Kamerstuk 32123-VIII-8

Onderzoek Inspectie van het Onderwijs naar EarlyBird Rotterdam

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

Gepubliceerd: 6 oktober 2009
Indiener(s): Sharon Dijksma (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VIII-8.html
ID: 32123-VIII-8

32 123 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

nr. 8
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 oktober 2009

Hierbij zend ik u de uitkomsten van het onderzoek dat de Inspectie van het Onderwijs afgelopen zomer heeft gedaan naar EarlyBird Rotterdam.1 Hiermee voldoe ik aan het verzoek van de Kamer om haar schriftelijk te informeren of het project EarlyBird in Rotterdam zich houdt aan de wettelijke verplichting met betrekking tot het hanteren van het Nederlands als voertaal in het onderwijs.

Uit het onderzoek van de Inspectie blijkt dat scholen die het EarlyBirdconcept hanteren (met ingang van schooljaar 2009–2010 zijn dit in totaal 26 scholen) dit doen binnen de kaders van de Wet op het primair onderwijs.

De Inspectie concludeert dit uit het feit dat het aantal uren Engels in het kader van het genoemde project relatief beperkt blijft op de deelnemende scholen. De Inspectie heeft geen aanwijzingen dat de betreffende scholen de verplichting, om het Nederlands als voertaal te hanteren tijdens de Engelse les, geheel loslaten.

Het eigen initiatief en enthousiasme van de betrokken scholen beschouw ik als een ondersteuning van mijn beleid om vroeg vreemdetalenonderwijs in de komende periode te blijven stimuleren, mits dit wordt uitgevoerd binnen de kaders van de wet.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. A. M. Dijksma


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.