Zoeken


Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

11 resultaten

Nota naar aanleiding van het nader verslag (Dossier 33402)
Nota naar aanleiding van het nader verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag belasting financiën Nr. 14 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Ontvangen 7 november 2012 Inhoudsopgave 1. ...

Toelichting bij de nota naar aanleiding van het nader verslag inzake het pakket Belastingplan 2013 en twee nota's van wijziging inzake het Belastingplan 2013 en de Overige Fiscale maatregelen 2013 (Dossier 33402)
Toelichting bij de nota naar aanleiding van het nader verslag inzake het pakket Belastingplan 2013 en twee nota's van wijziging inzake het Belastingplan 2013 en de Overige Fiscale maatregelen 2013 Brief regering belasting financiën Nr. 13 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN EN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 november 2012 Hierbij bied ik u aan de nota naar aanleiding van het nader verslag aan inzake de wetsvoorstellen Belastingplan 2013, Overige Fiscale Maatregelen 2013, Wet herziening fiscale behandeling woon-werkverkeer, Wet elektronische registratie notariële akten, Wet herziening fiscale behandeling eigen woning en Wet verhuurderheffing (Kamerstuk 33 402, nr. 14). ...

Voorstel van wet (Dossier 33515)
Voorstel van wet Voorstel van wet belasting financiën huisvesting huren en verhuren Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33515)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting belasting financiën huisvesting huren en verhuren Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Het voorstel van wet houdende invoering van een verhuurderheffing (Wet verhuurderheffing)1 dat op 18 september 2012 bij de Tweede Kamer is ingediend, vloeit voort uit het Regeer- en Gedoogakkoord van 30 september 20102 alsmede uit het Begrotingsakkoord 2013, zoals uitgewerkt in de Voorjaarsnota.3 In het Regeerakkoord van 29 oktober 2012 (hierna: het Regeerakkoord) is een breed pakket maatregelen opgenomen om te komen tot een beter functionerende huurmarkt als onderdeel van een integrale hervorming van de woningmarkt. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33515)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap belasting financiën huisvesting huren en verhuren Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Wet verhuurderheffing. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33756)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting huisvesting organisatie en beleid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave blz. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33756)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap huisvesting organisatie en beleid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende invoering van een verhuurderheffing over 2014 en volgende jaren alsmede wijziging van enige wetten met betrekking tot de nadere herziening van de fiscale behandeling van de eigen woning (Wet maatregelen woningmarkt 2014). ...

Voorstel van wet (Dossier 33756)
Voorstel van wet Voorstel van wet huisvesting organisatie en beleid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Gevolgen van de nieuwe portefeuilleverdeling tussen de bewindspersonen in relatie tot het Wetsvoorstel Wet herziening fiscale behandeling eigen woning en wetsvoorstel Wet verhuurderheffing (Dossier 33405)
Gevolgen van de nieuwe portefeuilleverdeling tussen de bewindspersonen in relatie tot het Wetsvoorstel Wet herziening fiscale behandeling eigen woning en wetsvoorstel Wet verhuurderheffing Brief regering belasting financiën huisvesting kopen en verkopen Nr. 10 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN EN MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 november 2012 In het kader van het regeerakkoord van de VVD en de PvdA en de verdeling van de verschillende onderdelen uit het regeerakkoord binnen het kabinet, delen wij u het volgende mee. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33819)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting belasting financiën huisvesting huren en verhuren Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van Statewordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meerinstemmend luidt / uitsluitend opmerkingen van redactioneleaard bevat (artikel 26, vijfde lid, van de Wet op de Raad van State) Het wetsvoorstel Wet maatregelen woningmarkt 20141 is op 12 november 2013 aanvaard door de Tweede Kamer en is daarna doorgezonden naar de Eerste Kamer. ...

Uitdrukkelijk goedkeuring door de Kamer van het Aanvullend Akkoord bij het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije overeenkomstig de artikelen 7 en 26 van het Europees Verdrag inzake sociale zekerheid, gesloten op 14 december 1972, en houdende herziening van het Verdrag inzake sociale zekerheid, gesloten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije op 5 april 1966; Ankara, 16 april 2009 (Dossier 32139)
Uitdrukkelijk goedkeuring door de Kamer van het Aanvullend Akkoord bij het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije overeenkomstig de artikelen 7 en 26 van het Europees Verdrag inzake sociale zekerheid, gesloten op 14 december 1972, en houdende herziening van het Verdrag inzake sociale zekerheid, gesloten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije op 5 april 1966; Ankara, 16 april 2009 Brief lid / fractie 32 139Aanvullend Akkoord bij het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije overeenkomstig de artikelen 7 en 26 van het Europees Verdrag inzake sociale zekerheid, gesloten op 14 december 1972, en houdende herziening van het Verdrag inzake sociale zekerheid, gesloten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije op 5 april 1966; Ankara, 16 april 2009nr. 2BRIEF VAN HET LID BLOK C.S.Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 24 september 2009Overeenkomstig artikel 127 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, verzoeken onderstaande leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal hierbij om het Aanvullend Akkoord bij het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije overeenkomstig de artikelen 7 en 26 van het Europees Verdrag inzake sociale zekerheid, gesloten op 14 december 1972, en houdende herziening van het Verdrag inzake sociale zekerheid, gesloten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije op 5 april 1966; Ankara, 16 april 2009 voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen.BlokTony van DijckAptrootVan BeekBoekestijnTen BroekeVan der BurgDezentjé Hamming-BlueminkEliasGriffithDe KromMeeuwisVan MiltenburgNeppérusNicolaïRemkesRutteSchippersSnijder-HazelhoffTeevenWeekersZijlstraAgemaBosmaBrinkmanFritsmaGrausDe MosDe RoonWilders ...