Kamervraag 2021Z20959

De mijnbouwregeling

Ingediend 19 november 2021
Indiener Suzanne Kröger (GL)
Onderwerpen economie overige economische sectoren
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z20959.html
 • Vraag 1
  Klopt het dat in de Mijnbouwwet/Mijnbouwregeling van 4 oktober 2019 is vastgesteld dat er een maximale hoeveelheid bevingen met een maximale intensiteit mogen plaatsvinden in het gebied van het Groninger gasveld en dat dit door de Nederlandse Aardolie Maatschappij en het Staatstoezicht op de Mijnen wordt gemonitord?
 • Vraag 2
  Klopt het dat de regeling voorschrijft dat, bij overschrijding van de vastgestelde maxima, de Minister kan besluiten om in te grijpen in het winningsplan?
 • Vraag 3
  Als de hoeveelheid gas die nog aan het Groninger gasveld wordt onttrokken vooral of uitsluitend afhangt van de vastgestelde gasvraag en de leveringsafspraken die hiervoor zijn gemaakt, zoals u op 16 november betoogde, wat is dan de waarde van het Mijnbouwbesluit van 4 oktober 2019?
 • Vraag 4
  Als de bevingen ondanks alle monitoring en een daarop afgestemd winningsplan onvoorspelbaar zijn en er geen gevolgen worden verbonden aan overschrijding van de genoemde normen, wat is dan de waarde van de van de Mijnbouwregeling van oktober 2019?
 • Vraag 5
  Bent u ooit voornemens om wel in te grijpen als de normen worden overschreden? Zo ja, bij welke overschrijding wordt er dan ingegrepen. Is dat dan niet de eigenlijke norm?
 • Vraag 6
  Kan ingrijpen in de gaswinning op de korte termijn überhaupt effectief zijn in het tegengaan van bevingen op de korte termijn?
 • Vraag 7
  Kunt u deze vragen beantwoorden voor het wetgevingsoverleg Groningen op 29 november 2021?
 • Mededeling - 26 november 2021

  Op 19 november jl. hebben de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en ik Kamervragen van het lid Beckerman (SP) ontvangen over «de zware gasbeving in Garrelsweer». Ook heb ik op 19 november jl. Kamervragen ontvangen van het lid Kröger (GroenLinks) over «de mijnbouwregeling». In deze twee sets vragen wordt verzocht tot beantwoording voor het WGO op 29 november 2021. Middels deze brief laat ik u laten weten dat een zorgvuldige beantwoording van deze vragen helaas meer tijd vraagt. Het is daarom niet mogelijk om de antwoorden voor 29 november 2021 aan u te verstrekken. Ik streef ernaar u de antwoorden toe te sturen binnen de reguliere beantwoordingstermijn van 3 weken na ontvangst.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z20959
Volledige titel: De mijnbouwregeling