Kamervraag 2017Z09484

Het bericht ‘CAft adviseert opnieuw algehele verplichtingen- en vacaturestop.’

Ingediend 30 juni 2017
Beantwoord 17 juli 2017 (na 17 dagen)
Indiener André Bosman (VVD)
Beantwoord door Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen bestuur de nederlandse antillen en aruba
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2017Z09484.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-2348.html
1. Amigoe, 26 juni 2017
 • Vraag 1
  Kent u het bericht: « CAft adviseert opnieuw algehele verplichtingen- en vacaturestop?»1

  Ja.

 • Vraag 2
  In hoeverre bent u het eens met het advies van het College Aruba financieel toezicht (CAft) om nu al een algehele verplichtingen- en vacaturestop af te kondigen?

  Het CAft geeft onder andere met de vacature- en verplichtingenstop voorbeelden van maatregelen die de regering van Aruba kan nemen om aan de tekortnorm van 0,5% bbp ultimo 2017 te voldoen. De regering van Aruba bepaalt uiteindelijk zelf welke maatregelen zij neemt. Het CAft zal later in het jaar toetsen of de getroffen maatregelen voldoende zijn.
  Ik ga ervan uit dat de regering van Aruba tijdig en voldoende maatregelen neemt om aan het einde van het jaar de afgesproken tekortnorm te behalen.

 • Vraag 3
  In hoeverre vindt u het wenselijk dat het land Aruba zich niet kan vinden in het advies van het Collega Aruba financieel toezicht?

  Zie antwoord op vraag 2.

 • Vraag 4
  In hoeverre kunnen de opbrengsten van de winstbelasting die vanaf mei zichtbaar zijn de tekortnorm zodanig drukken dat ingrijpen in het personeelsbeleid van Aruba niet nodig zou zijn?

  Zie antwoord op vraag 2.

 • Vraag 5
  Waarom is het ambtenarenapparaat van Aruba gestegen met 18 FTE’s?

  Ik heb geen zicht op de inhoudelijke afwegingen die ten grondslag liggen aan het dynamische proces van het personeelsbeleid waar Minister Bermudez in het artikel naar verwijst. Het is aan de regering van Aruba om binnen de geldende normen de juiste beleidsmatige en financiële keuzes te maken.

 • Vraag 6
  Tot welke consequenties leidt wat u betreft het niet meewerken van Aruba aan de adviezen van het College Aruba financieel toezicht?

  Het overnemen van de adviezen van het CAft is aan de regering van Aruba. Conform de landsverordening kan het CAft bij het niet voldoen aan de normen uit de LAft – als ultimum remedium – de Rijksministerraad adviseren tot het geven van een aanwijzing aan Aruba, indien daarvoor voldoende aanleiding bestaat. Ik heb evenwel geen reden aan te nemen dat de regering van Aruba zich niet ten volle rekenschap geeft van de adviezen van het College.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2017Z09484
Volledige titel: Het bericht ‘CAft adviseert opnieuw algehele verplichtingen- en vacaturestop.’
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20162017-2348
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Bosman over het bericht 'CAft adviseert opnieuw algehele verplichtingen- en vacaturestop'