Gepubliceerd: 17 januari 2018
Indiener(s): Eppo Bruins (CU)
Onderwerpen: beroepsonderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34691-9.html
ID: 34691-9

Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID BRUINS

Ontvangen 17 januari 2018

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel III wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IIIA

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zendt binnen vier en een half jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Toelichting

Dit amendement beoogt een evaluatiebepaling aan de wet toe te voegen. Omdat de effecten van het wetsvoorstel al op korte termijn meetbaar zijn, kan na vier jaar een evaluatie van de wet plaatsvinden. Die evaluatie dient vervolgens binnen een half jaar aan de Kamers te worden gezonden.

Bruins