Gepubliceerd: 23 oktober 2013
Indiener(s): Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD), Martin van Rijn (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA)
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33726-6-n1.html
ID: 33726-6

Nr. 6 HERDRUK1 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 oktober 2013

Tijdens de procedurevergadering d.d. 17 oktober jl. heeft de Vaste commissie voor VWS gevraagd om een feitelijke toelichting op (1) de in het Herfstakkoord genoemde structurele gevolgen voor de zorgsector en (2) in dat verband de positie van het aanhangige wetsvoorstel Wtcg (Kamerstukken 33 726) uiteen te zetten.

1. Toelichting zorgaspecten herfstakkoord

In de zorg wordt zowel op de curatieve zorg als de langdurige zorg en ondersteuning omgebogen. Daarnaast is Rijksbreed afgesproken de subsidies voor bedrijven te herschikken voor in totaal € 110 mln. Voor VWS betekent dit een subsidietaakstelling van € 3 mln in 2015 en € 6 mln structureel. De invulling van deze taakstelling zal in de voorbereiding naar de VWS Ontwerpbegroting 2015 worden betrokken.

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de voor VWS relevante maatregelen uit het Begrotingsakkoord 2014.

#

VWS

2014

2015

2016

2017

2018

a

Ramingsbijstelling geneesmiddelen

 

– 75

– 75

– 75

– 75

b

Plafond academische component

 

– 36

– 57

– 80

– 73

c

Tariefstelling hulpmiddelen

 

– 145

– 145

– 145

– 145

d

MEE-budget

 

– 25

– 25

– 25

– 25

e

Transitie hervorming Langdurige Zorg

 

– 75

– 85

– 95

– 95

f

Doelmatiger zorginkoop AWBZ

 

– 30

– 30

– 30

– 30

g

Korting prijsbijstelling 2014

– 480

– 480

– 480

– 480

– 480

 

– waarvan VWS

– 19

– 19

– 19

– 19

– 19

h

Beperken maatwerkvoorziening

 

– 438

– 438

– 438

– 438

i

Fiscale ondersteuning chronisch zieken en gehandicapten (incl. TSZ)

 

438

438

438

438

j

Herschikking subsidies

 

– 55

– 110

– 110

– 110

 

– waarvan VWS

 

– 3

– 6

– 6

– 6

k

Mantelzorg (gedekt binnen begroting VWS)

11

11

11

11

11

a. Ramingsbijstelling geneesmiddelen

Mede als gevolg van actief en scherp inkoopbeleid van zorgverzekeraars, het preferentiebeleid door zorgverzekeraars en uitbreidingen van de toepassing van de Wet geneesmiddelenprijzen kan de raming voor de uitgaven aan geneesmiddelen neerwaarts worden bijgesteld. Aanvullend op de eerdere neerwaartse bijstelling van het geneesmiddelenkader, wordt daarom een additionele korting doorgevoerd van € 75 mln structureel. De neerwaartse bijstelling wordt gerechtvaardigd door de nieuwe cijfers van het CVZ.

b. Plafond academische component

Het plafond van de beschikbaarheidsbijdrage academische component wordt verlaagd. De academische ziekenhuizen kunnen via verbetering van de efficiency deze verlaging realiseren, zonder het zorgaanbod te beperken. Uitgaande van een jaarlijkse groei van 1%, die in lijn is met de groei uit de Hoofdlijnenakkoorden in de curatieve zorg, heeft deze maatregel geen gevolgen voor de levering van de academische- en topreferente zorg.

c. Tariefstelling hulpmiddelen

De komende periode zal gebruikt worden om afspraken te maken om door scherpe inkoop van hulpmiddelen in 2015 een besparing te realiseren. Het tariefinstrument kan hierbij ingezet worden. De Minister gaat de komende tijd in gesprek met zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties om hierover afspraken te maken.

d. MEE-budget

Tegen de achtergrond van de verschillende decentralisaties en de rol die gemeenten hierin gaan spelen, ligt het in de rede een verlaging van het te decentraliseren MEE-budget door te voeren. Dit moet leiden tot verregaande synergie en het voorkomen van overlap in de loketfunctie richting cliënten. Om die reden wordt een korting doorgevoerd van € 25 mln.

e. Transitie Hervorming Landurige Zorg

Er worden drie maatregelen genomen (het betreft hier een saldopost). Het betreft middelen die vrijvallen als gevolg van (I) de neerwaartse bijstelling van de regeling infrastructuur in het kader van de AWBZ (structureel € 25 mln), (II) de vergoeding voor inventariskosten voor zorginstellingen (oplopend tot € 45 mln structureel) en (III) in- en uitvoeringskosten (structureel € 25 mln).

