Kamerstuk 30429-32

Wijziging van de Kernenergiewet in verband met vereenvoudiging van het bevoegd gezag, invoering van een verplichting tot financiële zekerheidstelling en enkele andere wijzigingen; Nader gewijzigd amendement over rol parlement bij vaststellen amvb's over opwekking kernenergie

Dossier: Wijziging van de Kernenergiewet in verband met vereenvoudiging van het bevoegd gezag, invoering van een verplichting tot financiële zekerheidstelling en enkele andere wijzigingen


93,3 %
6,7 %

CDA

VVD

SGP

D66

GL

CU

SP

PvdD

PVV

PvdA

Verdonk


30 429
Wijziging van de Kernenergiewet in verband met vereenvoudiging van het bevoegd gezag, invoering van een verplichting tot financiële zekerheidstelling en enkele andere wijzigingen

nr. 32
NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID JANSEN C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 26

Ontvangen 8 oktober 2009

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel W, komt als volgt te luiden:

W

Artikel 76 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt de zinsnede «Het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 21, 29, 32, 34, 37 of 38a» vervangen door: Het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 14, 15c, 15f, 16, 17, 17a, 18a, 21, 29, 32, 34, 37, 38a, 67, 68, 73 of 75.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

4. Hetgeen ingevolge deze wet bij algemene maatregel van bestuur kan worden geregeld, kan in afwijking daarvan bij ministeriële regeling worden geregeld, indien de regels uitsluitend strekken ter uitvoering van een voor Nederland verbindend verdrag of een voor Nederland verbindend besluit van een volkenrechtelijke organisatie, tenzij voor een juiste uitvoering wijziging van een algemene maatregel van bestuur of de wet noodzakelijk is. Op de vaststelling van een ministeriële regeling zijn de artikelen 26 en 35 van overeenkomstige toepassing.

Toelichting

De Kernenergiewet is een kaderwet, die in lagere regelgeving materieel wordt ingevuld. Een deel van deze regelgeving heeft een behoorlijke politieke relevantie. Dit amendement heeft tot doel de volksvertegenwoordiging een stem te geven bij de politiek relevante algemene maatregelen van bestuur betreffende de bouw, exploitatie en ontmanteling van nucleaire installaties.

In het amendement wordt artikel I, onderdeel W, van het wetsvoorstel onderverdeeld in twee punten. De door het amendement te bewerkstelligen wijziging van de parlementaire betrokkenheid bij de algemene maatregelen van bestuur op basis van de Kernenergiewet is ondergebracht bij het eerste punt, de huidige inhoud van onderdeel W van het wetsvoorstel bij het tweede punt.

Jansen

Samsom

Spies

Vendrik

Wiegman-van Meppelen Scheppink