Zoeken


Status
Partij
VVD 17235
CDA 15036
PvdA 13670
D66 10128
CU 6370
Meer...
GL 6232
PVV 3107
SGP 2628
PvdD 2073
SP 903
DENK 692
50PLUS 547
BBB 396
GroenLinks-PvdA 254
FVD 246
Volt 181
Omtzigt 158
BVNL 144
BIJ1 142
GPV 139
Datum
Van:
Tot:

Status
Partij
VVD 17235
CDA 15036
PvdA 13670
D66 10128
CU 6370
Meer...
GL 6232
PVV 3107
SGP 2628
PvdD 2073
SP 903
DENK 692
50PLUS 547
BBB 396
GroenLinks-PvdA 254
FVD 246
Volt 181
Omtzigt 158
BVNL 144
BIJ1 142
GPV 139
Datum
Van:
Tot:

63960 resultaten

Motie van het lid Geurts over lichte elektrische voertuigen uit categorie 1b alleen toestaan op de openbare weg als de verkeersveiligheid voldoende kan worden geborgd (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Geurts over lichte elektrische voertuigen uit categorie 1b alleen toestaan op de openbare weg als de verkeersveiligheid voldoende kan worden geborgd Motie begroting financiën Nr. 40 MOTIE VAN HET LID GEURTS Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid in 2019 aangaf dat mede door druk vanuit de Tweede Kamer veiligheid ondergeschikt is gemaakt aan de wens tot innovatie in het wegverkeer; overwegende dat de SWOV aangeeft dat er nog weinig bekend is over de veiligheid van lichte elektrische voertuigen; overwegende dat Nederland de ambitie heeft om het aantal verkeersslachtoffers flink te verlagen; verzoekt de regering om de lichte elektrische voertuigen uit categorie 1b, zoals e-steps, alleen toe te staan op de openbare weg als onafhankelijke experts aangeven dat volstrekt helder is dat de verkeersveiligheid voldoende kan worden geborgd en de voertuigveiligheid kan worden gegarandeerd, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2022 van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Dossier 35925-XII)
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2022 van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 10 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 oktober 2021 De begroting geeft budgettaire kaders voor de ontvangsten, uitgaven en verplichtingen voor het komende jaar weer. ...

Motie van de leden Van Esch en Bouchallikh over concrete extra stappen om de uitstoot van ultrafijnstof terug te dringen (Dossier 35925-XII)
Motie van de leden Van Esch en Bouchallikh over concrete extra stappen om de uitstoot van ultrafijnstof terug te dringen Motie begroting financiën Nr. 49 MOTIE VAN DE LEDEN VAN ESCH EN BOUCHALLIKH Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Staatssecretaris de Kamer in het eerste kwartaal van 2022 zal informeren over de monitoring en modellering van de ultrafijnstofconcentraties; overwegende dat de Gezondheidsraad stelt dat het, gezien de steeds sterkere aanwijzingen dat ultrafijnstof de gezondheid kan schaden, niet nodig is om te wachten met het treffen van (extra) maatregelen; verzoekt de regering de Kamer voor het einde van 2022 te informeren over welke concrete extra stappen er worden genomen om de uitstoot van ultrafijnstof terug te dringen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Tjeerd de Groot over een onafhankelijke analyse naar besparingen, kosten en baten van een dubbele doelstelling voor ruimtelijke kwaliteit en waterveiligheid (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Tjeerd de Groot over een onafhankelijke analyse naar besparingen, kosten en baten van een dubbele doelstelling voor ruimtelijke kwaliteit en waterveiligheid Motie begroting financiën Nr. 60 MOTIE VAN HET LID TJEERD DE GROOT Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 22 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de potentiële kosten van het toewerken naar een dubbele doelstelling voor ruimtelijke kwaliteit en waterveiligheid inmiddels in kaart zijn gebracht naar aanleiding van de motie-De Groot/Bromet (35 570-XII, nr. 77); overwegende dat het hanteren van een dubbele doelstelling naast kosten ook besparingen en baten kan opleveren op het gebied van verminderd onderhoud, de biodiversiteit en de waterkwaliteit, gelet ook op de verschillende wettelijke kaders; van mening dat een compleet beeld van deze baten en besparingen nodig is om een gewogen beslissing te kunnen nemen over budgetten; verzoekt de regering om aan de hand van een aantal concrete voorbeeldprojecten een onafhankelijke analyse uit te laten voeren naar de mogelijke besparingen, baten en kosten die een dubbele doelstelling voor de ruimtelijke kwaliteit en waterveiligheid met zich meebrengt op verschillende beleidsterreinen voor alle overheden, uitgedrukt in monetaire waarde, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Alkaya over betere monitoring van het voorzieningenniveau in het stads- en streekvervoer (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Alkaya over betere monitoring van het voorzieningenniveau in het stads- en streekvervoer Motie begroting financiën Nr. 11 MOTIE VAN HET LID ALKAYA Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 26 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er verspreid over heel Nederland buslijnen geschrapt worden; van mening dat dorpen en regio's buiten de grote steden ook goed bereikbaar moeten blijven met het openbaar vervoer, en dat de coronacrisis dit niet nadelig mag beïnvloeden; overwegende dat er veel geld beschikbaar wordt gesteld voor de beschikbaarheidsvergoeding; verzoekt de regering het voorzieningenniveau in het stads- en streekvervoer beter te monitoren en de Kamer te informeren over de hoeveelheid door corona uitgevallen buslijnen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Bouchallikh c.s. over een innameplicht voor statiegeld op plastic flesjes en blikjes (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Bouchallikh c.s. over een innameplicht voor statiegeld op plastic flesjes en blikjes Motie begroting financiën Nr. 47 MOTIE VAN HET LID BOUCHALLIKH C.S. ...

