Kamervraag 2017Z09481

Het bericht ‘Stoelendans binnen Eilandsraad en BC nog niet voorbij’

Ingediend 30 juni 2017
Beantwoord 5 september 2017 (na 67 dagen)
Indiener André Bosman (VVD)
Beantwoord door Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen bestuur de nederlandse antillen en aruba
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2017Z09481.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-2622.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Stoelendans binnen Eilandsraad en BC nog niet voorbij»?1
 • Vraag 2
  In hoeverre acht u de vele wisselingen in het Bestuurscollege en binnen de eilandsraad wenselijk?

  Hoewel de vele wisselingen plaatsvinden binnen de democratische spelregels zijn ze een nadrukkelijk punt van zorg. Ook vanuit de samenleving en het bedrijfsleven op Bonaire worden hierover zorgen geuit.
  De vele wisselingen dragen er naar mijn opvatting niet toe bij dat vanuit het Openbaar Lichaam bestendig beleid en uitvoering daarvan tot stand komt. Dienstverlening aan de burgers komt onder druk en de afstand tussen politiek en inwoners wordt mogelijk vergroot. Daarnaast zijn de vele wisselingen ook van betekenis voor de relatie met Nederland. In die relatie en het bereiken van gewenste verbeteringen voor de bevolking van Bonaire is het van belang dat gewerkt kan worden aan het opbouwen van onderling vertrouwen. Vanuit dat vertrouwen ontstaan eerder mogelijkheden om samen met het bestuur van Bonaire stappen vooruit te zetten in het belang van de inwoners van Bonaire. Een en ander heb ik ook uitgedragen tijdens mijn recente bezoek aan Bonaire.
  Ten aanzien van de mogelijke invloed van de vele wisselingen op de financiële situatie van het eiland merk ik het volgende op. Het College financieel toezicht
  heeft tot taak het adviseren van de openbare lichamen en de Minister van BZK in het kader van het toezicht op de toepassing van de bij de Wet financiën openbare lichamen BES vastgestelde normen ter zake van de voorbereiding, de uitvoering en de verantwoording van de begroting door het openbaar lichaam, alsmede van het toezicht op de verbetering van het financieel beheer, de inrichting en de werking van de administraties en het betalingsverkeer. Tot nu heb ik geen signalen dat de vele wisselingen leiden tot een verslechterde financiële positie van het eiland. Wel staat het openbaar lichaam voor de opgave het financieel beheer te verbeteren.

 • Vraag 3
  Waardoor ontstaan de vele wisselingen binnen de Eilandsraad en het Bestuurcollege?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  In hoeverre hebben de vele wisselingen invloed op de relatie met Nederland?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 5
  In hoeverre hebben de vele wisselingen invloed op de financiële situatie van het eiland?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 6
  Is hier nog sprake van goed bestuur?

  Zie antwoord vraag 2.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2017Z09481
Volledige titel: Het bericht ‘Stoelendans binnen Eilandsraad en BC nog niet voorbij’
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20162017-2622
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Bosman over het bericht ‘Stoelendans binnen Eilandsraad en BC nog niet voorbij’