Kamerstuk 31389-35

Amendement van het lid Van Velzen inzake een handelsverbod van foie gras

Dossier: Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

Gepubliceerd: 6 oktober 2009
Indiener(s): Krista van Velzen
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31389-35.html
ID: 31389-35
Wijzigingen: 31389-80

31 389
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

nr. 35
AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELZEN

Ontvangen 6 oktober 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 3.2 wordt na het derde lid een lid ingevoegd, luidende:

3a. Bij algemene maatregel van bestuur wordt geregeld dat het bewerken, verwerken, in voorraad of voorhanden hebben, vervoeren, opslaan, het gebruik, het in de handel brengen en het in of buiten Nederland brengen van foie gras verboden is.

II

In artikel 8.7, eerste lid, onder a, sub 1°. wordt de zinsnede «3.2, eerste, tweede en derde lid,» vervangen door een zinsnede, luidende: 3.2, eerste tot en met derde lid.

Toelichting

Dit amendement regelt dat in een algemene maatregel van bestuur een verbod op het bewerken, verwerken, in voorraad of voorhanden hebben, vervoeren, opslaan, het gebruik, het in de handel brengen en het in of buiten Nederland brengen van foie gras wordt neergelegd. Overtreding van dit verbod is een overtreding als bedoeld in artikel 8.7 van de Wet dieren.

Het voorgestelde handelsverbod kan worden gezien als een maatregel van gelijke werking als bedoeld in artikel 28 of 29 van het EG-Verdrag, maar kan worden gerechtvaardigd met een beroep op artikel 30 van het EG-Verdrag. Ingevolge artikel 30 van het EG verdrag zijn maatregelen van gelijke werking onder andere toegestaan als deze maatregelen, zoals het voorgestelde handelsverbod, uit hoofde van bescherming van de gezondheid en het leven van dieren en openbare zedelijkheid.

In geval een beroep op deze rechtvaardigingsgronden van artikel 30 van het EG-verdrag onverhoopt niet slaagt, kan een beroep worden gedaan op de welbekende «rule of reason» uit het Cassis de Dijon-arrest (zaak 120/78). Een beroep op de «rule of reason» is mogelijk voor niet-discriminatoire maatregelen, maatregelen die niet-economisch van aard zijn en maatregelen die voldoen aan de eisen van noodzakelijkheid en proportionaliteit. Het voorgestelde handelsverbod maakt geen onderscheid naar de herkomst of de bestemming van de foie gras en is derhalve niet aan te merken als discriminatoir. Voorts heeft het handelsverbod tot doel om dieren te beschermen tegen een ethisch ongewenst gebruik door de mens en is daarom niet-economisch van aard. De noodzaak van het verbod is gelegen in de steeds sterker wordende ethische en maatschappelijke overtuiging dat dieren in Nederland niet voor de productie van foie gras behoren te worden gebruikt. Ten einde dit doel te bereiken acht de indiener het voorgestelde handelsverbod proportioneel.

Van Velzen