Gepubliceerd: 21 mei 2015
Indiener(s): Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
Onderwerpen: beroepsonderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34160-7.html
ID: 34160-7
Origineel: 34160-2

Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 22 mei 2015

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel I, onderdeel A, komt te luiden:

A

Artikel 1.1.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel b1 wordt «1.5.1» vervangen door: artikel 1.5.1.

2. In onderdeel k wordt in de begripsomschrijving van «leerweg» na «tweede lid» ingevoegd: , tenzij anders bepaald.

3. In onderdeel t wordt in de begripsomschrijving van «kwalificatie» de passage «artikel 7.1.3» vervangen door: artikel 7.1.3, eerste lid.

4. Na onderdeel t2 wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

t3. keuzedeel: het keuzedeel, bedoeld in artikel 7.1.3, tweede lid;.

5. In onderdeel z, onder 2, wordt «4.1.2, 4.1.3» vervangen door: 4.1.2 en 4.1.3.

B

In artikel I, onderdeel B, eerste lid, wordt lid 1b van artikel 1.4.1 vervangen door:

1b. Een beroepsopleiding als bedoeld in lid 1 of lid 1a van een andere dan een in artikel 1.1.1, onder b, bedoelde instelling bevat geen keuzedelen die niet zijn gekoppeld aan een kwalificatie, behorend bij een beroepsopleiding waarvoor de instelling een diploma-erkenning heeft op grond van lid 1 of lid 1a.

C

Artikel I, onderdeel E, wordt gewijzigd als volgt:

1. In de aanhef wordt «artikel 6.1.1» vervangen door: artikel 6.1.2.

2. Het opschrift «Artikel 6.1.2 Zorgplicht keuzedelen» wordt vervangen door: Artikel 6.1.2a. Zorgplicht keuzedelen.

D

In artikel I, onderdeel J, wordt na de aanhef, onder vernummering van het eerste en tweede lid tot tweede en derde lid, een lid ingevoegd, luidend:

1. Het opschrift komt te luiden:

Artikel 7.1.3. Kwalificatie en keuzedeel.

E

Artikel I, onderdeel M, wordt gewijzigd als volgt:

1. In het tweede lid wordt «wordt een lid» vervangen door: worden twee leden.

2. Na het voorgestelde negende lid van artikel 7.2.7 wordt ingevoegd:

10. Het bevoegd gezag kan op verzoek van de deelnemer bij het aanbod van keuzedelen bij een opleiding afwijken van de koppeling van keuzedelen aan de kwalificatie van de opleiding zoals opgenomen in de ministeriële regeling, bedoeld in artikel 7.2.4, zesde lid, eerste volzin. De keuzedelen die bij een opleiding worden aangeboden, vallen niet samen met een of meer onderdelen van de kwalificatie van de opleiding. Het bevoegd gezag legt verantwoording af over de toepassing van de in de eerste volzin bedoelde bevoegdheid in het jaarverslag, bedoeld in artikel 2.5.4, dan wel, bij toepassing van artikel 1.4.1, eerste lid, in het verslag, bedoeld in artikel 1.4.1, derde lid.

F

In artikel I, onderdeel R, tweede lid, wordt in het voorgestelde tweede lid van artikel 7.4.6 na «beroepspraktijkvorming» ingevoegd: voor zover betrekking hebbend op de kwalificatie.

G

In artikel I wordt na onderdeel U een nieuw onderdeel ingevoegd, luidend:

V

In artikel 8.2.2, eerste lid, eerste volzin, wordt de komma na «vertegenwoordigers van de instellingen» vervangen door: en.

H

Artikel III, onderdeel A, komt te luiden:

A

Artikel 1.1.1 wordt gewijzigd als volgt:

1. Na de begripsbepaling van «instelling» wordt in alfabetische volgorde ingevoegd:

keuzedeel: het keuzedeel, bedoeld in artikel 7.1.3, tweede lid.

2. In de begripsomschrijving van kwalificatie wordt «artikel 7.1.3» vervangen door: artikel 7.1.3, eerste lid.

3. In de begripsomschrijving van «leerweg» wordt na «tweede lid» ingevoegd: , tenzij anders bepaald.

I

In artikel III, onderdeel B, wordt «en het keuzedeel of de keuzedelen behoren bij de desbetreffende kwalificatie» vervangen door: en het keuzedeel of de keuzedelen zijn gekoppeld aan een kwalificatie, behorend bij een beroepsopleiding waarvoor de instelling een erkenning heeft op grond van dit lid.

