Kamervraag 2019Z04279

Het bericht dat de productie van de Mini naar Nederland verplaatst zou kunnen gaan worden

Ingediend 6 maart 2019
Beantwoord 27 maart 2019 (na 21 dagen)
Indiener William Moorlag (PvdA)
Beantwoord door Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD)
Onderwerpen economie industrie
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z04279.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20182019-2063.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Bouw Mini van Engeland naar Nederland»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat gezien de uitspraak van het genoemde BMW-directielid dat bij een no-deal Brexit de assemblage van de Mini van het Verenigd Koninkrijk naar Nederland kan worden verplaatst, dat dit grote kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven en de werkgelegenheid biedt? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

  De Brexit is voor de Nederlandse economie geen positieve ontwikkeling. Er ontstaan echter soms wel acquisitiekansen. Internationaal opererende bedrijven die momenteel in het VK gevestigd zijn, overwegen in een aantal gevallen hun activiteiten te verplaatsen van het VK naar de EU.
  Ten aanzien van de uitspraken van de heer Schwarzenbauer van BMW in zijn interview met Sky News wil ik opmerken dat hij inderdaad heeft aangegeven dat BMW de productie van onder meer de Mini in Oxford zal moeten heroverwegen, in het geval van een «no-deal Brexit». Hij heeft daarbij echter geen rechtstreeks verband gelegd met (verplaatsing van de productie naar) VDLNedcar.

 • Vraag 3
  Over welke mogelijkheden beschikt u om bedrijven te stimuleren zich in Nederland te vestigen?

  Het kabinet wil buitenlandse bedrijven die een investering met reële economische activiteiten overwegen naar Nederland aantrekken. Buitenlandse bedrijven leveren immers een positieve bijdrage aan onze economie en samenleving. Daarbij zijn een aantrekkelijk vestigingsklimaat en effectief acquisitie-apparaat essentiële randvoorwaarden. De Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) ondersteunt buitenlandse bedrijven die activiteiten in Nederland willen opzetten. De NFIA, waar ook extra capaciteit is vrijgemaakt voor Brexit, is al geruime tijd actief in het benutten van deze acquisitiekansen. Recent heb ik uw Kamer geïnformeerd over het Nederlandse vestigingsklimaat en het acquisitiebeleid (Kamerstuk 32 637, nr. 342).

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat Nederland er alles aan moet doen om BMW over te halen om de productie van de Mini naar Nederland over te plaatsen? Zo ja, hoe gaat u zich hiervoor inspannen? Zo nee, waarom niet?

  Ik ga niet speculeren over de uitkomst van de Brexit-onderhandelingen en de consequenties die bedrijven daar aan verbinden. Mochten zich echter rond bedrijven bijzondere kansen aandienen waarbij de overheid een rol kan spelen, dan zullen we ons daarvoor inspannen, zie ook mijn antwoord op vraag 2 en 3.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z04279
Volledige titel: Het bericht dat de productie van de Mini naar Nederland verplaatst zou kunnen gaan worden
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20182019-2063
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Moorlag over het bericht dat de productie van de Mini naar Nederland verplaatst zou kunnen gaan worden