Kamervraag 2016Z08659

De ontmanteling van kerncentrale Borssele

Ingediend 28 april 2016
Beantwoord 6 juni 2016 (na 39 dagen)
Indieners Albert de Vries (PvdA), Jan Vos (PvdA)
Beantwoord door Henk Kamp (minister economische zaken) (VVD)
Onderwerpen natuur en milieu stoffen
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2016Z08659.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20152016-2756.html
1. FD, 26 april 2016, «Investeer in het ontmantelen van kerncentrales en begin daarmee in Borssele», blz. 9
 • Vraag 1
  Bent u op de hoogte van de berichtgeving over de ontmanteling van de kerncentrale Borssele?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Is het waar dat de kerncentrale verlies lijdt? Is het waar dat de kerncentrale een kapitaalinjectie nodig heeft van 200 miljoen euro?

  Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ), de vergunninghouder van de kerncentrale Borssele, heeft met DELTA en Essent/RWE – beide aandeelhouders van EPZ – een overeenkomst die DELTA en Essent/RWE verplichten naar rato van hun aandeel de door EPZ geproduceerde elektriciteit tegen kostprijs in te kopen (de zogenaamde tollingsovereenkomst). Daarmee is EPZ gevrijwaard van exploitatierisico’s en is EPZ financieel solide zolang DELTA en Essent/RWE aan hun verplichtingen blijven voldoen. De kerncentrale lijdt dus geen verlies.
  Zoals ik eerder heb toegezegd, zal het kabinet uw Kamer op korte termijn informeren over de toekomst van de kerncentrale in het licht van de financiële situatie van DELTA.

 • Vraag 3
  Is het waar dat er de komende decennia zo’n 400 kerncentrales moeten worden ontmanteld? Is het waar dat er in de nabije toekomst dit een bloeiende sector kan worden, die veel banen op gaat leveren?

  Wereldwijd zijn er op dit moment 444 kerncentrales operationeel, 65 in aanbouw en 157 definitief gesloten (IAEA, 2016). Mij zijn geen data bekend over het precieze aantal centrales dat de komende jaren ontmanteld dient te worden, maar, gegeven het besluit in enkele landen om nucleaire energievoorziening uit te faseren, zouden er in beginsel in de toekomst economische kansen kunnen liggen. Ik heb daar op dit moment geen concreet inzicht in.

 • Vraag 4
  Kunt u een onderzoek doen naar het vestigen van een nucleaire ontmantelingsstrategie in Nederland?

  Momenteel laat het kabinet de reikwijdte en inhoud van de nucleaire kennisinfrastructuur in Nederland alsook haar belang voor de industrie en andere sectoren zorgvuldig in kaart brengen door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Dat gebeurt in nauw overleg met relevante partijen en experts die actief zijn in de nucleaire kennissector of daarvan afhankelijk zijn. In dit onderzoek wordt ook gekeken naar de kansen voor de Nederlandse sector. Daarbij kan het gaan om kansen voor een mogelijk groeiende nucleaire ontmantelingsindustrie.

 • Vraag 5
  Kunt u dit onderzoek binnen twee maanden afronden en presenteren samen met het eindrapport van de commissie-Balkenende, over twee maanden?

  Het rapport van de Commissie Structuurversterking en Werkgelegenheid Zeeland is op 2 juni jl. gepresenteerd. Het kabinet streeft ernaar om in de zomer een reactie op het rapport naar uw Kamer te sturen. Het in het antwoord op vraag 4 genoemde onderzoek naar de nucleaire kennisinfrastructuur in Nederland zal in het najaar worden afgerond. Ik zal uw Kamer hier te zijner tijd separaat over informeren.

 • Mededeling - 26 mei 2016

  Op 28 april 2016 hebben de leden Jan Vos en Albert de Vries (beiden PvdA) Kamervragen gesteld over de ontmanteling van de kerncentrale Borssele (kenmerk 2016Z08659). Vanwege de voor de beantwoording benodigde interdepartementale afstemming is het niet mogelijk om de vragen binnen de gebruikelijke termijn te beantwoorden. Ik streef ernaar uw Kamer zo spoedig mogelijk van antwoord te voorzien.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2016Z08659
Volledige titel: De ontmanteling van kerncentrale Borssele
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20152016-2756
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Jan Vos en Albert de Vries over de ontmanteling van kerncentrale Borssele