Kamervraag 2017Z13840

Een fatwa tegen Somalische christenen in Europa

Ingediend 17 oktober 2017
Beantwoord 1 november 2017 (na 15 dagen)
Indieners Joël Voordewind (CU), Kees van der Staaij (SGP)
Beantwoord door Bert Koenders (PvdA)
Onderwerpen openbare orde en veiligheid terrorisme
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2017Z13840.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-342.html
 • Vraag 1
  Heeft u kennis genomen van het videobericht «Fatwa for Somali Christians in Europe»?

  Ja.

 • Vraag 2
  Kunt u bevestigen dat deze fatwa een rechtstreekse bedreiging vormt aan het adres van Somalische christenen in Nederland en in Europa? Zo ja, in hoeverre vormt een deze fatwa voor hen een reëel gevaar?

  Nee, dat kan niet worden bevestigd. Er bestaat geen duidelijk inzicht in de positie van de «Council of Somali Scholars» binnen Somalië en in de mate waarin Somaliërs in Europa deze organisatie kennen en geneigd zijn gehoor te geven aan hun oproepen. De oproep werd in elk geval niet breed gedeeld; zij was wereldwijd slechts 135 keer bekeken op het moment dat uw vragen werden gesteld.

 • Vraag 3
  Heeft u op eerdere momenten signalen ontvangen dat Somalische christenen in Nederland bedreigd worden of zich bedreigd voelen vanuit hun moederland of vanuit de Somalische gemeenschap alhier?

  Nee, vanuit de Somalische gemeenschap in Nederland zijn geen signalen ontvangen die erop wijzen dat de fatwa heeft geleid tot onrust onder Somalische christenen.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat het in Nederland en in Europa niet mag worden geaccepteerd dat christenen van Somalische afkomst worden bedreigd vanwege hun (bekering tot het) christelijk geloof?

  Deze mening deel ik volledig. De vrijheid van godsdienst in Nederland en andere Europese landen geldt voor eenieder die zich daar bevindt.

 • Vraag 5
  Hebben Nederlandse veiligheidsdiensten als de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) voldoende aandacht voor en zicht op bedreiging van mensen met een moslimachtergrond die in vrijheid hun christelijke geloof willen belijden en uitdragen?

  Indien dergelijke bedreigingen worden gemeld, of als de overheid op andere wijze signalen ontvangt dat er sprake is van een dreiging, zal dit door de relevante overheidsinstanties worden onderzocht. Zo nodig zullen maatregelen worden genomen.

 • Vraag 6
  Welke beschermingsmaatregelen zijn nodig en zijn of worden genomen om de vrijheid en bescherming van Somalische christenen in Nederland te waarborgen?

  Zie antwoord op vraag 5.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2017Z13840
Volledige titel: Een fatwa tegen Somalische christenen in Europa
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20172018-342
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Van der Staaij en Voordewind over een fatwa tegen Somalische christenen in Europa