Gepubliceerd: 6 oktober 2016
Indiener(s): Jeroen Recourt (PvdA), Joost Taverne (VVD)
Onderwerpen: bestuur organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34389-15.html
ID: 34389-15

Nr. 15 AMENDEMENT VAN DE LEDEN TAVERNE EN RECOURT

Ontvangen 6 oktober 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I wordt onderdeel A als volgt gewijzigd:

1. De aanhef wordt vervangen door: Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste tot en met derde lid komt te luiden:.

2. Het eerste onderdeel (nieuw) wordt als volgt gewijzigd:

a. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

1°. In de tweede volzin vervalt: of de Afdeling bestuursrechtspraak.

2°. De derde volzin vervalt.

b. In het tweede lid vervalt: , met dien verstande dat de aanbeveling geschiedt in overeenstemming met de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak indien het te benoemen lid deel zal uitmaken van die afdeling.

c. In het derde lid vervalt: en de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak.

3. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

2. Het vierde tot en met zesde lid vervalt.

II

In artikel I vervalt onderdeel B.

III

In artikel I wordt onderdeel C als volgt gewijzigd:

1. Het tweede onderdeel wordt als volgt gewijzigd:

a. In de aanhef wordt «zesde lid» vervangen door «zevende lid» en wordt «twee leden» vervangen door: drie leden.

b. Onder vernummering van het vierde en vijfde lid tot vijfde en zesde lid, wordt een nieuw vierde lid ingevoegd, luidende:

  • 4. De benoeming kan worden gewijzigd, met dien verstande dat de wijziging geschiedt in overeenstemming met de vice-president en de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak en een benoeming in de Afdeling bestuursrechtspraak slechts op verzoek van het lid kan worden gewijzigd in een benoeming in de Afdeling advisering.

2. In het derde onderdeel vervalt «eerste lid, eerste lid, derde volzin,» en wordt «3, eerste en vijfde lid» vervangen door: 3, eerste en vierde lid.

IV

In artikel I, onderdeel D, vervalt in het derde lid «eerste lid, derde volzin,», wordt «3, eerste en vijfde lid» vervangen door «3, eerste en vierde lid» en wordt «8, tweede tot en met vijfde lid» vervangen door: 8, tweede tot en met zesde lid.

V

In artikel I wordt voor onderdeel F een onderdeel ingevoegd, luidende:

Eb

In artikel 30, tweede lid, vervalt: de leden,.

VI

In artikel I wordt onderdeel F als volgt gewijzigd:

1. De aanhef wordt vervangen door: Artikel 30a wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:.

2. In het eerste onderdeel (nieuw) wordt «leden» vervangen door: staatsraden.

3. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • 4. Onder vernummering van het derde lid tot tweede lid en van het vijfde en zesde lid tot derde en vierde lid vervallen het tweede en vierde lid.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de leden van de Raad van State niet in de Afdeling bestuursrechtspraak kunnen worden benoemd. De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State kan dan ook geen lid meer zijn van de (grondwettelijke) Raad van State. Daarom wordt tot slot geregeld dat de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak wordt gekozen uit de staatsraden in die Afdeling. Met bovenstaande wijzigingen wordt een stringentere scheiding van taken binnen de Raad van State bewerkstelligd.

Taverne Recourt