Kamerstuk 31903-10

Wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (instelling van een landelijke huurcommissie)

Dossier: Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (instelling van een landelijke huurcommissie)

Gepubliceerd: 16 september 2009
Indiener(s): Eberhard van der Laan (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31903-10.html
ID: 31903-10

31 903
Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (instelling van een landelijke huurcommissie)

nr. 10
BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN, WIJKEN EN INTEGRATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 september 2009

Hierbij bied ik u aan het ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (instelling van een landelijke huurcommissie).1 Op dit ontwerpbesluit is de procedure van artikel 46 van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte van toepassing. Wellicht ten overvloede wijs ik u erop dat de voorhangperiode vier weken duurt, te rekenen vanaf het moment van ontvangst van het ontwerpbesluit bij uw kamer.

Een eensluidende brief heb ik gezonden aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

De minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

E. E. van der Laan


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.