Zoeken


Status
Partij
VVD 17235
CDA 15036
PvdA 13670
D66 10128
CU 6370
Meer...
GL 6232
PVV 3107
SGP 2628
PvdD 2073
SP 903
DENK 692
50PLUS 547
BBB 396
GroenLinks-PvdA 254
FVD 246
Volt 181
Omtzigt 158
BVNL 144
BIJ1 142
GPV 139
Datum
Van:
Tot:

Status
Partij
VVD 17235
CDA 15036
PvdA 13670
D66 10128
CU 6370
Meer...
GL 6232
PVV 3107
SGP 2628
PvdD 2073
SP 903
DENK 692
50PLUS 547
BBB 396
GroenLinks-PvdA 254
FVD 246
Volt 181
Omtzigt 158
BVNL 144
BIJ1 142
GPV 139
Datum
Van:
Tot:

63960 resultaten

Motie van het lid Ceder (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Ceder Motie begroting financiën Nr. 24 MOTIE VAN HET LID CEDER Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat uit onderzoek naar het Programma Leefbaarheid en Veiligheid voor kwetsbare wijken blijkt dat de regering meer kan doen om daadwerkelijk te komen tot een gebiedsgerichte aanpak die themaoverstijgende problemen aanpakt; verzoekt de regering in het programma de schotten tussen beleidsbudgetten weg te halen en rijksregels die een integrale aanpak in de weg staan aan te passen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Nalevingsverslag GRECO vierde evaluatieronde (Dossier 35925-VII)
Nalevingsverslag GRECO vierde evaluatieronde Brief regering ...

Motie van het lid Van Baarle c.s. over een meldpunt voor discriminatie bij de rijksoverheid (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Van Baarle c.s. over een meldpunt voor discriminatie bij de rijksoverheid Motie begroting financiën Nr. 37 MOTIE VAN HET LID VAN BAARLE C.S. ...

Vervolgaanpak vuurtoren Kijkduin (Dossier 35925-XII)
Vervolgaanpak vuurtoren Kijkduin Brief regering ...

Motie van het lid De Hoop c.s. over het in kaart brengen van beleidsopties om vervoersarmoede aan te pakken (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid De Hoop c.s. over het in kaart brengen van beleidsopties om vervoersarmoede aan te pakken Motie begroting financiën Nr. 37 MOTIE VAN HET LID DE HOOP C.S. ...

