Kamervraag 2012Z13772

Grootschalige schending van de Wet Bescherming Persoonsgegevens door de politie

Ingediend 4 juli 2012
Beantwoord 21 augustus 2012 (na 48 dagen)
Indiener Tofik Dibi
Beantwoord door Opstelten (minister veiligheid en justitie) (VVD)
Onderwerpen bestuur de nederlandse antillen en aruba
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z13772.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-3232.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht dat politiekorpsen op grote schaal de Wet bescherming persoonsgegevens overtreden?1

  Ja, ik ben bekend met deze rapportage. Het rapport gaat overigens in tegenstelling tot wat de vraagstelling suggereert niet over schending van de Wet bescherming persoonsgegevens, maar schending van de Wet politiegegevens.

 • Vraag 2
  Welke acute noodmaatregelen treft u?

  De politieorganisatie treft op dit moment de maatregelen die nodig zijn om de gebreken zo snel mogelijk te verhelpen. De verantwoordelijke korpsbeheerders hebben naar aanleiding van de rapportage van de externe privacy audit bij de korpsen aan het begin van 2012 een actieplan opgesteld. Hierin zijn de onderwerpen aan de orde die ook genoemd worden door Bits of Freedom zoals autorisatiebeheer, protocollering en de taakuitvoering van de privacyfunctionaris. De korpsen leveren op dit moment een forse inspanning om met spoed alle acties uit te voeren, waarbij met het oog op de vorming van de Nationale politie zoveel mogelijk is gekozen voor een landelijke aanpak.

 • Vraag 3
  Hoe gaat u het belang van privacy beter borgen?

  Het belang van een grondige periodieke controle als privacywaarborg wordt door de wetgever en de politie onderkend. De controle op de privacy is in de wetgeving geborgd door de wettelijk voorgeschreven auditcyclus waardoor structureel goed inzicht in de kwaliteit van de gegevensverwerking wordt verkregen. De politie is gehouden om gericht actie te ondernemen en direct daarop controle te laten plaatsvinden op het resultaat van die acties. Het College bescherming persoonsgegevens wordt als toezichthouder telkens van de bevindingen op de hoogte gebracht en kan, indien nodig, nader onderzoek doen en sancties opleggen.
  De herstelacties bij de politie, zoals het op orde brengen van autorisatiebeheer en de taakuitvoering van de privacyfunctionaris brengen met zich mee dat de privacy beter zal zijn geborgd. Het resultaat van deze inspanningen zal nauwlettend worden gecontroleerd in de wettelijk voorgeschreven interne auditronde bij de korpsen die na de zomer zal starten.

 • Mededeling - 2 augustus 2012

  Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Dibi (GroenLinks) van uw Kamer aan de Minister van Veiligheid en Justitie over grootschalige schending van de Wet Bescherming Persoonsgegevens door de politie (ingezonden 4 juli 2012) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z13772
Volledige titel: Grootschalige schending van de Wet Bescherming Persoonsgegevens door de politie
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-3232
Volledige titel: Antwoord vragen van het lid Dibi over grootschalige schending van de Wet Bescherming Persoonsgegevens door de politie