Gepubliceerd: 2 juli 2012
Indiener(s): Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
Onderwerpen: sociale zekerheid ziekte en arbeidsongeschiktheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33241-8.html
ID: 33241-8
Origineel: 33241-2

Nr. 8 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 2 juli 2012

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

1.

Artikel I, onderdeel K, komt te luiden:

K

Artikel 63a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt na «28, eerste lid,» ingevoegd: 29g, tweede lid,.

2. Onder vernummering van het zesde en zevende lid tot zevende en achtste lid wordt na het vijfde lid een lid ingevoegd, luidende:

6. In afwijking van het eerste en vierde lid verricht het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen de werkzaamheden in verband met de uitvoering van de artikelen 19aa en 19ab en verstrekt het de informatie over het arbeidsverleden, bedoeld in artikel 33d van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, in verband met de uitvoering van artikel 29f kosteloos aan de eigenrisicodrager.

2.

Artikel II, onderdeel K, vierde en vijfde lid, vervallen.

3.

In het in artikel II, onderdeel R, vijfde lid, voorgestelde onderdeel s wordt «artikel 63a, vierde en vijfde lid» vervangen door «artikel 63a, vierde, vijfde en zesde lid» en wordt «zesde» vervangen door: zevende.

4.

In het in artikel II, onderdeel S, voorgestelde artikel 117a, onderdeel b, vervalt «91».

5.

In het in artikel II, onderdeel T, vierde lid, voorgestelde onderdeel d wordt «bedoelde uitkeringen.» vervangen door: bedoelde uitkeringen, met uitzondering van de kosten van uitvoering van de artikelen 19aa en 19ab van de Ziektewet.

6.

Artikel VIII, tweede lid, komt te luiden:

2. In het derde lid, onderdeel c, wordt «84, tweede lid» vervangen door «84, tweede of achtste lid,» en aan het derde lid, onderdeel c, wordt na «van toepassing zijn» ingevoegd: en ten aanzien van de personen, bedoeld in artikel 63a van de Ziektewet, voor de betaling van het ziekengeld aan wie de eigenrisicodrager in de zin van de Ziektewet het risico draagt.

Toelichting

De wijziging in onderdeel 1 heeft tot doel de regeling over de taakverdeling tussen de eigenrisicodrager ZW en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) in artikel 63a van de Ziektewet (ZW) in overeenstemming te brengen met de memorie van toelichting. Daarmee wordt bepaald, dat de beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid na 52 weken uitsluitend de taak van het UWV is. Dan is de eigenrisicodrager daarvoor ook geen kostenvergoeding verschuldigd. Verder wordt de informatie over het opgebouwde arbeidsverleden van de werknemer door het UWV kosteloos ter beschikking gesteld aan de eigenrisicodrager. De wijzigingen in de onderdelen 3 en 5 hangen hiermee samen. Geregeld wordt dat deze uitvoeringskosten ten laste komen van het Arbeidsongeschiktheidsfonds (onderdeel 3, waarin ook rekening wordt gehouden met de vernummering in artikel 63a ZW) en niet ten laste van de Werkhervattingskas (onderdeel 5).

De wijzigingen in onderdeel 2 betreffen een correctie in de regeling van de uitvoeringskosten, die ten laste van het Algemeen Werkloosheidsfonds komen. De voorgestelde wijzigingen zijn met de nieuwe inhoud van onderdeel b (ziekengeld aan zieke werklozen) niet noodzakelijk.

In onderdeel 4 wordt zoals nu ook het geval is geregeld, dat de bestuurlijke boeten, die betaald worden door ontvangers van een WGA-uitkering niet ten gunste van de Werkhervattingskas komen maar van het Arbeidsongeschiktheidsfonds.

Onderdeel 6 heeft betrekking op de verantwoordelijkheid van de eigenrisicodrager voor de re-integratie. In de Wet SUWI wordt geregeld, dat het UWV die verantwoordelijkheid niet heeft voor ontvangers van WGA-uitkeringen in geval van eigenrisicodragen. Dan berust die verantwoordelijkheid bij de eigenrisicodrager. Dit geldt echter voor zover de eigenrisicodrager ook de uitkeringen betaalt. Met de voorgestelde wijziging wordt aan de uitzonderingen daarop toegevoegd, dat dat niet geldt als de eigenrisicodrager de kosten van WGA-uitkeringen niet of gedeeltelijk niet voor zijn rekening hoeft te nemen op grond van de algemene maatregel van bestuur geregeld in artikel 84, achtste lid, van de Wet WIA. Het gaat hier bijvoorbeeld om de situatie dat de staartlasten (de WGA- uitkeringen aan werknemers, die al ziek of arbeidsongeschikt waren op het moment van de aanvang van het eigenrisicodragen) niet door kleine werkgevers hoeven te worden gedragen. Voor de nadere afstemming tussen UWV en de eigenrisicodrager bij de re-integratie verantwoordelijkheid in deze omstandigheden kunnen op grond van artikel 30a, negende lid, van de Wet SUWI bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H. G. J. Kamp