Amendement van het lid Bouchallikh over investeren in de kennis en ontwikkeling van omgevingsdiensten (Dossier 35925-XII)
Amendement van het lid Bouchallikh over investeren in de kennis en ontwikkeling van omgevingsdiensten Amendement begroting financiën Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID BOUCHALLIKH Ontvangen 8 oktober 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 10.000 (x € 1.000). ...

Motie van de leden Alkaya en De Hoop over afzien van de verbreding van de A27 bij Utrecht/Amelisweerd (Dossier 35925-XII)
Motie van de leden Alkaya en De Hoop over afzien van de verbreding van de A27 bij Utrecht/Amelisweerd Motie begroting financiën Nr. 29 MOTIE VAN DE LEDEN ALKAYA EN DE HOOP Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat bereikbaarheid in de regio meer investeringen verdient; verzoekt de regering af te zien van de verbreding van de A27 bij Utrecht/Amelisweerd en dat geld te besteden aan bereikbaarheid in de regio, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Budgettaire mutaties van de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII), het Infrastructuurfonds (A) en het Deltafonds (J) sinds de tweede suppletoire begroting 2021 (Dossier 35925-XII)
Budgettaire mutaties van de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII), het Infrastructuurfonds (A) en het Deltafonds (J) sinds de tweede suppletoire begroting 2021 Brief regering ...

Motie van het lid Madlener over bij het investeren in woningbouw rekening houden met weginfrastructuur (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Madlener over bij het investeren in woningbouw rekening houden met weginfrastructuur Motie begroting financiën Nr. 21 MOTIE VAN HET LID MADLENER Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het kabinet voornemens is om tot 1 miljoen woningen bij te bouwen; constaterende dat in veel nieuwe wijken amper parkeerplaatsen aangelegd zijn; overwegende dat goede infrastructuur noodzakelijk is om gebruik te maken van deze woningen; van mening dat goede infrastructuur bijdraagt aan de marktwaarde van nieuwbouwwoningen en daarmee aan de economie; verzoekt de regering bij het investeren in woningbouw nadrukkelijk rekening te houden met de weginfrastructuur, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Constructieve veiligheid vuurtoren Den Helder (Dossier 35925-XII)
Constructieve veiligheid vuurtoren Den Helder Brief regering begroting financiën Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 september 2021 Een recente inspectie van de vuurtoren Kijkduin, in de volksmond Lange Jaap, in Den Helder heeft uitgewezen, dat er grotere scheuren zijn ontstaan in de wanden. ...

Motie van het lid De Hoop c.s. over voorkomen dat rijksambtenaren pendelen tijdens de spitsuren (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid De Hoop c.s. over voorkomen dat rijksambtenaren pendelen tijdens de spitsuren Motie begroting financiën Nr. 36 MOTIE VAN HET LID DE HOOP C.S. ...

Reactie op de motie van de leden Bouchallikh en Van Esch over het uitwerken van een belasting op polymeren (Dossier 35925-XII)
Reactie op de motie van de leden Bouchallikh en Van Esch over het uitwerken van een belasting op polymeren Brief regering begroting financiën Nr. 58 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 november 2021 Tijdens de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voor het jaar 2022 (Handelingen II 2021/22, nr. ...

