Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

26 resultaten

Brief met verzoek van het lid Dijkhoff c.s. om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen (Dossier 33414)
Brief met verzoek van het lid Dijkhoff c.s. om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen Brief lid / fractie europese zaken internationaal Nr. 3 BRIEF VAN HET LID DIJKHOFF C.S. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34228)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting energie huisvesting huren en verhuren natuur en milieu Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34228)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap energie huisvesting huren en verhuren natuur en milieu Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband met de mogelijkheid voor verhuurder en huurder een energieprestatievergoeding overeen te komen. ...

Voorstel van wet (Dossier 34228)
Voorstel van wet Voorstel van wet energie huisvesting huren en verhuren natuur en milieu Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34373)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting huisvesting huren en verhuren Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Algemeen deel 1. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34373)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap huisvesting huren en verhuren Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met het stellen van nadere huurmaatregelen tot verdere bevordering van de doorstroming op de huurmarkt (Wet doorstroming huurmarkt 2015). ...

Voorstel van wet (Dossier 34373)
Voorstel van wet Voorstel van wet huisvesting huren en verhuren Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34207)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap burgerlijk recht recht Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van artikel 417, vierde lid, en van artikel 427 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van het berekenen van dubbele bemiddelingskosten. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34207)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting burgerlijk recht recht Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING1 Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt/uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 26, vijfde lid, van de Wet op de Raad van State) ALGEMEEN 1. ...

Voorstel van wet (Dossier 34207)
Voorstel van wet Voorstel van wet burgerlijk recht recht Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 34453)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging bouwen en verbouwen huisvesting Nr. 13 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 18 januari 2017 In artikel III, onderdeel B, artikel 765a, eerste lid, slotzin, van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt na «Deze informatie» ingevoegd: wordt op een voor de opdrachtgever duidelijke en begrijpelijke wijze verstrekt en. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34453)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap bouwen en verbouwen huisvesting Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen). ...

Voorstel van wet (Dossier 34453)
Voorstel van wet Voorstel van wet bouwen en verbouwen huisvesting Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Voorstel van wet (Dossier 34479)
Voorstel van wet Voorstel van wet energie huisvesting kopen en verkopen natuur en milieu Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34479)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting energie huisvesting kopen en verkopen natuur en milieu Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I Algemeen 1. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34479)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap energie huisvesting kopen en verkopen natuur en milieu Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende wijziging van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verbeteren van het functioneren van verenigingen van eigenaars (Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars). ...

Memorie van toelichting (Dossier 34516)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting recht staatsrecht Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave blz. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 34516)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport recht staatsrecht Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 19 oktober 2015 en het nader rapport d.d. 5 juli 2016, aangeboden aan de Koning door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mede namens de Minister-President, Minister van Algemene Zaken en de Minister van Veiligheid en Justitie. ...

Voorstel van wet (Dossier 34516)
Voorstel van wet Voorstel van wet recht staatsrecht Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34516)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap recht staatsrecht Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling. ...