Kamervraag 2011Z05067

De verenigbaarheid van de WIA met ILO verdrag 121

Ingediend 14 maart 2011
Beantwoord 6 april 2011 (na 23 dagen)
Indiener Roos Vermeij (PvdA)
Beantwoord door Paul de Krom (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
Onderwerpen sociale zekerheid ziekte en arbeidsongeschiktheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z05067.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-1957.html
1. Financieele Dagblad, 8 maart 2011.
2. WIA: Wet werk en inkomensvoorziening naar arbeidsvermogen.
3. Verslag algemeen overleg van 23 april 2009 over ILO-Verdrag.
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht: «WIA in strijd met arbeidsverdrag»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Bent u bekend dat ten tijde van de wetsbehandeling van de WIA al meerdere malen is aangekaart, dat de WIA niet voldoet aan de internationale normen? Bent u bekend met het feit dat op verzoek van de Kamer in 2005 al een informele opinie van de ILO is gevraagd? Weet u dat toenmalig minister De Geus hiervoor zelfs persoonlijk naar Genève is geweest?12

  Voor het antwoord op deze vraag verwijs ik naar mijn brief van heden aan de Tweede Kamer over de zienswijze van de ILO.

 • Vraag 3
  Bent u bekend met het feit dat de toegezegde informele opinie van de ILO door toenmalig minister de Geus er nooit is gekomen, omdat de wet WIA al van kracht was geworden? Weet u dat de toenmalige regering in die tijd wel schrijft dat er geen enkele twijfel is aan de houdbaarheid van de WIA ten opzichte van ILO-Verdrag 121? Zo ja, wat is uw menig hierover met de kennis van nu? Bent u ervan op de hoogte, dat volgens uw voorganger, minister Donner, de hele gang van zaken rondom de medewerking van Nederland met betrekking tot de mogelijke totstandkoming van een oordeel van de ILO geen schoonheidsprijs verdiende?3

  Voor het antwoord op deze vraag verwijs ik naar mijn brief van heden aan de Tweede Kamer over de zienswijze van de ILO.
  Ik vind het een goede zaak dat het Comité van Deskundigen van de ILO zijn zienswijze over de verenigbaarheid van de WIA met ILO-verdrag nr. 121 heeft gegeven.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat het goed is dat de ILO zich eindelijk een formeel oordeel heeft geveld over de verenigbaarheid van ILO verdrag 121 met de WIA?

  Voor het antwoord op deze vraag verwijs ik naar mijn brief van heden aan de Tweede Kamer over de zienswijze van de ILO.

 • Vraag 5
  Hecht u aan de ILO die een belangrijke bijdrage levert aan een internationale rechtsorde op sociaaleconomisch terrein?

  Voor het antwoord op deze vraag verwijs ik naar mijn brief van heden aan de Tweede Kamer over de zienswijze van de ILO.

 • Vraag 6
  Wat is uw reactie op het harde en duidelijke oordeel van de ILO dat de drempel van de WIA( 35%) te hoog is en daarmee in strijd met ILO-Verdrag 121?

  Zie antwoord vraag 5.

 • Vraag 7
  Welke stappen gaat de u nemen, nu de ILO het oordeel heeft geveld, dat de van meet af aan omstreden WGA-vervolguitkering niet voldoet aan de ILO normen van Verdrag 121?

  Zie antwoord vraag 5.

 • Vraag 8
  Bent u ook bekend dat naar het oordeel van de ILO de hoogte van de WGA vervolguitkering moet worden afgeleid van het laatstverdiende loon en niet, zoals nu, van het minimumloon? Bent u voornemens om de WIA aan te passen, zodat de WIA aan de normen van ILO-Verdrag 121 gaat voldoen? Zo ja, op welke wijze?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z05067
Volledige titel: Vragen van het lid Vermeij (PvdA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de verenigbaarheid van de WIA met ILO Verdrag 121 (ingezonden 14 maart 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-1957
Volledige titel: Vragen van het lid Vermeij (PvdA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de verenigbaarheid van de WIA met ILO Verdrag 121 (ingezonden 14 maart 2011).