Zoeken


Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

18 resultaten

Memorie van toelichting (Dossier 34992-(R2106))
Memorie van toelichting Memorie van toelichting economie transport verkeer water Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34992-(R2106))
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap verkeer water Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Aan de Staten van Aruba Aan de Staten van Curaçao Aan de Staten van Sint Maarten Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van rijkswet houdende goedkeuring van het op 11 december 2008 te New York tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake de overeenkomsten voor het internationaal vervoer van goederen geheel of gedeeltelijk over zee (Trb. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport (Dossier 34992-(R2106))
Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport economie transport verkeer water Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE VAN HET KONINKRIJK EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk d.d. 8 juni 2017 en het nader rapport d.d. 9 juli 2018, aangeboden aan de Koning door de Minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de Minister voor Rechtsbescherming en de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. ...

Voorstel van Rijkswet (Dossier 34992-(R2106))
Voorstel van Rijkswet Voorstel van wet verkeer water Nr. 2 VOORSTEL VAN RIJKSWET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Voorstel van Rijkswet (Dossier 35215-(R2128))
Voorstel van Rijkswet Voorstel van wet dieren internationaal internationale samenwerking landbouw Nr. 2 VOORSTEL VAN RIJKSWET Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport (Dossier 35215-(R2128))
Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport dieren internationaal internationale samenwerking landbouw Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE VAN HET KONINKRIJK EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk d.d. 14 maart 2019 en het nader rapport d.d. 28 mei 2019, aangeboden aan de Koning door de Minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Minister van Infrastructuur en Waterstaat en de Minister voor Rechtsbescherming. ...

Memorie van toelichting (Dossier 35215-(R2128))
Memorie van toelichting Memorie van toelichting dieren internationaal internationale samenwerking landbouw Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I ALGEMEEN Op 14 juni 2007 heeft de Internationale Arbeidsconferentie te Genève tijdens haar 96e zitting het Verdrag betreffende werk in de visserijsector aangenomen (IAO-Verdrag nr. 188). ...

Koninklijke boodschap (Dossier 35215-(R2128))
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap dieren internationaal internationale samenwerking landbouw Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Aan de Staten van Aruba Aan de Staten van Curaçao Aan de Staten van Sint Maarten Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van rijkswet houdende goedkeuring van het op 14 juni 2007 te Genève tot stand gekomen Verdrag betreffende werk in de visserijsector (Trb. ...

Nota van wijziging (Dossier 35940)
Nota van wijziging Nota van wijziging burgerlijk recht recht Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 1 maart 2022 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Artikel III komt te luiden: ARTIKEL III Artikel 2b van de Prijzenwet wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Voorstel van wet (Dossier 35940)
Voorstel van wet Voorstel van wet burgerlijk recht recht Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 35940)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting burgerlijk recht recht Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 35940)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap burgerlijk recht recht Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en de Prijzenwet in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/2161 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en Richtlijnen 98/6/EG, 2005/29/EG en 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de Unie (PbEU 2019, L 328)(Implementatiewet richtlijn modernisering consumentenbescherming). ...

Voorstel van wet (Dossier 33743)
Voorstel van wet Voorstel van wet economie onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap organisatie en beleid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33743)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting economie onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap organisatie en beleid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN DEEL 1. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33743)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap economie onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap organisatie en beleid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot instelling van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie en wijziging van enkele wetten (Wet Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie). ...

Memorie van toelichting (Dossier 34531)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting bestuur rijksoverheid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt/uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 26, vijfde lid, van de Wet op de Raad van State) I. ...

Voorstel van wet (Dossier 34531)
Voorstel van wet Voorstel van wet bestuur rijksoverheid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34531)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap bestuur rijksoverheid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende Wijziging van de Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek in verband met de invoering van een nieuwe organisatiestructuur. ...