Kamervraag 2010Z15849

De aan Oxfam Novib toegezegde honderden miljoenen euro's belastinggeld

Ingediend 4 november 2010
Beantwoord 1 december 2010 (na 27 dagen)
Indiener Johan Driessen (PVV)
Beantwoord door
Onderwerpen internationaal ontwikkelingssamenwerking
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z15849.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-663.html
1. http://www.oxfamnovib.nl/Pub/nieuws/scenario-krimp--goede-score.html
2. O.a. antwoorden op schriftelijke vragen van het lid Boekestijn, 8 december 2009, Vergaderjaar 2009–2010, Aanhangsel nr. 920.
3. Jaarverslag Oxfam Novib 2009.
4. «Het geheim van het vuur», Farah Karimi, 2005.
5. «Vluchtverzinsel», HP/De Tijd, 19 mei 2006.
 • Vraag 1
  Wist u dat Oxfam Novib een deel van de anti-Israëlbeweging financiert, een beweging die uit is op het discrediteren van de enige echte democratie in het Midden-Oosten: de Joodse staat Israël?1,2

  Nee. Wel is mij bekend dat Oxfam Novib uit eigen middelen activiteiten steunt van organisaties die zich op vreedzame wijze inzetten voor een oplossing van de Israëlisch-Palestijnse kwestie. Het staat Oxfam Novib vrij om dit te doen.

 • Vraag 2
  Wist u dat Oxfam Novib de organisatie «Nederland Bekent Kleur» financierde2, één van de organisaties achter het politieke proces tegen de voorzitter van de Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Vrijheid? Onderschrijft u de stelling «het proces komt van links»?

  Het is mij bekend dat Oxfam Novib in 2008 een bijdrage van € 2000 leverde aan de organisatie «Nederland bekent kleur» voor een manifestatie tegen racisme en discriminatie. Ik verwijs hiervoor naar de antwoorden van voormalig minister Koenders op schriftelijke vragen van het lid Wilders (PVV), 23 juli 2007, Vergaderjaar 2006–2007, Aanhangsel van de Handelingen nr. 2414 en van het toenmalig lid Boekestijn (VVD), 8 december 2009, Vergaderjaar 2009–2010, Aanhangsel van de Handelingen nr. 920.
  Over de aard van het proces tegen de voorzitter van de Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Vrijheid doe ik geen uitspraken.

 • Vraag 3
  Wist u dat Oxfam Novib projecten financiert in bijvoorbeeld Brazilië, de negende, en China, de tweede economie ter wereld?3 Deelt u de verontwaardiging over met Nederlands belastinggeld gefinancierde hulpprojecten in grotere economieën dan de onze? Zo nee, waarom niet?

  Brazilië en China staan op de landenlijst van het Ontwikkelingscomité van de OESO4. Daarmee kwalificeren zij voor ontwikkelingshulp.

 • Vraag 4
  Wist u dat Oxfam Novib-directrice Farah Karimi onder valse voorwendselen naar Europa verkaste4, lid was van een Iraanse terroristische organisatie4 en 150 asielaanvragen vervalste?5 Hoeveel geld hebben deze praktijken van mevrouw Karimi de Nederlandse belastingbetaler gekost? Deelt u de mening dat het mevrouw Karimi zou sieren als zij haar functies van directrice van Oxfam Novib en voorzitster van de Samenwerkende Hulporganisaties zou neerleggen? Zo nee, waarom niet?

  Uit het antwoord van toenmalig minister Verdonk op schriftelijke vragen van het lid Nawijn (Groep Nawijn), 19 juni 2006, Vergaderjaar 2005–2006, Aanhangsel der Handelingen nr. 1676, blijkt dat mevrouw Karimi regulier is toegelaten tot Nederland en eveneens regulier het Nederlanderschap verwierf. Ik verwijs naar dit antwoord.
  Ik heb kennisgenomen van het boek van mevrouw Karimi alsmede van het artikel van HP/De Tijd. Ik zie geen relatie tussen de beschreven activiteiten van mevrouw Karimi en de kosten voor de Nederlandse belastingbetaler. Ik zie geen reden de positie van mevrouw Karimi als directrice van Oxfam Novib en voorzitter van de Samenwerkende Hulporganisaties ter discussie te stellen.

 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat er geen enkele belastingcent meer naar Oxfam Novib moet gaan? Bent u bereid de aan Oxfam Novib toegezegde honderden miljoenen alsnog in te trekken? Zo nee, waarom niet?

  Ik zie geen aanleiding om de aan Oxfam Novib toegekende subsidie alsnog te schrappen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z15849
Volledige titel: Vragen van het lid Driessen (PVV) aan de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over de aan Oxfam Novib toegezegde honderden miljoenen euro’s belastinggeld (ingezonden 4 november 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-663
Volledige titel: Vragen van het lid Driessen (PVV) aan de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over de aan Oxfam Novib toegezegde honderden miljoenen euro’s belastinggeld (ingezonden 4 november 2010).