Gewijzigde motie van de leden Boulakjar en De Hoop over analyseren welke instrumenten kunnen worden ingezet om de modaliteitsshift verder uit te breiden voor het openbaar vervoer (t.v.v. 35925-XII-35) (Dossier 35925-XII)
Gewijzigde motie van de leden Boulakjar en De Hoop over analyseren welke instrumenten kunnen worden ingezet om de modaliteitsshift verder uit te breiden voor het openbaar vervoer (t.v.v. 35925-XII-35) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 56 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN BOULAKJAR EN DE HOOP TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 35 Voorgesteld 9 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat verschillende instrumenten worden ingezet om duurzame mobiliteit te stimuleren in het buitenland zodat reizigers gebruik maken van het openbaar vervoer; voorbeelden hiervan zijn de Klimaticket in Oostenrijk, Europese Interrailticket voor jongeren en het gratis openbaar vervoer in Luxemburg; overwegende dat zulke maatregelen erop gericht zijn om meer mensen naar het openbaar vervoer krijgen; verzoekt de regering te onderzoeken welke instrumenten ingezet kunnen worden om de modaliteitsshift verder uit te breiden daar waar nog mogelijkheden en capaciteit is voor het Nederlandse openbaar vervoer, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Hagen over het opzetten van een tweejaarlijkse massabalans van textiel (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Hagen over het opzetten van een tweejaarlijkse massabalans van textiel Motie begroting financiën Nr. 32 MOTIE VAN HET LID HAGEN Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat een massabalans van het ingezamelde afgedankte textiel in Nederland en de route en resultaten van de verwerking helpen bij het inzichtelijk krijgen van de textielketen en de gezette stappen; overwegende dat het Beleidsprogramma circulair textiel 2020–2025 tussendoelen voor 2025, 2030 en 2035 stelt om uiteindelijk in 2050 een volledige circulaire economie te bereiken; overwegende dat wordt geadviseerd om het inzicht te vergroten van de milieu-impact van hergebruik in relatie tot recycling; verzoekt de regering om tegelijkertijd met het ingaan van de invoering van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid een tweejaarlijkse massabalans van textiel op te zetten met als nulmeting het jaar dat de UPV ingaat, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Peter de Groot en Minhas over de verbinding van Zwolle naar Münster meenemen bij de prioriteitsafweging voor internationale spoorverbindingen (Dossier 35925-XII)
Motie van de leden Peter de Groot en Minhas over de verbinding van Zwolle naar Münster meenemen bij de prioriteitsafweging voor internationale spoorverbindingen Motie begroting financiën Nr. 25 MOTIE VAN DE LEDEN PETER DE GROOT EN MINHAS Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de treinverbinding van Zwolle via Enschede naar Münster de internationale reistijd kan verkorten; overwegende dat voor financiering van deze lijn internationale samenwerking vereist is; verzoekt de regering om bij de herziening van de TEN-T-verordening eind 2021 in overleg te treden met Duitse collega's en te bezien of deze verbinding meegenomen kan worden bij de brede prioriteitsafweging voor internationale spoorverbindingen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Stoffer en Grinwis over nationaal maatregelen nemen voor verlenging van de levensduur van apparaten (Dossier 35925-XII)
Motie van de leden Stoffer en Grinwis over nationaal maatregelen nemen voor verlenging van de levensduur van apparaten Motie begroting financiën Nr. 54 MOTIE VAN DE LEDEN STOFFER EN GRINWIS Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat reparatie en verlenging van de levensduur van apparaten een belangrijk onderdeel is van een circulaire economie; overwegende dat het voor consumenten makkelijker moet worden om een bewuste keuze te kunnen maken voor een goed te repareren product; overwegende dat Frankrijk op 1 januari 2021 het eerste land in Europa was dat een reparatiescore invoerde voor producten als laptops en smartphones; verzoekt de regering om, naast inzet in de EU voor betere repareerbaarheid van producten, ook nationaal maatregelen te nemen voor verlenging van de levensduur van apparaten en betere repareerbaarheid, waaronder de invoering van een reparatiescore naar Frans voorbeeld, zodat consumenten beter geïnformeerd worden over de repareerbaarheid van (elektronische) producten, en een voorstel hiervoor aan de Kamer voor te leggen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Grinwis en Boswijk over een ethisch kader voor het gebruik van data uit rioolwateronderzoek (Dossier 35925-XII)
Motie van de leden Grinwis en Boswijk over een ethisch kader voor het gebruik van data uit rioolwateronderzoek Motie begroting financiën Nr. 66 MOTIE VAN DE LEDEN GRINWIS EN BOSWIJK Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 22 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de data uit rioolwateronderzoek in sommige gevallen al tot op perceelsniveau herleidbaar zijn en deze informatie bevatten over leefstijlkenmerken, zoals het gebruik van drugs en medicijnen; overwegende dat deze «big brown»-data kansen bieden, maar ook tot ethische dilemma's leiden; verzoekt de regering in samenwerking met de waterschappen en het RIVM tot een ethisch kader te komen inzake het verkrijgen, beheren en gebruiken van data uit rioolwateronderzoek, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Bromet over een onderzoek naar de uitvoering van maatregelen om de doelen voor de Kaderrichtlijn Water te halen (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Bromet over een onderzoek naar de uitvoering van maatregelen om de doelen voor de Kaderrichtlijn Water te halen Motie begroting financiën Nr. 63 MOTIE VAN HET LID BROMET Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 22 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de nu geplande en vastgestelde maatregelen onvoldoende zijn om tijdig aan de doelen voor de Kaderrichtlijn Water te voldoen; constaterende dat uit de rapportages (stroomgebiedbeheerplannen) blijkt dat een groot deel van de maatregelen niet, niet tijdig of niet volledig wordt uitgevoerd; verzoekt de regering om onafhankelijk te laten onderzoeken waarom veel van de maatregelen niet tot uitvoering zijn gekomen en de Kamer hier voor de zomer over te informeren; verzoekt de regering om de Kamer voor de zomer te informeren hoe de doelen alsnog gehaald kunnen worden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Beckerman c.s. over in gesprek gaan met het Instituut Asbestslachtoffers (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Beckerman c.s. over in gesprek gaan met het Instituut Asbestslachtoffers Motie begroting financiën Nr. 27 MOTIE VAN HET LID BECKERMAN C.S. ...

