Kamerstuk 31389-18

Amendement van het lid Van Velzen over het opnemen van criteria voor het waarborgen van de intrinsieke waarde van het dier

Dossier: Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

Gepubliceerd: 5 oktober 2009
Indiener(s): Krista van Velzen
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31389-18.html
ID: 31389-18
Wijzigingen: 31389-71

31 389
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

nr. 18
AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELZEN

Ontvangen 5 oktober 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 1.3 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. In het eerste lid (nieuw) wordt het woord «erkend» vervangen door: gewaarborgd.

3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

2. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over de wijze waarop het eerste lid wordt uitgevoerd. Deze regels houden in ieder geval in dat gerespecteerd wordt dat een dier vrij is:

a. van dorst, honger en onjuiste voeding;

b. van fysiek en fysiologisch ongerief;

c. van pijn, verwonding en ziektes;

d. van angst en chronische stress; en

e. om natuurlijk gedrag te vertonen;

en dat de grenzen van het adaptatievermogen van het dier niet worden overschreden.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gehanteerde werkdefinitie van dierenwelzijn in haar Nota Dierenwelzijn wordt opgenomen in de Wet dieren. De criteria en voorwaarden van Brambell bieden belangrijke handvatten in het oordeel over dierenwelzijn.

Dit amendement geeft derhalve een concretere invulling aan erkenning van de intrinsieke waarde van het dier.

Van Velzen