Kamerstuk 33086-40

Motie Dibi/Van Dam over het examenonderdeel Kennis van de Nederlandse Samenleving

Dossier: Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met de versterking van de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige

Gepubliceerd: 11 april 2012
Indiener(s): Tofik Dibi (GL), Martijn van Dam (PvdA)
Onderwerpen: integratie migratie en integratie
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33086-40.html
ID: 33086-40

33,3 %
66,7 %

BRINK

CU

SGP

GL

PvdD

PvdA

CDA

PVV

D66

VVD

SP


Nr. 40 MOTIE VAN DE LEDEN DIBI EN VAN DAM

Voorgesteld 11 april 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de consensus in Nederland over principes als seksegelijkheid, non-discriminatie, vrijheid van meningsuiting en scheiding van kerk en staat groot is;

constaterende dat de lesstof van dit onderdeel voor inburgeraars onvoldoende is gericht op deze consensus en de gebruiken en gewoontes in de Nederlandse samenleving;

verzoekt de regering, het examenonderdeel Kennis van de Nederlandse Samenleving opnieuw in te richten en daarbij ruime aandacht te besteden aan de grondrechten, principes en gewoontes in Nederland;

verzoekt de regering tevens, de Kamer voor het zomerreces te informeren over de voortgang van de uitvoering van deze motie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dibi

Van Dam