J

In artikel III, onderdeel E, wordt na de aanhef, onder vernummering van het eerste en tweede lid tot tweede en derde lid, een lid ingevoegd, luidend:

1. Het opschrift komt te luiden:

Artikel 7.1.3. Kwalificatie en keuzedeel.

K

Artikel III, onderdeel H, wordt gewijzigd als volgt:

1. In het tweede lid wordt «wordt een lid» vervangen door: worden twee leden.

2. Na het voorgestelde zesde lid van artikel 7.2.6 wordt ingevoegd:

7. Het bevoegd gezag kan op verzoek van de deelnemer bij het aanbod van keuzedelen bij een opleiding afwijken van de koppeling van keuzedelen aan de kwalificatie van de opleiding zoals opgenomen in de ministeriële regeling, bedoeld in artikel 7.2.4, derde lid. De keuzedelen die bij een opleiding worden aangeboden, vallen niet samen met een of meer onderdelen van de kwalificatie van de opleiding. Het bevoegd gezag legt verantwoording af over de toepassing van de in de eerste volzin bedoelde bevoegdheid in het jaarverslag, bedoeld in artikel 2.3.2, dan wel, bij toepassing van artikel 1.4.1, eerste lid, in het verslag, bedoeld in artikel 1.4.1, zevende lid.

L

In artikel III, onderdeel M, tweede lid, wordt in het voorgestelde tweede lid van artikel 7.4.8 na «beroepspraktijkvorming» ingevoegd: voor zover betrekking hebbend op de kwalificatie.

Toelichting

Deze nota van wijziging wordt gegeven mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken.

Onderdelen A, D en G

De onderdelen A (nieuw artikel I, onderdeel A, eerste en vijfde lid), en G herstellen enige kleine onvolkomenheden in de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) als gevolg van de Wet van 16 april 2015 tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake overgang van de wettelijke taken van kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven naar de Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven (Stb. 2015, 170).

Het wetsvoorstel neemt een beschrijving van het keuzedeel op in een nieuw tweede lid van artikel 7.1.3 WEB. Deze nota van wijziging bevat drie daarmee samenhangende technische aanpassingen. In het nieuwe artikel I, onderdeel A, derde lid, wordt de verwijzing naar artikel 7.1.3 in de begripsomschrijving van «kwalificatie» vervangen door een verwijzing naar artikel 7.1.3, eerste lid. Het nieuwe artikel I, onderdeel A, vierde lid, vervangt de begripsomschrijving van «keuzedeel» door een verwijzing naar artikel 7.1.3, tweede lid. In onderdeel D word het keuzedeel toegevoegd aan het opschrift van artikel 7.1.3.

Onderdeel B

Op grond van onderdeel E van deze nota van wijziging kan een deelnemer behalve voor keuzedelen die zijn gekoppeld aan de kwalificatie waarop de opleiding is gebaseerd, ook kiezen voor andere keuzedelen (nieuw artikel 7.2.7, tiende lid, WEB). Dit geldt zowel voor opleidingen die door het Rijk worden bekostigd als voor opleidingen met een diploma-erkenning. In verband met dit laatste moet het voorgestelde artikel 1.4.1, lid 1b (een erkende beroepsopleiding bevat geen keuzedelen die niet behoren bij de kwalificatie waarop de opleiding is gebaseerd) worden aangepast.

Onderdeel B van deze nota van wijziging bevat die aanpassing van artikel 1.4.1, lid 1b.

Niet-bekostigde instellingen kunnen op verzoek van de deelnemer bij een erkende beroepsopleiding alle keuzedelen aanbieden, behorende bij de betreffende of een andere erkende beroepsopleiding van de instelling. Andere keuzedelen kunnen zij niet aanbieden, ook niet op verzoek van de deelnemer. Deze beperking is opgenomen omdat voor keuzedelen, behorend bij niet-erkende opleidingen, geen kwaliteitswaarborg van overheidswege geldt. Bekostigde instellingen kunnen op verzoek van de deelnemer bij een erkende beroepsopleiding alle keuzedelen aanbieden (dat kunnen ze immers ook bij hun bekostigde beroepsopleidingen). In alle gevallen blijft de eis van kracht, dat het bij een beroepsopleiding gekozen keuzedeel geen overlap mag hebben met de kwalificatie van de opleiding (artikel 7.2.7, tiende lid, WEB). Afwijking van de koppeling van keuzedelen aan een kwalificatie is alleen mogelijk op verzoek van de deelnemer.

