Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

233 resultaten

Amendement van het lid Van der Ham over de tegemoetkoming voor lage inkomens via de WTOS (Dossier 33000-VIII)
Amendement van het lid Van der Ham over de tegemoetkoming voor lage inkomens via de WTOS Amendement begroting financiën Nr. 65 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER HAM Ontvangen 30 november 2011 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 01 Primair onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 70 200 (x € 1 000). ...

Jaarwerkplan 2012 Inspectie van het Onderwijs (Dossier 33000-VIII)
Jaarwerkplan 2012 Inspectie van het Onderwijs Brief regering begroting financiën Nr. 20 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 november 2011 Hierbij bied ik u aan, mede namens mijn ambtgenoot van Economische Zaken, Landbouw, en Innovatie, het goedgekeurde Jaarwerkplan 2012 van de Inspectie van het Onderwijs1. ...

Bestuursafspraken G4 en G33 (Dossier 33000-VIII)
Bestuursafspraken G4 en G33 Brief regering begroting financiën Nr. 61 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 november 2011 1. ...

Motie Lucas c.s. over de onderhandelingen over de EU-begroting (Dossier 33000-VIII)
Motie Lucas c.s. over de onderhandelingen over de EU-begroting Motie begroting financiën Nr. 84 MOTIE VAN HET LID LUCAS C.S. ...

Nieuwe islamitische school voor voortgezet onderwijs (VO) in Amsterdam (Dossier 33000-VIII)
Nieuwe islamitische school voor voortgezet onderwijs (VO) in Amsterdam Brief regering begroting financiën Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 oktober 2011 Met deze brief informeer ik u over de nieuwe islamitische school voor voortgezet onderwijs in Amsterdam. ...

Motie Van der Ham c.s. over een btw-vrijstelling (Dossier 33000-VIII)
Motie Van der Ham c.s. over een btw-vrijstelling Motie begroting financiën Nr. 40 MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM C.S. ...

Motie Van der Ham en Biskop over (her-)invoering van de "meestertitel" (Dossier 33000-VIII)
Motie Van der Ham en Biskop over (her-)invoering van de "meestertitel" Motie begroting financiën Nr. 102 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER HAM EN BISKOP Voorgesteld 1 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat ambachtelijk vakmanschap van groot belang is voor de Nederlandse economie; overwegende, dat de (her-)invoering van de «meestertitel» voor excellent ambachtelijk vakmanschap een bijdrage kan leveren aan de herkenbaarheid en waardering hiervan; overwegende, dat een dergelijke titel waardevast dient te zijn en dat de voorwaarden in samenwerking met de ambachtelijke brancheorganisaties tot stand dienen te komen; verzoekt de regering in samenwerking met de ambachtelijke brancheorganisaties te onderzoeken hoe de «meestertitel» voor excellent ambachtelijk vakmanschap (her-)ingevoerd kan worden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Van der Ham en Peters over splitsing van de omroepverenigingen en het omroepbedrijf (Dossier 33000-VIII)
Motie Van der Ham en Peters over splitsing van de omroepverenigingen en het omroepbedrijf Motie begroting financiën Nr. 130 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER HAM EN PETERS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 12 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering een onderzoek te doen naar de wenselijkheid en de mogelijkheid om binnen de omroepen een splitsing te maken tussen de omroepvereniging en het omroepbedrijf, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Peters en Van der Ham over excellente onderwijstrajecten (Dossier 33000-VIII)
Motie Peters en Van der Ham over excellente onderwijstrajecten Motie begroting financiën Nr. 47 MOTIE VAN DE LEDEN PETERS EN VAN DER HAM Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 21 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat de HBO-raad aanbevelingen doet om excellente onderwijstrajecten te ontwerpen; constaterende, dat er excellente onderwijstrajecten worden aangeboden door de postacademische kunstinstellingen; verzoekt de regering over deze aanbeveling in overleg te gaan met de postacademische kunstinstellingen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Çelik over onderadvisering (Dossier 33000-VIII)
Motie Çelik over onderadvisering Motie begroting financiën Nr. 78 MOTIE VAN HET LID ÇELIK Voorgesteld 1 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat onderadvisering een kwalijk verschijnsel is in verband met de negatieve implicaties voor de verdere schoolloopbaan van leerlingen in het voortgezet onderwijs en dat dit vaak zelf ook oorzaak is van achterstand die juist niet meer wordt ingelopen; constaterende, dat het onderzoek dat het ITS in 2011 voor de inspectie heeft gedaan naar onderadvisering van allochtone leerlingen, zich beperkt tot vergelijking van het advies met cognitieve en niet-cognitieve competenties en dat het inspectierapport Onderadvisering in beeld uit 2007 zich evenmin richt op een bredere analyse waarbij ook de schoolloopbaan in het voortgezet onderwijs is betrokken; van oordeel dat men het meest duidelijk kan vaststellen dat er bij het schooladvies sprake is geweest van onderadvisering als men gegevens uit de latere schoolcarrière in het voortgezet onderwijs vergelijkt met dit schooladvies; verzoekt de regering om de bestaande onderzoeken naar onderadvisering te laten aanvullen en uitbreiden met onderzoek bij dezelfde leerlingenpopulatie naar onderadvisering in de zin van schooladviezen van de basisschool die duidelijk te laag zijn gebleken in de latere schoolloopbaan in het voortgezet onderwijs, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Van der Ham c.s. over kunsttijdschriften (Dossier 33000-VIII)
Motie Van der Ham c.s. over kunsttijdschriften Motie begroting financiën Nr. 41 MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM C.S. ...

