Gepubliceerd: 23 december 2021
Indiener(s): Ingrid van Engelshoven (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36005-2.html
ID: 36005-2

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2022 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Aangezien het besluit in deze tweede Incidentele Suppletoire Begroting, namelijk het tegemoetkomen van musea na de directe lockdown in december 2021, niet kan wachten tot de reguliere Eerste Suppletoire Begroting worden de middelen die benodigd zijn nu toegevoegd aan de OCW-begroting. De middelen worden nu overgeboekt zodat zo spoedig mogelijk verplichtingen kunnen worden aangegaan.

Normaliter wordt nieuw beleid pas in uitvoering genomen nadat de Staten-Generaal de begrotingswet heeft geautoriseerd. De uitvoering van de maatregel die in deze tweede Incidentele Suppletoire Begroting is opgenomen kan echter niet wachten omdat er moet worden overgegaan op het verplichten van bedragen richting het Mondriaan Fonds. Daarom zal het kabinet de uitvoering van de maatregel starten. Voor de indiening van deze Incidentele Suppletoire Begroting is uw Kamer vooraf geïnformeerd per brief van 21 december 2021 over «Aanpassing steunmaatregelen».

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

Wetsartikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro's.

Wetsartikel 3

Dit artikel regelt de inwerkingtreding van deze wet.

Mede namens de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven

B BEGROTINGSTOELICHTING

1. Inhoudelijke toelichting

Dit onderdeel van de memorie van toelichting bestaat uit een inhoudelijk deel en een artikelsgewijs deel. Per beleidsartikel wordt een overzicht van de wijzigingen gegeven, inclusief toelichting. Daarbij worden mutaties groter of gelijk aan onderstaande staffel toegelicht:

Omvang begrotingsartikel

(stand ontwerpbegroting in € miljoen)

Beleidsmatige mutaties

(ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties

(ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1.000

5

10

=> 1.000

10

20

Het kabinet heeft op 18 december 2021 een stevigere lockdown aangekondigd vanwege de onzekerheid rondom de nieuwe variant van het coronavirus. Door de aangekondigde maatregelen gaat ook het laatste deel van de culturele sector dicht: musea sluiten hun deuren. Het kabinet maakt aanvullend € 5,6 miljoen vrij voor de periode van de verplichte sluiting (19 december – 14 januari) ter ondersteuning van musea via het Mondriaan Fonds.

2. Budgettaire consequenties beleidsartikelen

Beleidsartikel 14

Tabel 1 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 14 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting 2022 (incl. NvW, amendementen en ISB)

Mutaties 2e Incidentele Suppletoire Begroting

Stand na 2e Incidentele Suppletoire Begroting

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

593.566

5.600

599.166

0

0

0

0

Totale uitgaven

1.260.237

5.600

1.265.837

0

0

0

0

waarvan juridisch verplicht (%)

82,7%

 

82,7%

       
               

Bekostiging

965.924

5.600

971.524

0

0

0

0

Culturele basisinfrastructuur vierjaarlijkse instellingen

234.040

0

234.040

       

Culturele basisinfrastructuur vierjaarlijkse fondsen

255.726

5.600

261.326

       

Museale instellingen met een wettelijke taak

238.614

0

238.614

       

Stelseltaken openbare bibliotheekvoorzieningen

24.092

0

24.092

       

Digitale openbare bibliotheek

16.868

0

16.868

       

Bibliotheekvoorziening leesgehandicapten

12.537

0

12.537

       

Monumentenzorg

148.583

0

148.583

       

Archieven incl. Regionale Historische Centra

29.650

0

29.650

       

Flankerend beleid huisvesting

5.813

0

5.813

       

Cultuureducatie met Kwaliteit

1

0

1

       

Subsidies (regelingen)

52.502

0

52.502

0

0

0

0

Verbreden inzet cultuur

9.331

0

9.331

       

Internationaal cultuurbeleid (incl. HGIS)

8.356

0

8.356

       

Programma leesbevordering

3.967

0

3.967

       

Creatieve Industrie

1.728

0

1.728

       

Specifiek cultuurbeleid

26.708

0

26.708

       

Subsidies Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

2.412

0

2.412

       

Opdrachten

194.416

0

194.416

0

0

0

0

Beleidsonderzoek, evaluaties en kennisbasis

2.068

0

2.068

       

Monumentenzorg

0

0

0

       

Archeologie

0

0

0

       

Erfgoed en fysieke leefomgeving

0

0

0

       

Opdrachten Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

10.024

0

10.024

       

Overige opdrachten

182.324

0

182.324

       

Bijdragen aan agentschappen

44.438

0

44.438

0

0

0

0

Nationaal Archief

44.438

0

44.438

       

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

2.957

0

2.957

0

0

0

0

Ontvangsten

47.043

0

47.043

0

0

0

0

Toelichting

Het financieel instrument Bekostiging wordt in 2022 incidenteel verhoogd met € 5,6 miljoen.