Kamervraag 2019Z12974

Het bericht ‘Docent DaCapo in Sittard-Geleen weg na ongepaste mails aan leerlinge’

Ingediend 21 juni 2019
Beantwoord 11 juli 2019 (na 20 dagen)
Indiener Rudmer Heerema (VVD)
Beantwoord door Arie Slob (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
Onderwerpen bezwaar en klachten recht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z12974.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20182019-3418.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Docent DaCapo in Sittard-Geleen weg na ongepaste mails aan leerlinge»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Bent u bekend met de uitspraak bij Commissie van Beroep jegens deze docent?2

  Ja.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat wanneer een docent ontslagen wordt wegens aangetoond grensoverschrijdend gedrag hij of zij niet meer op elders aan het werk mag als docent? Zo nee, waarom niet?

  Van een leraar verwachten we dat zij of hij zorgt voor een veilig schoolklimaat voor alle leerlingen. Grensoverschrijdend gedrag is daarbij onaanvaardbaar. Het screenen en aannemen van personeel is de zaak van een werkgever. Werkgevers doen er goed aan bij het werven van personeel aandacht te besteden aan eerdere dienstverbanden, de reden van vertrek bij de vorige werkgever en referenties te raadplegen.

 • Vraag 4
  Zou het lerarenregister een oplossing kunnen bieden voor het «hoppen» van docenten van school naar school waar telkens opnieuw slachtoffers kunnen worden gemaakt? Zo nee, op welke andere wijze kunnen we documenteren en inzichtelijk maken dat een docent zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag?

  Zoals u weet wordt deze kabinetsperiode niet meer gewerkt aan een verplicht lerarenregister. Omdat het register niet verplicht is zullen niet alle leraren hierin opgenomen zijn en kan het instrument dus nooit werken zoals u suggereert. Het lerarenregister was bovendien bedoeld als middel om de positie van leraren te versterken en hun beroepskwaliteit zichtbaar te maken en te verbeteren.
  Liever bevorder ik dat scholen strategisch personeelsbeleid voeren en moedig ik werkgevers aan om standaard referenties te raadplegen, ook in tijden van krapte op de arbeidsmarkt.

 • Vraag 5
  Kunt u er voor zorgen dat een docent die bewezen grensoverschrijdend gehandeld heeft, niet op een andere plek in het onderwijs weer aan de slag kan? Zo ja, op welke termijn kunnen we deze voorstellen verwachten? Zo nee, waarom vindt u dat deze docenten opnieuw voor de klas mogen?

  Zie het antwoord op vraag 3.

 • Vraag 6
  Bent u ook bekend met het bericht «Kan een docent die «liefje» appte, weer voor de klas»?3

  Ja.

 • Vraag 7
  Wat is uw mening over het geven van een tweede kans aan docenten die zich schuldig hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag? Hoeveel kansen mag een docent krijgen volgens u?

  Leraren die voor de klas staan moeten zorgen voor een veilig schoolklimaat waar respectvol met elkaar wordt omgegaan. Ik vertrouw erop dat de werkgever dit bewaakt en, indien een situatie daarom vraagt, ingrijpt.

 • Vraag 8
  Deelt u de mening dat een persoon die grensoverschrijdend gedrag vertoont jegens kinderen of jongeren nooit meer met deze doelgroep zou mogen werken? Zo ja, welke maatregelen kunt en gaat u nemen om dit te voorkomen? Zo nee, waarom mogen kinderen opnieuw blootgesteld worden aan de kans dat een docent over de schreef gaat?

  Zie het antwoord op vraag 3.

 • Vraag 9
  Deelt u de mening dat het belang en veiligheid van een leerling in het geval van grensoverschrijdend gedrag altijd boven het belang van de privacy en carrière van de docent gaat?

  We leven in een democratische rechtsstaat waarin wetten voor iedereen gelden. Dat betekent dat alle scholen verplicht zijn te zorgen voor de veiligheid van alle leerlingen. Het betekent ook dat iedereen recht heeft op bescherming van haar of zijn persoonsgegevens.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z12974
Volledige titel: Het bericht ‘Docent DaCapo in Sittard-Geleen weg na ongepaste mails aan leerlinge’
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20182019-3418
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Rudmer Heerema over het bericht 'Docent DaCapo in Sittard-Geleen weg na ongepaste mails aan leerlinge'