Onderdeel C

Het nieuwe artikel 6.1.2 wordt vernummerd tot 6.1.2a omdat met ingang van 1 augustus 2015 al een nieuw artikel 6.1.2 in de WEB wordt opgenomen op grond van de Wet macrodoelmatigheid in het beroepsonderwijs (Stb. 2015, 56).

Onderdeel E

Het nieuwe artikel 7.2.7, tiende lid, regelt dat het bevoegd gezag op verzoek van de deelnemer bij het aanbod van keuzedelen bij een beroepsopleiding kan afwijken van de bij ministeriële regeling vastgestelde koppeling aan kwalificaties. Dit betekent dat een deelnemer ook kan kiezen voor keuzedelen die niet zijn gekoppeld aan de kwalificatie waarop zijn beroepsopleiding is gebaseerd. Voorwaarde is, dat het door de deelnemer gekozen keuzedeel geen overlap heeft met de desbetreffende kwalificatie. Vereist blijft dat de deelnemer ook moet kunnen kiezen uit keuzedelen die wel zijn gekoppeld aan de kwalificatie waarop de beroepsopleiding is gebaseerd (artikel 6.1.2a WEB).

Zowel de gekoppelde als de niet-gekoppelde keuzedelen moeten in de onderwijsovereenkomst worden vermeld (zie de in het wetsvoorstel opgenomen wijziging van artikel 8.1.3, derde lid, onder a, WEB). Beslissingen op het verzoek om afwijking van de koppeling moeten op grond van de Algemene wet bestuursrecht worden gemotiveerd. In beginsel dienen de verzoeken te worden toegewezen. Reden voor afwijzing is bijvoorbeeld dat het keuzedeel niet valt binnen het totale keuzedeelaanbod van de instelling. Andere mogelijke afwijzingsgronden zijn bijvoorbeeld roostertechnische bezwaren en capaciteitsgebrek.

Het bevoegd gezag legt in het jaarverslag verantwoording af over het gebruik van de bevoegdheid om op verzoek van de deelnemer af te wijken van de koppeling van keuzedelen aan kwalificaties (wijze van informatievoorziening aan deelnemers, hoeveel verzoeken zijn toegewezen en op welke keuzedelen hebben zij betrekking, hoeveel verzoeken zijn afgewezen, welke keuzedelen betreft dit en wat was de reden van de afwijzing). Als het gaat om onderwijs met een diploma-erkenning, legt het bevoegd gezag verantwoording af in het jaarlijkse verslag omtrent de werkzaamheden van de instelling.

Onderdeel F

In het voorgestelde artikel 7.4.6, tweede lid, van de WEB wordt tot uitdrukking gebracht dat alleen het deel van de beroepspraktijkvorming dat betrekking heeft op de kwalificatie met een positieve beoordeling moet zijn voltooid. Als een deel van de beroepspraktijkvorming een of meer keuzedelen betreft, hoeft dat deel niet met een positieve beoordeling te worden voltooid. Dit is een technische wijziging omdat het samenhangt met een nu al in het voorgestelde artikel 7.4.6, tweede lid, WEB opgenomen regeling (te weten dat het examen in een keuzedeel niet moet goed gevolg hoeft te zijn afgelegd).

Voor de goede orde wordt erop gewezen dat de beroepspraktijkvorming niet uitsluitend betrekking mag hebben op een keuzedeel of keuzedelen (zie artikel 7.2.8, eerste lid, zoals aangepast in artikel I, onderdeel N, van het onderhavige wetsvoorstel).

Onderdeel H

De toelichting bij onderdeel A, tweede, derde en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.

Onderdeel I

De toelichting op onderdeel B is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat deelnemers alleen kunnen kiezen voor keuzedelen die behoren bij een beroepsopleiding waarvoor de instelling een erkenning heeft. Dit houdt verband met de bepaling in artikel 2.1.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES (WEB BES) dat alleen erkende beroepsopleidingen voor bekostiging in aanmerking komen.

Onderdeel J

De toelichting bij onderdeel D is van overeenkomstige toepassing.

Onderdeel K

De toelichting bij onderdeel E is van overeenkomstige toepassing.

Onderdeel L

De toelichting bij onderdeel F is van overeenkomstige toepassing.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker