Kamervraag 2011Z17806

De besteding van 850.000 euro die in 2009 beschikbaar is gesteld voor Rawagede

Ingediend 15 september 2011
Beantwoord 3 oktober 2011 (na 18 dagen)
Indieners Frans Timmermans (PvdA), Harry van Bommel (SP), Mariko Peters (GL), Joël Voordewind (CU), Sjoera Dikkers (PvdA)
Beantwoord door
Onderwerpen internationaal ontwikkelingssamenwerking
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z17806.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-185.html
1. Volkskrant – 14 september 2011 – In Rawagede weet niemand waar het beloofde geld blijft.
 • Vraag 1
  Klopt het dat het in 2009 beloofde budget voor «Balongsari» nog niet (volledig) beschikbaar is gesteld voor bouwprojecten die gepland staan in dit gebied?

  Nederland heeft in 2009 na overleg met de lokale autoriteiten in het district Karawang (waarin Balongsari ligt, de huidige naam van Rawagede en de centrale Indonesische overheid besloten 850 000 euro beschikbaar te stellen voor twee projecten voor op de verdere ontwikkeling van Balongsari. Doelgroep is de gehele bevolking van Balongsari.
  Het eerste project betreft een microkredietproject van € 250 000 dat door Hivos wordt uitgevoerd. Dat project loopt sinds vorig jaar en is succesvol. Momenteel hebben in het kader van dit project ruim 1 000 personen een kleine lening ontvangen. Het is de bedoeling uiteindelijk tegen de 2000 personen te bereiken. Het project ondersteunt tevens de capaciteitsopbouw van een lokale coöperatie die verantwoordelijk is voor het management van de microkredieten.
  Het tweede project betreft de bouw van een school, een marktgebouw en de uitbreiding van het bestaande gezondheidscentrum. Dat project wordt uitgevoerd onder auspiciën van het ministerie van Binnenlandse Zaken van Indonesië. Hiervoor is eind 2010 een overeenkomst gesloten. In dit tweede project is vertraging opgetreden. Momenteel worden door het Indonesische ministerie van Binnenlandse Zaken de noodzakelijke administratieve procedures doorlopen en wordt de laatste hand gelegd aan de inhoudelijke details. De Nederlandse ambassade en de lokale overheid in het district Karawang zijn hierbij nauw betrokken. Fondsen van de ambassade kunnen pas naar het Indonesische ministerie van Binnenlandse Zaken worden overgemaakt als eerdergenoemde voorbereidingen afgerond zijn. Die zal binnen afzienbare termijn gebeuren. Vervolgens zal gestart worden met de daadwerkelijke uitvoering van dit project. De financiële en inhoudelijke monitoring door de Nederlandse ambassade van dit project zal op de gebruikelijke wijze geschieden, waarbij tevens zal worden toegezien op de duurzaamheid van het project.

 • Vraag 2
  Zo ja, kunt u toelichten waarom dit het geval is en wie of welke instantie de oorzaak van deze vertraging is?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Klopt het dat Nederland in december 2010 een verdrag heeft ondertekend met het Indonesische ministerie van Binnenlandse Zaken en een deel van het budget heeft overgemaakt naar dit ministerie? Indien dit het geval is, hoeveel budget is overgemaakt? Is er ook sprake van een controle op de besteding van dit geld vanuit Nederland? Welk bedrag voor Balongsari (Rawagede) wordt in het verdrag met Indonesië gereserveerd?1

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 4
  Is het verder waar dat een deel van de voorziene 850 000 euro via Hivos is besteed in Rawagede? Is het tevens waar dat het daarbij gaat om een bedrag van 106 533 euro? Is een overzicht te verschaffen van de wijze van besteding en van de voorgenomen besteding van het overige deel van het bedrag dat aan Hivos is uitbesteed?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat de vertraging in het beschikbaar stellen van dit geld niet bevorderlijk is voor de relatie tussen de Nederlandse Staat en de inwoners van het dorp Rawagede en de nabestaanden van de slachtoffers uit dit gebied?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 6
  Bent u bereid om ervoor te zorgen dat dit geld zo snel mogelijk beschikbaar gesteld wordt voor de bouwprojecten in dit dorp? Zo ja, op welke wijze gaat u dat doen? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 1.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z17806
Volledige titel: Vragen van de leden Van Bommel (SP), Timmermans en Dikkers (beiden PvdA), Voordewind (ChristenUnie), en Peters (GroenLinks) aan de minister en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over de besteding van 850 000 euro die in 2009 beschikbaar is gesteld voor Rawagede (ingezonden 15 september 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-185
Volledige titel: Vragen van de leden Van Bommel (SP), Timmermans en Dikkers (beiden PvdA), Voordewind (ChristenUnie) en Peters (GroenLinks) aan de minister en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over de besteding van 850 000 euro die in 2009 beschikbaar is gesteld voor Rawagede (ingezonden 15 september 2011).