  • I. Voor de regeling zorginfrastructuur in het kader van de AWBZ zijn middelen beschikbaar. Met zorginfrastructuur wordt bedoeld: ruimten en/of technologische infrastructurele voorzieningen die van belang zijn voor het leveren van zorg aan geïndiceerde cliënten die niet bij een zorgaanbieder verblijven. Met de veranderingen als gevolg van de HLZ kan de raming met € 25 mln neerwaarts worden bijgesteld.

  • II. In de huidige situatie krijgen zorginstellingen ook inventariskosten vergoed. Door de extramuralisering vallen deze kosten vrij. Hierdoor is een bedrag oplopend tot € 45 mln in 2017 alternatief aanwendbaar (€ 25 mln in 2015, € 35 mln in 2016).

  • III. In het kader van het HLZ-traject zijn middelen gereserveerd voor in- en uitvoeringskosten HLZ die nog niet zijn belegd. In totaal gaat het om een bedrag € 25 mln.

f. Doelmatiger zorginkoop AWBZ

De groeiruimte AWBZ wordt vanaf 2015 beperkt met € 30 mln uit hoofde van doelmatiger zorginkoop. De NZa zal deze korting op de contracteerruimte betrekken bij de aanschrijving contracteerruimte 2015 die in het najaar van 2014 zal worden verstuurd.

g. Korting prijsbijstelling

De prijsbijstelling tranche 2014 wordt gekort. Bij brief van 16 oktober jl. bent u door de Minister van Financiën geïnformeerd over de procentuele verdeling van de prijsbijstelling over de departementen (Kamerstuk 33 750, nr. 23). Voor VWS komt dit neer op een korting van € 19 mln.

h. Beperken maatwerkvoorziening en Fiscale ondersteuning chronisch zieken en gehandicapten

Als gevolg van het handhaven van een fiscale regeling voor chronisch zieken en gehandicapten wordt de maatwerkvoorziening beperkt. Het resterende budget voor de maatwerkvoorziening blijft beschikbaar voor gemeenten. Naast de resterende maatwerkvoorziening voor gemeenten blijft de huidige fiscale voorziening voor chronisch zieken en gehandicapten in aangepaste vorm in de jaren 2014 en verder gehandhaafd. De maatregel wordt aangescherpt, uitgaven waarvoor een voorliggende voorziening bestaat in de Wmo (o.a. uitgaven voor woningaanpassingen) worden van de fiscale aftrek uitgezonderd.

i. Herschikking subsidies

De middelen voor het bedrijfsleven worden vanaf 2015 herschikt en de subsidies rijksbreed verlaagd. Voor VWS gaat het om een bedrag van € 3 mln in 2015 en € 6 mln structureel. De invulling van deze taakstelling zal bij de voorbereiding naar de VWS Ontwerpbegroting 2015 worden betrokken.

j. Mantelzorg

Er wordt € 11 mln beschikbaar gesteld voor mantelzorgondersteuning. Voor deze intensivering is structureel dekking geleverd vanuit artikel 3 (langdurige zorg en ondersteuning) van de VWS-begroting.

2. Voortgang wetsvoorstel Wtcg

Uw Kamer heeft gevraagd naar de consequenties van het Begrotingsakkoord 2014 voor het wetsvoorstel afschaffen van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg), de Compensatieregeling Eigen Risico (CER) en de fiscale aftrek. In het begrotingsakkoord is overeengekomen om de fiscale aftrek grotendeels te handhaven. De wettelijke kaders daarvoor zijn vastgelegd in een Nota van wijziging in het kader van het Belastingplan die uw Kamer op 17 oktober heeft ontvangen. In het verlengde hiervan wordt de Nota naar aanleiding van het wetsvoorstel Wtcg en CER thans aangepast aan de afspraken uit het begrotingsakkoord. Deze zal u naar verwachting spoedig worden aangeboden.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn