Kamerstuk 31389-39

Amendement van het lid Thieme over het opnemen van een verbod op het plegen van ontucht met dieren in de Wet dieren

Dossier: Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

Gepubliceerd: 6 oktober 2009
Indiener(s): Marianne Thieme (PvdD)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31389-39.html
ID: 31389-39

29,3 %
70,7 %

CDA

CU

PVV

D66

SP

GL

Verdonk

PvdD

SGP

VVD

PvdA


31 389
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

nr. 39
AMENDEMENT VAN HET LID THIEME

Ontvangen 6 oktober 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel 2.1, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het slot van onderdeel c wordt de aanduiding «, en» vervangen door een puntkomma.

2. Aan het slot van onderdeel d wordt de punt vervangen door «, en».

3. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

e. het plegen van ontuchtige handelingen met een dier.

II

Na artikel 11.13 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 11.14 [Samenloopvoorziening in verband met het voorstel van wet Verbod seks met dieren]

1. Indien het bij geleidende brief van 18 april 2007 ingediende voorstel van wet van het lid Waalkens tot strafbaarstelling van het plegen van ontuchtige handelingen met dieren en pornografie met dieren (verbod seks met dieren) (Kamerstukken II, vergaderjaar 2007–2008, 31 009, nrs. 1–2 e.v.), tot wet is of wordt verheven, en die wet eerder in werking is getreden of treedt dan artikel 2.1, tweede lid, onderdeel e, van deze wet, vervalt artikel 254 van het Wetboek van Strafrecht.

2. Indien het bij geleidende brief van 18 april 2007 ingediende voorstel van wet van het lid Waalkens tot strafbaarstelling van het plegen van ontuchtige handelingen met dieren en pornografie met dieren (verbod seks met dieren) (Kamerstukken II, vergaderjaar 2007–2008, 31 009, nrs. 1–2 e.v.), tot wet is of wordt verheven, en artikel 2.1, tweede lid, onderdeel e, van deze wet eerder in werking is getreden of treedt dan die wet, wordt die wet als volgt gewijzigd:

a. In de aanhef van artikel I wordt de zinsnede «worden twee artikelen ingevoegd, die luiden:» vervangen door: wordt een artikel ingevoegd, dat luidt:.

b. In artikel I vervalt artikel 254.

c. In artikel I wordt artikel 254a vernummerd tot artikel 254.

d. In artikel II wordt de zinsnede «254a,» vervangen door: 254,.

Toelichting

Om onduidelijkheden in het handhavingstraject te voorkomen, is het raadzaam nader te specificeren welke handelingen in ieder geval worden gerekend tot verboden gedragingen richting dieren. Tot deze gedragingen behoort naar de mening van de indiener in ieder geval het plegen van ontuchtige handelingen met dieren, aangezien dit dient te worden aangemerkt als dierenmishandeling en een aantasting van het welzijn van het dier. Dit amendement beoogt het verbod op ontuchtige handelingen met dieren vanuit het uitgangspunt van de bescherming van het dier binnen de daartoe meest geschikte wet- en regelgeving te brengen. Onderdeel II van het amendement bevat daarbij een samenloopvoorziening in verband met het initiatiefwetsvoorstel Waalkens (Kamerstukken II, vergaderjaar 2007–2008, 31 009, nrs. 1–2 e.v. – Verbod seks met dieren), dat erop ziet een gelijksoortig verbod op te nemen in het Wetboek van Strafrecht.

Thieme