Gepubliceerd: 29 september 2009
Indiener(s): Maria van der Hoeven (minister economische zaken) (CDA)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-XIII-3.html
ID: 32123-XIII-3

32 123 XIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2010

nr. 3
BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 september 2009

Mede namens de minister van Verkeer en Waterstaat en de minister voor Wonen, Wijken en Integratie bied ik u hierbij het evaluatierapport Regieraad Bouw aan.1

De Regieraad Bouw is op 5 februari 2004 van start gegaan. De taak van de Regieraad is toen als volgt omschreven: «De Regieraad heeft tot taak het noodzakelijke veranderingsproces in de bouwsector te stimuleren, te faciliteren en te monitoren. Dit veranderingsproces is er op gericht om de huidige verstoorde marktwerking om te zetten in volledige en onbelemmerde concurrentie in de bouwsector.»

De termijn van de Regieraad loopt op 31 december 2009 af.

De evaluatie heeft tot doel inzichtelijk te maken in welke mate de activiteiten van de Regieraad hebben bijgedragen aan de veranderingen die de afgelopen jaren in de bouw zijn opgetreden.

Uit de evaluatie blijkt ondermeer dat:

• de Regieraad Bouw een positieve bijdrage heeft geleverd aan het normaliseren van de verhoudingen en het herstel van vertrouwen tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers, tussen overheden en bedrijven;

• de Regieraad Bouw vooral de koplopers heeft bereikt (bestuursleden van grote organisaties) die al bezig waren met verandering en vernieuwing;

• de verdere verbreding en verdieping van het veranderingsproces een andere aanpak vereist (andere partijen, sturing, financiering, activiteiten, middelen).

De inhoud van het evaluatierapport heb ik voor commentaar aan de Regieraad Bouw voor gelegd. De reactie van de Regieraad met de brief van 7 juli 2009 voeg ik bij deze brief. In de reactie merkt de voorzitter van de Regieraad terecht op dat in de evaluatie de waardering en de uitwerking van de activiteiten van de Regieraad in 2009 niet zijn meegenomen.

De Regieraad is in het laatste jaar van zijn bestaan bezig met de uitvoering van een omvangrijk pakket aan concrete activiteiten. De verwachting is gewettigd dat daarmee aan het eind van het jaar een verdere slag gemaakt zal zijn met het betrekken van meer bedrijven bij het vernieuwingsproces in de bouw.

Ik kan mij vinden in de conclusies van het evaluatierapport. Ik verwacht dat de activiteiten, die de Regieraad in 2009 in uitvoering heeft genomen de bijdragen van de Regieraad aan het vernieuwingsproces verder zullen vergroten.

Samen met mijn ambtgenoten zal ik de resultaten van de evaluatie en van het laatste jaar van de Regieraad mee laten wegen in de gedachtebepaling over de vraag op welke wijze het werk van de Regieraad kan worden voortgezet. Want het is voor mij duidelijk dat het vernieuwingsproces in de bouwsector nog niet is afgerond.

Aan het eind van dit jaar zal ik u over de verdere aanpak informeren.

De minister van Economische Zaken,

M. J. A. van der Hoeven


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.