Kamervraag 2017Z15529

Het bericht ‘Geheime deal: veel meer IS’ers mochten Raqqa ontvluchten’

Ingediend 16 november 2017
Beantwoord 7 december 2017 (na 21 dagen)
Indiener Lilianne Ploumen (PvdA)
Beantwoord door Halbe Zijlstra (minister buitenlandse zaken) (VVD)
Onderwerpen openbare orde en veiligheid terrorisme
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2017Z15529.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-626.html
1. AD, 14 november 2017
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Geheime deal: veel meer IS’ers mochten Raqqa ontvluchten?»1

  Ja.

 • Vraag 2
  Was u op de hoogte van het feit dat honderden ISIS-strijders een veilige aftocht uit Raqqa hebben gekregen?

  De Coalitie heeft in een verklaring2 op 14 oktober jl. laten weten op de hoogte te
  zijn van de evacuatie van gezinnen en strijders uit Raqqa en de afspraak hierover tussen de lokale raad en tribale leiders. Het voornaamste doel was om de burgers van Raqqa te beschermen, die tot op het laatste moment in de strijd als menselijk schild werden gebruikt door IS. De Coalitie was niet betrokken bij de gesprekken die tot deze afspraak hebben geleid, noch is Nederland hierover vooraf geïnformeerd.

 • Vraag 3
  Wat vindt u ervan dat ISIS-strijders nu een vrije aftocht lijken te hebben gekregen?

  Nederland heeft tijdens de strijd om Raqqa meerdere malen opgeroepen tot het beschermen van burgers. In dat licht heeft het kabinet er begrip voor dat tribale leiders in Raqqa maatregelen namen om burgerslachtoffers te voorkomen en de strijd om Raqqa te bespoedigen. Dat sommige gewapende strijders meegenomen zijn in die afspraak en van de evacuatie hebben kunnen profiteren is echter zorgwekkend en zeer ongewenst.

 • Vraag 4
  Weet u wat er na de aftocht met deze terroristen is gebeurd?

  Amerikaanse gesprekspartners stellen dat het leeuwendeel van de vrijgelaten strijders, die hoofdzakelijk afkomstig waren uit lokale stammen, na screening door de Syrian Democratic Forces is overgedragen aan de lokale tribale leiders.

 • Vraag 5
  Is er enig zicht op de locatie waar deze ISIS-strijders zich nu bevinden?

  Zie antwoord vraag 4.

 • Vraag 6
  Bent u bereid contact op te nemen met uw collega’s binnen de anti ISIS-coalitie om te overleggen over de besluitvorming rond deze evacuatie en de Kamer daarover te informeren?

  Nederland heeft op 15 november jl. in anti-ISIS coalitieverband op hoogambtelijk niveau de zorgen over de afspraak die heeft geleid tot deze evacuatie van gezinnen en strijders onder de aandacht gebracht bij de Deputy Special Presidential Envoy van de Coalitie, Luitenant-Generaal b.d. Terry Wolff. Hieruit komt naar voren dat deze zorgen binnen de Coalitie breed worden gedeeld en dat deze afspraak ook niet de keuze van de Coalitie zou zijn geweest. De Tweede Kamer is hierover op dezelfde dag geïnformeerd tijdens de begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken, zowel in mondelinge als schriftelijke antwoorden op vragen van de Kamer (BZDOC-1015490419-130).


Kamervraag document nummer: kv-tk-2017Z15529
Volledige titel: Het bericht ‘Geheime deal: veel meer IS’ers mochten Raqqa ontvluchten’
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20172018-626
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Ploumen over het bericht ‘Geheime deal: veel meer IS’ers mochten Raqqa ontvluchten’