Kamerstuk 31903-16

Amendement van het lid Paulus Jansen over de afstand van de woonruimte tot de zittingsplaats

Dossier: Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (instelling van een landelijke huurcommissie)

Gepubliceerd: 20 oktober 2009
Indiener(s): Paulus Jansen (SP)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31903-16.html
ID: 31903-16

31 903
Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (instelling van een landelijke huurcommissie)

nr. 16
AMENDEMENT VAN HET LID JANSEN

Ontvangen 20 oktober 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel P, wordt artikel 21, tweede lid, vervangen door:

2. De zittingscommissie houdt zitting in het arrondissement waarbinnen de woonruimte waarop het geschil betrekking heeft, is gelegen. De zitting wordt gehouden in de hoofdplaats, de nevenvestigingsof zittingsplaats die het dichtst is gelegen bij de woonruimte waarop het geschil betrekking heeft. Indien beide partijen daarmee instemmen kan de zitting plaats hebben in een andere plaats dan bedoeld in de tweede volzin,

Toelichting

Een laagdrempelige toegang tot de huurcommissie is mede afhankelijk van de afstand tot de zittingslocatie. In het wetsvoorstel wordt geregeld dat de zitting in principe plaats heeft binnen het arrondissement van de aanvrager, op een locatie naar keuze van het bestuur van de huurcommissie. Het bestuur heeft echter de ruimte hiervan af te wijken, waarbij het de aspecten brede toegankelijkheid en laagdrempeligheid meewegen.

Bij de locatieregeling conform het wetsvoorstel kan het voorkomen dat huurders meer dan 60 kilometer moeten reizen naar de zittingslocatie. Dat is veel verder dan bij eenvoudige geschillen voor de rechtbank, die immers worden behandeld door de sector kanton. Ieder arrondissement telt meerde locaties. Op iedere locatie kunnen eenvoudige geschillen behandeld worden.

Het amendement regelt daarom dat de zitting gehouden wordt in de hoofdplaats, de vestigings- of zittingsplaats van de rechtbank, die het dichtst ligt bij de woning waarop het geschil betrekking heeft, tenzij beide partijen in het geschil akkoord gaan met een andere locatie.

Ter illustratie worden enkele voorbeelden gegeven van het verschil in reisafstand op basis van het wetsvoorstel bij de ongunstigste locatiekeuze voor de huurder, dan wel na aanname van het amendement:

Huurder Lemmer: wetsvoorstel Leeuwarden, amendement Sneek

Huurder Ter Apel: wetsvoorstel Groningen, amendement Winschoten

Huurder Oostburg: wetsvoorstel Middelburg, amendement Terneuzen.

Huurder Mook: wetsvoorstel Roermond, amendement Venlo.

Huurder Den Burg (Texel): wetsvoorstel Alkmaar, amendement Den Helder.

Jansen