Motie van het lid Madlener over een overzicht in het MIRT opnemen van de top tien N-wegen met de meeste ongevallen (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Madlener over een overzicht in het MIRT opnemen van de top tien N-wegen met de meeste ongevallen Motie begroting financiën Nr. 18 MOTIE VAN HET LID MADLENER Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat veel N-wegen relatief onveilig zijn; van mening dat er in het MIRT naast de fileproblematiek nadrukkelijk aandacht moet zijn voor verkeersveiligheid; verzoekt de regering een overzicht in het MIRT op te nemen van de top tien N-wegen waar de meeste ongevallen plaatsvinden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Madlener en Wilders over het voldoende ophogen van het budget voor waterveiligheid (Dossier 35925-XII)
Motie van de leden Madlener en Wilders over het voldoende ophogen van het budget voor waterveiligheid Motie begroting financiën Nr. 59 MOTIE VAN DE LEDEN MADLENER EN WILDERS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 22 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het huidige budget voor waterveiligheid de komende jaren tekortschiet; spreekt uit dat waterveiligheid in Limburg en de rest van Nederland de hoogste prioriteit verdient en dat het beschikbare budget voor waterveiligheid door een volgend kabinet voldoende moet worden opgehoogd, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Geurts over de reguliere procedure om een Nederlands rijbewijs te krijgen ook voor kenniswerkers uit landen buiten Europa laten gelden (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Geurts over de reguliere procedure om een Nederlands rijbewijs te krijgen ook voor kenniswerkers uit landen buiten Europa laten gelden Motie begroting financiën Nr. 39 MOTIE VAN HET LID GEURTS Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat mensen uit landen buiten Europa hun buitenlandse rijbewijs alleen kunnen omwisselen voor een Nederlands rijbewijs als Nederland met het land van afkomst, na een zorgvuldige beoordeling van het buitenlandse rijbewijsstelsel door de RDW, een overeenkomst heeft afgesloten; overwegende dat met het oog op de verkeersveiligheid een onverklaarbare uitzondering geldt voor kenniswerkers, inclusief hun inwonende gezinsleden, uit landen waar Nederland geen overeenkomst mee heeft afgesloten; overwegende dat Nederland het enige land in Europa is dat deze uitzondering kent en Nederlandse rijinstructeurs al langere tijd melden dat ze in de praktijk zien dat een groot deel van deze kenniswerkers totaal niet kan autorijden; verzoekt de regering deze uitzondering op te heffen, zodat kenniswerkers uit landen buiten Europa waar Nederland geen overeenkomst mee heeft afgesloten gewoon de reguliere procedure moeten volgen om een Nederlands rijbewijs te kunnen krijgen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Beckerman c.s. over asbestlocaties inventariseren om tot uitvoering van een saneringsplan te komen (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Beckerman c.s. over asbestlocaties inventariseren om tot uitvoering van een saneringsplan te komen Motie begroting financiën Nr. 26 MOTIE VAN HET LID BECKERMAN C.S. ...

Motie van het lid Van Esch over in de voorlichting over houtstook de focus leggen op ontmoediging (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Van Esch over in de voorlichting over houtstook de focus leggen op ontmoediging Motie begroting financiën Nr. 50 MOTIE VAN HET LID VAN ESCH Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er een run is op haardhout sinds de gasprijzen zijn gestegen; constaterende dat de voorlichting over houtstook momenteel vooral bestaat uit houtstooktips; overwegende dat houtstook niet duurzaam is en gepaard gaat met luchtvervuiling en gezondheidsschade; verzoekt de regering om de focus in de voorlichting over houtstook te leggen op ontmoediging in plaats van stooktips, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Draaiboek tolvrije Westerscheldetunnel (Dossier 35925-XII)
Draaiboek tolvrije Westerscheldetunnel Brief regering begroting financiën Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 oktober 2021 Naar aanleiding van de brief van 7 juli 2021 aan uw Kamer1 stuur ik u hierbij het draaiboek2 waarin de noodzakelijke activiteiten voor het vervroegd tolvrij maken van de Westerscheldetunnel staan beschreven. ...

Motie van de leden Geurts en Hagen over een helmplicht voor snorfietsers per 1 juli 2022 (Dossier 35925-XII)
Motie van de leden Geurts en Hagen over een helmplicht voor snorfietsers per 1 juli 2022 Motie begroting financiën Nr. 41 MOTIE VAN DE LEDEN GEURTS EN HAGEN Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de Tweede Kamer als sinds 2019 via meerdere moties heeft gepleit voor een snelle invoering van de helmplicht voor snorfietsers in verband met de verkeersveiligheid, maar er nu toch weer uitstel wordt bepleit door de Minister; verzoekt de regering de helmplicht voor snorfietsers niet uit te stellen en 1 juli 2022 in te laten gaan, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Hagen over het actief tegengaan van misleidende informatie op textiel en kledingproducten (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Hagen over het actief tegengaan van misleidende informatie op textiel en kledingproducten Motie begroting financiën Nr. 33 MOTIE VAN HET LID HAGEN Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de consument uit moet kunnen gaan van feitelijke claims, zodat een eerlijke keuze gemaakt kan worden in de aanschaf van een (kleding)product; overwegende dat het Europees beleid, dat tot uiting komt in de Textielverordening en in horizontale wetgeving, momenteel de consument niet voldoende beschermt tegen inaccurate en/of misleidende informatie op of over textiel; overwegende dat misleidende claims de transitie naar een circulaire textielketen ondermijnen; constaterende dat een handelspraktijk misleidend is indien informatie wordt verstrekt die feitelijk onjuist is of die de gemiddelde consument misleidt of kan misleiden, al dan niet door de algemene presentatie van de informatie; verzoekt de regering te onderzoeken hoe via het aanscherpen van nationale en Europese productregelgeving (bijvoorbeeld via het Europese wetgevingsinitiatief duurzame producten en circulaire-economieactieplan) misleidende informatie op textiel en kledingproducten actief kan worden tegengegaan, en gaat over tot de orde van de dag. ...