CABR-dossier van Klaas-Carel Faber (Dossier 33000-VIII)
CABR-dossier van Klaas-Carel Faber Brief regering begroting financiën Nr. 60 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 november 2011 Naar aanleiding van vragen van Kamerlid Roemer over het CABR-dossier van Klaas-Carel Faber (Handelingen II 2010/11, nr. ...

Motie Çelik en Biskop over de keuze voor techniek (Dossier 33000-VIII)
Motie Çelik en Biskop over de keuze voor techniek Motie begroting financiën Nr. 76 MOTIE VAN DE LEDEN ÇELIK EN BISKOP Voorgesteld 1 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat het (v)mbo met name in de sector techniek een uitermate zorgelijke trend van dalende leerlingen- en deelnemersaantallen kent; voorts constaterende, dat over de hele linie in het beroepsonderwijs maar in het bijzonder in het vmbo, de sector techniek een uitermate zorgelijke trend van dalende leerlingen- en deelnemersaantallen kent; overwegende, dat TechniekTalent.nu heeft berekend dat het bedrijfsleven in 2014 al 38 400 technische vmbo'ers en 23 100 technische mbo'ers tekort zal komen; verzoekt de regering om ook de minister van OCW hierbij een belangrijke taak te geven en haar samen met de minister van ELI in overleg met werkgevers tot een plan te laten komen om de keuze voor techniek in aansluiting op de arbeidsmarkt te bevorderen, met resultaatverplichtingen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Ortega-Martijn en Dijkgraaf over het omgaan met pestgedrag (Dossier 33000-VIII)
Motie Ortega-Martijn en Dijkgraaf over het omgaan met pestgedrag Motie begroting financiën Nr. 113 MOTIE VAN DE LEDEN ORTEGA-MARTIJN EN DIJKGRAAF Voorgesteld 1 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat traditioneel en digitaal pestgedrag negatieve gevolgen kan hebben voor slachtoffers van pesten, zoals faalangst, diep wantrouwen en depressieve gevoelens; overwegende, dat het omgaan met pesten een zaak is van scholen, leraren en ouders; verzoekt de regering in gesprek te gaan met het onderwijsveld in het primair en voortgezet onderwijs over aanpak van en expertise over pestbeleid en om de omvang van het probleem in kaart te brengen; verzoekt de regering voorts om het omgaan met pestgedrag expliciet op te nemen in de bekwaamheidseisen van lerarenopleidingen voor het primair en voortgezet onderwijs, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Çelik over ruimte voor kwaliteitsambities (Dossier 33000-VIII)
Motie van het lid Çelik over ruimte voor kwaliteitsambities Motie begroting financiën Nr. 201 MOTIE VAN HET LID ÇELIK Voorgesteld 12 juni 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat uit de evaluatie van de WMS blijkt dat deelnemers aan de medezeggenschap de gezamenlijke ambitie hebben zich in te zetten voor de kwaliteit van het onderwijs; voorts constaterende dat kwaliteit als zodanig niet opgenomen is in de WMS; van oordeel dat het belangrijk is dat binnen de medezeggenschap structureel gesproken wordt over onderwijskwaliteit en dat dit gerelateerd wordt aan beleid en middelen; verzoekt de minister, te specificeren hoe de bepalingen van de WMS, met name de bepalingen met betrekking tot de informatierechten, gelezen kunnen worden om ruimte te geven aan de kwaliteitsambities zonder dat een wetswijziging noodzakelijk is, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Jasper van Dijk en Van Dam over het Metropole Orkest (Dossier 33000-VIII)
