en zich in de belangstelling van een groeiend aantal gemeenten kan verheugen; constaterende, dat het fonds desondanks met opheffing wordt bedreigd; verzoekt de regering om er in nauwe samenspraak met andere kostendragers zorg voor te dragen dat het Jeugdcultuurfonds in elk geval de komende jaren zijn activiteiten met adequate financiering kan voortzetten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Reactie op aangenomen moties bij de OCW-begroting 2012 (Dossier 33000-VIII)
Reactie op aangenomen moties bij de OCW-begroting 2012 Brief regering begroting financiën Nr. 173 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 februari 2012 Hierbij informeer ik u, mede namens de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over de uitvoering van de moties die zijn aangenomen bij de vaststelling van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2012.1 33 000 VIII, nr. ...

Stand van zaken-overzicht van openstaande toezeggingen waarvan de termijn reeds verstreken is en waarvan onduidelijk is welke termijn wordt aangehouden (Dossier 33000-VIII)
Stand van zaken-overzicht van openstaande toezeggingen waarvan de termijn reeds verstreken is en waarvan onduidelijk is welke termijn wordt aangehouden Brief regering begroting financiën Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 oktober 2011 In uw brief van 8 september 2011, verzoekt u om een stand van zaken-overzicht van openstaande toezeggingen waarvan de termijn reeds verstreken is en waarvan onduidelijk is welke termijn wordt aangehouden. ...

Motie Jasper van Dijk over de afstand tussen bestuur en werkvloer (Dossier 33000-VIII)
Motie Jasper van Dijk over de afstand tussen bestuur en werkvloer Motie begroting financiën Nr. 86 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK Voorgesteld 1 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat onderwijsmanagers dikwijls niet uit het onderwijs zelf afkomstig zijn; van mening, dat de afstand tussen bestuur en werkvloer zo klein mogelijk moet zijn; verzoekt de regering te stimuleren dat onderwijsmanagers minstens eenmaal per week voor de klas staan, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Stand van zaken vereenvoudiging bekostiging Voortgezet Onderwijs (Dossier 33000-VIII)
Stand van zaken vereenvoudiging bekostiging Voortgezet Onderwijs Brief regering begroting financiën Nr. 157 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 december 2011 In de brief van 16 september jl. over de stand van zaken van de herziening van de financiering van de onderwijsinstellingen (vergaderjaar 2010–2011, 32 500 VIII, nr. ...

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de Hoofdlijnenbrief SLOA 2013–2014 (Dossier 33000-VIII)
Verslag van een schriftelijk overleg inzake de Hoofdlijnenbrief SLOA 2013–2014 Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 219 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 11 juli 2012 Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben enkele fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen over de brief d.d. 19 april 2012 van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de Hoofdlijnenbrief SLOA1 2013–2014 (Kamerstuk 33 000 VIII, nr. ...

Motie Jasper van Dijk en Lucas over universiteitsbladen (Dossier 33000-VIII)
Motie Jasper van Dijk en Lucas over universiteitsbladen Motie begroting financiën Nr. 91 MOTIE VAN DE LEDEN JASPER VAN DIJK EN LUCAS Voorgesteld 1 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat in toenemende mate sprake is van inmenging door universiteitsbestuurders in de publicaties van (digitale) universiteitsbladen; verzoekt de regering in het overleg met bestuurders te benadrukken dat universiteitsbladen onafhankelijk zijn en dat redactionele inmenging ongewenst is, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Jasper van Dijk over de aanbevelingen voor een meer doelmatige inzet van het onderwijsbudget (Dossier 33000-VIII)
Motie van het lid Jasper van Dijk over de aanbevelingen voor een meer doelmatige inzet van het onderwijsbudget Motie begroting financiën Nr. 195 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK Voorgesteld 31 mei 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat veel ergernis bestaat over buitensporige uitgaven aan onderwijshuisvesting; constaterende dat de Kamer vijf voorstellen heeft gedaan «om het onderwijsgeld op de juiste plaats te krijgen»; verzoekt de regering, deze aanbevelingen aan te grijpen om te komen tot een meer doelmatige inzet van het onderwijsbudget, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Bosma over diversiteitsbeleid bij de publieke omroep (Dossier 33000-VIII)
Motie Bosma over diversiteitsbeleid bij de publieke omroep Motie begroting financiën Nr. 132 MOTIE VAN HET LID BOSMA Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 12 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat het regeerakkoord schrijft: «Het kabinet beëindigt het diversiteits/voorkeursbeleid op basis van geslacht en etnische herkomst. ...

Mediabegroting 2012 (Dossier 33000-VIII)
Mediabegroting 2012 Brief regering begroting financiën Nr. 59 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 november 2011 Hierbij ontvangt u de Mediabegroting 2012, met de concrete uitwerking van artikel 15 (Media) uit de Rijksbegroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (hierna: OCW). ...

Uitstel toezegging over onderwijsachterstand van jongens (Dossier 33000-VIII)
Uitstel toezegging over onderwijsachterstand van jongens Brief regering begroting financiën Nr. 226 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 augustus 2012 Tijdens het algemeen overleg «Onderwijsachterstand van jongens» van 31 mei 2011 heb ik de Kamer toegezegd in de zomer van 2012 de resultaten van 2 onderzoeken plus de inventarisatie van de SLO van bestaande inzichten over het voorkomen van achterstand van jongens toe te zenden. ...

Kunst van Lezen 2012-2015 (Dossier 33000-VIII)
Kunst van Lezen 2012-2015 Brief regering begroting financiën Nr. 174 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 maart 2012 Bij brief van 8 september 2011 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 500 VIII, nr. ...