Gepubliceerd: 9 oktober 2009
Indiener(s): Johan Remkes (VVD)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31930-25.html
ID: 31930-25

22,0 %
78,0 %

SGP

CU

D66

VVD

PvdD

PvdA

CDA

GL

PVV

SP

Verdonk


31 930
Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)

nr. 25
AMENDEMENT VAN HET LID REMKES

Ontvangen 9 oktober 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel Qa, komt te luiden:

Qa. Artikel 19, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel d wordt «artikel 282 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek» vervangen door: artikel 282 of 292 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.

2. Onder verlettering van de onderdelen b tot en met d tot onderdelen c tot en met e, wordt na onderdeel a een onderdeel ingevoegd, luidende:

b. voor de bepaling van aanverwantschap de kwalificatie als partner met het huwelijk;.

Toelichting

Met dit amendement wordt in de Successiewet 1956 een bepaling opgenomen die dezelfde strekking heeft als artikel 1.2, vijfde lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001. In die bepaling wordt voor de bepaling van aanverwantschap de kwalificatie als partner gelijkgesteld met het huwelijk. Dit heeft tot gevolg dat kinderen van samenwonende partners worden aangemerkt als kind van de partner aan wie zij niet verwant zijn, zolang het partnerschap duurt.

Remkes