Kamervraag 2011Z19021

De brief van de directeur-generaal Cultuur en Media gericht aan culturele instellingen van 16 september jl.

Ingediend 30 september 2011
Beantwoord 20 oktober 2011 (na 20 dagen)
Indiener Jetta Klijnsma (PvdA)
Beantwoord door Halbe Zijlstra (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
Onderwerpen cultuur cultuur en recreatie
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z19021.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-356.html
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van de brief betreffende het «voornemen beëindiging subsidie per 1 januari 2013», welke op 16 september jl. is verstuurd door uw directeur-generaal Cultuur en Media aan diverse culturele instellingen in de basisinfrastructuur (BIS)?

  Ja.

 • Vraag 2
  Klopt het dat de aangeschreven instellingen volgens dit schrijven tot vier weken na dagtekening van de brief de tijd hebben om een verzoek in te dienen tot wijziging van de aanwending van subsidie voor 2012?

  Ja.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat niet zomaar andere bestedingsdoelen voor de subsidies 2009–2012 kunnen worden bedacht, zonder dat de Kamer daarover heeft gesproken? Zo nee, waarom niet?

  De brief biedt instellingen de mogelijkheid tot afspraken te komen om de subsidie voor het restant van de periode 2009–2012 aan te wenden voor een geleidelijke afbouw van hun gesubsidieerde activiteiten. Op die manier kunnen frictiekosten na 2012 worden voorkomen, of zoveel mogelijk worden beperkt. De Kamer is hier over geïnformeerd in de brief Meer dan kwaliteit (Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 820, nr. 1), die op 27 juni met uw Kamer is besproken: «Overigens kan met deze instellingen desgewenst ook worden gekomen tot afspraken om de subsidie voor het restant van de periode 2009–2012 aan te wenden voor een geleidelijke afbouw van hun gesubsidieerde activiteiten. Op die manier kunnen frictiekosten na 2012 worden voorkomen, of zo veel mogelijk worden beperkt.» Ook in mijn brief van 25 augustus (Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 820, nr. 42) heb ik uw Kamer meegedeeld dat deze instellingen in september worden bericht.

 • Vraag 4
  Heeft u over dit voornemen contact gehad met de medeoverheden? Bent u bereid om geen onomkeerbare stappen te nemen tot beantwoording van deze schriftelijke vragen?

  Dit voornemen heb ik aangekondigd in de brief Meer dan kwaliteit: een nieuwe visie op cultuurbeleid(Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 820, p. 40). Over deze brief heb ik overleg gevoerd met de andere overheden. Voor 1 november ontvangt uw Kamer de beleidsregel frictiekosten. Op Prinsjesdag 2012 maakt het kabinet de individuele subsidiebesluiten bekend. De nieuwe subsidieperiode start op 1 januari 2013.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z19021
Volledige titel: Vragen van het lid Klijnsma (PvdA) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de brief van de directeur-generaal Cultuur en Media gericht aan culturele instellingen van 16 september jl. (ingezonden 30 september 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-356
Volledige titel: Vragen van het lid Klijnsma (PvdA) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de brief van de directeur-generaal Cultuur en Media gericht aan culturele instellingen van 16 september jl. (ingezonden 30 september 2011).