Motie van de leden Stoffer en Van der Plas over afstemming van de normering van waterkwaliteit in grensgebieden met de ons omringende landen (Dossier 35925-XII)
Motie van de leden Stoffer en Van der Plas over afstemming van de normering van waterkwaliteit in grensgebieden met de ons omringende landen Motie begroting financiën Nr. 67 MOTIE VAN DE LEDEN STOFFER EN VAN DER PLAS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 22 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat Duitsland en België voor KRW- en niet-KRW-waterlichamen in grensgebieden soepelere normen hanteren dan Nederland; verzoekt de regering de normering van de waterkwaliteit in Nederland te vergelijken met die in Duitsland en België; verzoekt de regering ervoor te zorgen dat de normering in grensgebieden afgestemd wordt op de normering in omliggende landen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Peter de Groot over de Kamer informeren over de overwegingen in geval van een volledige of gedeeltelijke afsluiting van wegen (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Peter de Groot over de Kamer informeren over de overwegingen in geval van een volledige of gedeeltelijke afsluiting van wegen Motie begroting financiën Nr. 23 MOTIE VAN HET LID PETER DE GROOT Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat afgelopen september de A12 in de richting van Den Haag tussen Utrecht en Nieuwerburg volledig werd afgesloten voor negen dagen; constaterende dat deze afsluiting voor ernstige verkeershinder heeft gezorgd; constaterende dat Rijkswaterstaat een korte, aaneengesloten afsluiting van de snelweg als noodzakelijk achtte om relatief meer werk te kunnen verzetten en de veiligheid van weggebruikers en wegwerkers te kunnen blijven garanderen; overwegende dat er bij wegwerkzaamheden keuzes moeten worden gemaakt tussen volledige of gedeeltelijke afsluitingen; overwegende dat de keuze van volledige of gedeeltelijke afsluiting gebaseerd dient te worden op verschillende factoren zoals verkeersveiligheid, veiligheid van wegwerkers, verschil in kosten tussen gedeeltelijke en gehele afsluiting, hinder voor de omgeving, verwachting in vertraging van weggebruikers, druk op onderliggend wegennet, verlies van bedrijfsactiviteiten door afsluiting, in de buurt zijnde andere wegwerkzaamheden en mogelijkheid voor alternatief vervoer of routes; verzoekt de regering de Kamer te informeren hoe een goede afweging en keuze wordt gemaakt tussen een volledige of gedeeltelijke afsluiting, waarbij niet alleen de uiterst belangrijke onderdelen, uitvoeringskosten of de veiligheid van wegwerkers worden meegenomen maar ook de bovenstaande overwegingen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Beckerman ter vervanging van nr. 6 over het saneren van asbestdaken (Dossier 35925-XII)
Amendement van het lid Beckerman ter vervanging van nr. 6 over het saneren van asbestdaken Amendement begroting financiën Nr. 7 AMENDEMENT VAN HET LID BECKERMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 61 Ontvangen 6 oktober 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 25.000 (x € 1.000). ...

Motie van het lid Van Raan over tijdens de komende triënnale van ICAO voorstellen om de ongeclausuleerde groei uit haar statuten te schrappen (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Van Raan over tijdens de komende triënnale van ICAO voorstellen om de ongeclausuleerde groei uit haar statuten te schrappen Motie begroting financiën Nr. 51 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het kabinet in haar Luchtvaartnota aangeeft dat geen sprake meer kan zijn van ongeclausuleerde groei; constaterende dat ICAO ongeclausuleerde groei van de luchtvaart sinds 1944 expliciet in haar statuten heeft en al het beleid toetst aan deze doelstelling; verzoekt de regering bij de komende triënnale van ICAO voor te stellen om de ongeclausuleerde groei uit haar statuten te schrappen en in de voorbereiding daarvoor actief bij andere landen steun te zoeken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Bouchallikh c.s. over stoppen met snelwegprojecten die door de stikstofcrisis moeilijk realiseerbaar zijn (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Bouchallikh c.s. over stoppen met snelwegprojecten die door de stikstofcrisis moeilijk realiseerbaar zijn Motie begroting financiën Nr. 44 MOTIE VAN HET LID BOUCHALLIKH C.S. ...

Motie van de leden De Hoop en Bromet over adaptieve maatregelen in de gebouwde omgeving in gebieden met een relatief hoog risico op hoogwater (Dossier 35925-XII)
Motie van de leden De Hoop en Bromet over adaptieve maatregelen in de gebouwde omgeving in gebieden met een relatief hoog risico op hoogwater Motie begroting financiën Nr. 61 MOTIE VAN DE LEDEN DE HOOP EN BROMET Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 22 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de provincie Limburg wegens haar ligging relatief kwetsbaar is voor hoogwater; van mening dat woningen in kwetsbare gebieden beter bestand moeten zijn tegen wateroverlast en dat huishoudens hier ook ondersteund in moeten worden; verzoekt de regering om in gebieden met een relatief hoog risico op hoogwater gericht in te zetten op adaptieve maatregelen in de gebouwde omgeving, bijvoorbeeld door middel van bewustwordingscampagnes en subsidieregelingen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg inzake Begrotingsonderzoek Infrastructuur en Waterstaat (Dossier 35925-XII)
Verslag van een wetgevingsoverleg inzake Begrotingsonderzoek Infrastructuur en Waterstaat Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 55 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 8 november 2021 De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft op 26 oktober 2021 overleg gevoerd met mevrouw Visser, Minister van Infrastructuur en Waterstaat, en de heer Van Weyenberg, Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, over: – het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2022 (Kamerstuk 35 925 XII); – het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2022 (Kamerstuk 35 925 A); – de brief van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat d.d. 21 oktober 2021 inzake 35925-XII, Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2022 (Kamerstuk 35 925 XII, nr. ...