Gepubliceerd: 18 januari 2018
Indiener(s): Lisa Westerveld (GL)
Onderwerpen: beroepsonderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34691-10.html
ID: 34691-10

32,7 %
67,3 %

FvD

SGP

SP

D66

GL

DENK

PvdD

CDA

PVV

VVD

50PLUS

CU

PvdA


Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID WESTERVELD

Ontvangen 18 januari 2018

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I wordt na onderdeel O een onderdeel ingevoegd, luidende:

Oa

In artikel 8a.1.5, derde lid, wordt na «een fusie als bedoeld in artikel 2.1.8» ingevoegd «, of een voornemen tot de vorming van een samenwerkingscollege,».

Toelichting

Een samenwerkingscollege heeft alleen kans van slagen als de vorming hiervan breed gedragen wordt. Medewerkers en studenten ervaren de directe gevolgen en moeten mogelijk reizen naar een andere locatie, krijgen te maken met besluitvorming van een andere instelling en mogelijk met een aanpassing van de manier waarop onderwijs wordt gegeven. Dit amendement regelt daarom dat het bevoegd gezag, de deelnemersraad, de ondernemingsraad en (in voorkomende gevallen) de ouderraad bijeen komen om het voornemen tot het stichten van een samenwerkingscollege te bespreken. De bespreking is gericht op het bereiken van overeenstemming. Indien geen overeenstemming wordt bereikt, hebben de deelnemersraad, de ondernemingsraad en (in voorkomende gevallen) de ouderraad elk afzonderlijk adviesrecht ten aanzien van de vorming van samenwerkingscolleges. Deze werkwijze komt overeen met de procedure waarop medewerkers, studenten en ouders betrokken worden bij voorgenomen fusies, zoals beschreven in artikel 8a.1.5 (WEB).

Westerveld