Motie Jasper van Dijk en Van Dam over het Metropole Orkest Motie begroting financiën Nr. 128 MOTIE VAN DE LEDEN JASPER VAN DIJK EN VAN DAM Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 12 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat een succesvolle toekomst voor het Metropole Orkest gerealiseerd kan worden indien het orkest vier jaar de tijd krijgt met 11,5 mln. aan middelen; verzoekt de regering met deze inzet hierover in overleg te gaan met het Muziekcentrum van de Omroep, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Çelik over een differentiatie in de materiële lumpsum (Dossier 33000-VIII)
Motie Çelik over een differentiatie in de materiële lumpsum Motie begroting financiën Nr. 74 MOTIE VAN HET LID ÇELIK Voorgesteld 1 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat het ministerie van OCW in 2012 per leerling in het voortgezet onderwijs per schooljaar € 7 412 uitgeeft; voorts constaterende, dat bij de materiële lumpsum zoals die geldt voor het voortgezet onderwijs tegenwoordig geen verschil meer wordt gemaakt tussen relatief dure technische opleidingen in het vmbo en relatief goedkope opleidingen voor handel en administratie; overwegende, dat deze wijze van bekostiging het voor scholen voor voortgezet onderwijs financieel onnodig onaantrekkelijk maakt om technische vmbo-opleidingen aan te bieden en deze te handhaven; verzoekt de regering om te komen tot een differentiatie in de materiële lumpsum zodanig dat deze beter recht doet aan de verschillen in (materiaal)kosten die men moet maken voor het aanbod van opleidingen in de sectoren van het vmbo, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Ortega Martijn over overbodige regelgeving (Dossier 33000-VIII)
Motie Ortega Martijn over overbodige regelgeving Motie begroting financiën Nr. 111 MOTIE VAN HET LID ORTEGA-MARTIJN Voorgesteld 1 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat regeldruk en papieren controlelast scholen en leraren belemmeren in hun kerntaak, namelijk het geven van onderwijs; van mening, dat vanuit het uitgangspunt van vertrouwen in professionals in het onderwijs naar huidige en nieuwe regelgeving gekeken moet worden; verzoekt de regering om advies te vragen aan de Onderwijsraad en aan het onderwijsveld, bijvoorbeeld via de Stichting van het Onderwijs, over het schrappen van overbodige regelgeving in het onderwijs en de Kamer hierover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Jaarverslag 2011 Commissariaat voor de Media (Dossier 33000-VIII)
Jaarverslag 2011 Commissariaat voor de Media Brief regering begroting financiën Nr. 190 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 mei 2012 Onlangs verscheen het jaarverslag 2011 van het Commissariaat voor de Media.1 Ik heb het genoegen dit jaarverslag hierbij aan uw Kamer te doen toekomen. ...

Motie Jasper van Dijk over wetenschappelijk onderzoek (Dossier 33000-VIII)
Motie Jasper van Dijk over wetenschappelijk onderzoek Motie begroting financiën Nr. 90 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK Voorgesteld 1 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat onafhankelijkheid en transparantie van onderzoek essentieel zijn voor de wetenschap; verzoekt de regering bij universiteiten aan te dringen op gebruikmaking van de Verklaring van Onafhankelijke Wetenschap van de KNAW, en gaat over tot de orde van de dag. ...