Kamerstuk 32889-16

Amendement van de leden Dijkgraaf en Tellegen over het schrappen van de mogelijkheid om de arbeidsplaats te wijzigen

Dossier: Voorstel van wet van de leden Voortman en Pieter Heerma tot wijziging van de Wet aanpassing arbeidsduur ten einde flexibel werken te bevorderen

Gepubliceerd: 26 maart 2014
Indiener(s): Elbert Dijkgraaf (SGP), Ockje Tellegen (VVD)
Onderwerpen: arbeidsvoorwaarden werk
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32889-16.html
ID: 32889-16
Wijzigingen: 32889-21

Nr. 16 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIJKGRAAF EN TELLEGEN

Ontvangen 26 maart 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel A, vervalt onderdeel d.

II

In artikel I, onderdeel B, onder 1, vervalt: , arbeidsplaats.

III

In artikel I, onderdeel B, onder 2, vervalt: de arbeidsplaats.

IV

In artikel I, onderdeel B, onder 3, vervalt: , arbeidsplaats.

V

In artikel I, onderdeel B, onder 4, wordt het derde lid als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef vervalt: , arbeidsplaats.

2. Onder vervanging van de puntkomma aan het einde van onderdeel a door «, of» vervalt onderdeel b.

3. In de laatste volzin vervalt: , arbeidsplaats.

VI

In artikel I, onderdeel B, onder 5, vervalt «, arbeidsplaats» en wordt «, de omvang en, voor zover het de arbeidsplaats betreft, de locatie» vervangen door: en de omvang.

VII

In artikel I, onderdeel B, onder 6, vervallen «, arbeidsplaats» en: de arbeidsplaats of.

VIII

In artikel I, onderdeel B, onder 7, vervalt: de arbeidsplaats of.

IX

In artikel I, onderdeel B, onder 8, vervalt: , de arbeidsplaats.

X

In artikel I, onderdeel B, onder 9, vervalt: de arbeidsplaats of.

XI

In artikel I, onderdeel C, vervalt: , arbeidsplaats.

Toelichting

Het wetsvoorstel breidt de mogelijkheden voor een beroep op flexibel werken uit van de arbeidsduur naar de arbeidstijd en de arbeidsplaats. De mogelijkheid de arbeidsplaats te wijzigen brengt voor de werkgever aanzienlijke verant-woordelijkheden met zich mee die niet spelen ten aanzien van de arbeidstijd, bijvoorbeeld het voldoen aan de Arboregels op de alternatieve werkplek. Ondergetekenden vinden dat onwenselijk. Dit amendement schrapt daarom de mogelijkheid voor het aanvragen van een flexibele arbeidsplaats uit het wetsvoorstel.

Dijkgraaf Tellegen