Kamerstuk 33501-13

Amendement van de leden Mei Li Vos en De Liefde over het inzichtelijk maken van de kostentoerekening door de verlener van de universele postdienst

Dossier: Wijziging van de Postwet 2009 ter invoering van ex ante toezicht op een postvervoerbedrijf met aanmerkelijke marktmacht

Gepubliceerd: 20 juni 2013
Indiener(s): Bart de Liefde (VVD), Mei Li Vos (PvdA)
Onderwerpen: economie overige economische sectoren
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33501-13.html
ID: 33501-13

100,0 %
0,0 %

CDA

CU

VVD

D66

SP

GL

50PLUS

PVV

SGP

PvdD

PvdA


Nr. 13 AMENDEMENT VAN DE LEDEN MEI LI VOS EN DE LIEFDE

Ontvangen 20 juni 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I worden na onderdeel D twee onderdelen ingevoegd, luidende:

Da

In artikel 21, tweede lid, wordt de zinsnede «artikelen 22, tweede lid» vervangen door: artikelen 22, derde lid.

Db

Artikel 22 wordt als volgt gewijzigd:

a. Onder vernummering van het tweede tot het derde lid, wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 2. Een verlener van de universele dienst maakt de toerekening van de kosten en opbrengsten van de universele postdienst en de kosten en opbrengsten van andere activiteiten inzichtelijk aan de Autoriteit Consument en Markt.

b. Aan het einde van het derde lid (nieuw), wordt onder vervanging van de punt door een komma, een zinsdeel toegevoegd, luidende: alsmede over de wijze waarop een verlener van de universele dienst de in het tweede lid bedoelde toerekening van kosten en opbrengsten inzichtelijk maakt.

Toelichting

Met deze aanvulling wordt een verlener van de universele dienst verplicht om zijn kostentoerekening inzichtelijk te maken. In de Postregeling 2009 zullen vervolgens nadere regels worden gesteld waarmee in concreto wordt geregeld hoe dit inzicht moet worden gegeven.

Op deze manier kan de ACM de omvang van de kosten van de universele postdienstverlening beter vaststellen, zodat discussies over te hoge of te lage tarieven kunnen worden voorkomen. Ook kan dan beter worden vastgesteld of er netto kosten zijn, en zo ja, hoe hoog deze zijn. Op deze manier kan ook een betere afweging gemaakt worden over eventuele aanpassingen van de universele postdienstverlening.

Mei Li Vos De Liefde