Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

233 resultaten

Motie van het lid Beertema over niet gratis aanbieden van voor- en vroegschoolse opvang (Dossier 33000-VIII)
Motie van het lid Beertema over niet gratis aanbieden van voor- en vroegschoolse opvang Motie begroting financiën Nr. 203 MOTIE VAN HET LID BEERTEMA Voorgesteld 12 juni 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat allochtone ouders die ervoor kiezen, hun kinderen geen Nederlands te leren, zich bewuster zullen inspannen voor de vve (voorschoolse en vroegschoolse opvang) van hun kind als die niet gratis wordt aangeboden; overwegende dat vve die ouders het voordeel biedt van gelijktijdige kinderopvang en taalontwikkeling; verzoekt de regering, te stimuleren dat gemeenten alleen nog vve-instellingen bekostigen die tarieven hanteren, gelijk aan de tarieven van de kinderopvang (nu € 6,67 per uur), en gaat over tot de orde van de dag. ...

Jaarverslag van de Erfgoedinspectie 2011 (Dossier 33000-VIII)
Jaarverslag van de Erfgoedinspectie 2011 Brief regering begroting financiën Nr. 191 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 mei 2012 Hierbij bied ik u het jaarverslag van de Erfgoedinspectie 2011 aan.1 Het verslag en deze aanbiedingsbrief betreffende de vier erfgoedsectoren archeologie, archieven, collecties en monumenten, zend ik zowel aan de Eerste als Tweede Kamer. ...

Motie Jasper van Dijk over schatkistbankieren (Dossier 33000-VIII)
Motie Jasper van Dijk over schatkistbankieren Motie begroting financiën Nr. 89 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK Voorgesteld 1 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat de minister van Binnenlandse Zaken gemeenten en provincies aanmoedigt om te schatkistbankieren vanwege de instabiele financiële situatie in Europa; verzoekt de regering schatkistbankieren in het onderwijs als norm te hanteren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Peters over transitiekosten (Dossier 33000-VIII)
Motie Peters over transitiekosten Motie begroting financiën Nr. 46 MOTIE VAN HET LID PETERS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 21 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat de Kamer met de motie-Van der Werf (32 500-VIII, nr. 155) heeft gevraagd om de gelden die door de versnelde procedure niet als subsidie worden uitgekeerd, te behouden voor de culturele sector ten behoeve van frictie- en transitiekosten; constaterende, dat in de regeling Frictie- en transitiekosten staat dat «kosten direct het gevolg moeten zijn van de afbouw van structurele verplichtingen en voor deze afbouw noodzakelijk moeten zijn»; overwegende, dat daarmee transitiekosten niet voor vergoeding in aanmerking lijken te komen; verzoekt de regering de regeling Frictie- en transitiekosten aan te passen zodat duidelijk is dat ook transitiekosten in aanmerking komen voor vergoeding, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Klijnsma en Peters over een mobiliteitscentrum (Dossier 33000-VIII)
Motie Klijnsma en Peters over een mobiliteitscentrum Motie begroting financiën Nr. 33 MOTIE VAN DE LEDEN KLIJNSMA EN PETERS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 21 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat veel mensen in de kunst- en cultuursector vanaf 1 januari 2013 hun werk dreigen te verliezen; overwegende, dat in deze sector ook veel zzp'ers actief zijn; verzoekt de regering om een mobiliteitscentrum te helpen inrichten voor potentiële werklozen in de cultuursector, analoog aan de mobiliteitscentra in andere sectoren tijdens de kredietcrisis, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van de leden Van der Ham en Elias ter vervanging van nr. 67 over de digitale topschool (Dossier 33000-VIII)
Amendement van de leden Van der Ham en Elias ter vervanging van nr. 67 over de digitale topschool Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 72 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER HAM EN ELIAS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 671 Ontvangen 1 december 2011 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 01 Primair onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 60 (x € 1 000). ...

Amendement van het lid Jasper van Dijk over het terugdraaien van de bezuiniging op het steunpunt zorg advies teams (Dossier 33000-VIII)
Amendement van het lid Jasper van Dijk over het terugdraaien van de bezuiniging op het steunpunt zorg advies teams Amendement begroting financiën Nr. 64 AMENDEMENT VAN HET LID JASPER VAN DIJK Ontvangen 30 november 2011 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 03 Voortgezet onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met  € 700 (x € 1 000). ...

Motie Kooiman c.s. over burgerschapsvorming in het onderwijs (Dossier 33000-VIII)
Motie Kooiman c.s. over burgerschapsvorming in het onderwijs Motie begroting financiën Nr. 52 MOTIE VAN HET LID KOOIMAN C.S. ...

Voortgang inzake uitvoering van de motie Biskop en Van der Ham (33000 VIII, nr. 49) over een private doorstart van de Cultuurkaart (Dossier 33000-VIII)
Voortgang inzake uitvoering van de motie Biskop en Van der Ham (33000 VIII, nr. 49) over een private doorstart van de Cultuurkaart Brief regering begroting financiën Nr. 208 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 juni 2012 Bij het ordedebat van 22 mei jl. hebben de fracties van CDA en D66 mij verzocht te rapporteren over de uitvoering van de motie Doorstart Cultuurkaart (33 000 VIII nr. ...

Motie Jadnanansing over een onderwijsbevoegdheid voor hbo-docenten (Dossier 33000-VIII)
Motie Jadnanansing over een onderwijsbevoegdheid voor hbo-docenten Motie begroting financiën Nr. 81 MOTIE VAN HET LID JADNANANSING Voorgesteld 1 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat aan docenten op de middelbare school bevoegdheidseisen worden gesteld in de vorm van eerste- of tweedegraadsbevoegdheden; constaterende, dat dit in het hbo niet het geval is; overwegende, dat een mastertitel weliswaar veel zegt over de academische kwalificatie van een docent, maar weinig over de deskundigheid bij het geven van les; verzoekt de regering om er zorg voor te dragen dat binnen een redelijke termijn alle docenten in het hbo over een onderwijsbevoegdheid beschikken die ten minste gelijk staat aan de bevoegdheid die een docent voor de bovenbouw havo/vwo nodig heeft, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Beleidsbrief inzake wijzigingen in de instandhoudingssubsidie voor rijksmonumenten per 2013 (Brim) (Dossier 33000-VIII)
Beleidsbrief inzake wijzigingen in de instandhoudingssubsidie voor rijksmonumenten per 2013 (Brim) Brief regering begroting financiën Nr. 181 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 april 2012 Met deze brief geef ik aan welke wijzigingen ik in de instandhoudingssubsidie voor rijksmonumenten per 2013 wil invoeren. ...

Rapporten 'Evaluatie Brim 2011' en 'Advies aan OCW over een effectieve subsidieregeling voor onderhoud aan rijksmonumenten' (Dossier 33000-VIII)
Rapporten 'Evaluatie Brim 2011' en 'Advies aan OCW over een effectieve subsidieregeling voor onderhoud aan rijksmonumenten' Brief regering begroting financiën Nr. 170 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 januari 2012 In 2011 heeft bureau Arcadis in samenwerking met bureau Hylkema Consultants twee onderzoeken uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW: een evaluatie van het Brim en een onderzoek hoe een verbeterd Brim per 2013 vormgegeven zou kunnen worden. ...

Motie Van Dam en Peters over de budgetten voor de regionale omroepen (Dossier 33000-VIII)
Motie Van Dam en Peters over de budgetten voor de regionale omroepen Motie begroting financiën Nr. 125 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DAM EN PETERS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 12 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat sommige provincies fors willen bezuinigen op de regionale omroep en in een enkel geval zelfs zo veel dat het budget onder het geïndexeerde budget van 2004 uitkomt terwijl nadrukkelijk is afgesproken, dat budget te respecteren; verzoekt de regering de provincies die zich niet houden aan de afspraak om de bijdrage aan de regionale omroep jaarlijks te indexeren ten opzichte van het niveau van 2004, mede te delen dat de Kamer bereid is om de budgetten voor de regionale omroepen geheel uit het Provinciefonds te halen en de financiering weer landelijk te regelen als zij niet bereid zijn, alsnog de gemaakte afspraken na te komen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van der Werf/Klijnsma (t.v.v. 33000-VIII, nr. 215) over het borgen van belangwekkend cultuurgoed (Dossier 33000-VIII)
Gewijzigde motie van der Werf/Klijnsma (t.v.v. 33000-VIII, nr. 215) over het borgen van belangwekkend cultuurgoed Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 223 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER WERF EN KLIJNSMA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. ...

Reactie op SCP-rapport "Waar voor ons belastinggeld?" (Dossier 33000-VIII)
Reactie op SCP-rapport "Waar voor ons belastinggeld?" Brief regering begroting financiën Nr. 176 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 maart 2012 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft gevraagd een reactie te geven op het onderwijsdeel van het rapport «Waar voor ons belastinggeld? ...

Motie Klijnsma over hanteren van dezelfde maximumsubsidie voor de categorie "overige monumenten" (Dossier 33000-VIII)
Motie Klijnsma over hanteren van dezelfde maximumsubsidie voor de categorie "overige monumenten" Motie begroting financiën Nr. 12 MOTIE VAN HET LID KLIJNSMA Voorgesteld 13 oktober 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat de instandhoudingsopgave van categorie «overige monumenten» zoals molens, kastelen en buitenplaatsen vaak even groot is als die van kerken; constaterende, dat kerken in de subsidieregeling Brim 2012 een groter bedrag aan onderhoudssubsidie kunnen ontvangen; overwegende, dat het goed is dat de overheid in gelijke gevallen gelijke behandeling hanteert; verzoekt de regering voor de categorie «overige monumenten» dezelfde maximumsubsidie te hanteren als voor de categorie «kerken», en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Van der Ham over een protocol (Dossier 33000-VIII)
Motie Van der Ham over een protocol Motie begroting financiën Nr. 149 MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM Voorgesteld 21 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat er nadere criteria worden opgesteld voor het ontlenen van ontheffing van de leerplicht; constaterende, dat deze ontheffing na een jaar kan worden verlengd op basis van een voortgangsgesprek; overwegende, dat er geen sprake kan zijn van normaal toezicht door de leerplichtambtenaar omdat er immers vrijstelling van de leerplicht is gegeven; overwegende, dat het wenselijk is dat er wel enig zicht is of ook in de praktijk recht wordt gedaan aan de criteria die ten grondslag gaan liggen aan de ontheffing, en of de jaarlijkse verlenging terecht kan worden verleend; verzoekt de regering om gemeenten in staat te stellen met ouders een protocol af te spreken hoe in de praktijk aan de criteria wordt voldaan en op welke wijze dit gedurende het jaar door de gemeente geverifieerd kan worden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Ferrier c.s. over door de gemeenten gesubsidieerd leerlingenvervoer (Dossier 33000-VIII)
Motie Ferrier c.s. over door de gemeenten gesubsidieerd leerlingenvervoer Motie begroting financiën Nr. 96 MOTIE VAN HET LID FERRIER C.S. ...

Motie van het lid Çelik over aandachtspunten bij het toezicht op regionale opleidingscentra (Dossier 33000-VIII)
Motie van het lid Çelik over aandachtspunten bij het toezicht op regionale opleidingscentra Motie begroting financiën Nr. 193 MOTIE VAN HET LID ÇELIK Voorgesteld 31 mei 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat misinvesteringen bij regionale opleidingscentra niet meteen merkbaar worden in de onderwijskwaliteit, maar in eerste instantie worden afgewenteld op onderwijspersoneel dat met ontslag wordt bedreigd en op verouderde apparatuur waarop mbo'ers moeten blijven werken in het onderwijs; overwegende dat het beroepsonderwijs op lange termijn eronder te lijden heeft als er bezuinigd wordt op onderwijspersoneel en er geleerd wordt op apparatuur dat vele jaren ouder is dan waarmee de mbo'ers tijdens hun stage moeten werken; verzoekt de regering, voortaan dit soort aspecten uitdrukkelijk in de gaten te laten houden bij het toezicht op de regionale opleidingscentra, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Beleidsreactie op en aanbieding van het onderwijsverslag 2010-2011 van de Inspectie van het Onderwijs (Dossier 33000-VIII)
Beleidsreactie op en aanbieding van het onderwijsverslag 2010-2011 van de Inspectie van het Onderwijs Brief regering begroting financiën Nr. 185 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 april 2012 Hierbij bied ik u, mede namens de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, het Onderwijsverslag 2010–2011 van de Inspectie van het Onderwijs aan1. ...