Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

25 resultaten

Libië (#:-)
Libië Brief regering begroting financiën Nr. 80 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 mei 2018 Hierbij stuur ik u ter vertrouwelijke inzage voor de leden van de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken en Defensie, een brief over Libië1. ...

Libië (Dossier 35000-V)
Libië Brief regering begroting financiën Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 oktober 2018 Hierbij stuur ik u ter vertrouwelijke inzage voor de leden van de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken en Defensie, een brief over Libië1. ...

Reactie Rijksministerraad op AIV-advies "Veiligheid en rechtsorde in het Caribisch gebied” (Dossier 35570-IV)
Reactie Rijksministerraad op AIV-advies "Veiligheid en rechtsorde in het Caribisch gebied” Brief regering begroting financiën Nr. 34 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 februari 2021 Hierbij biedt de Rijksministerraad (RMR) zijn reactie aan op advies nr. 116 «Veiligheid en rechtsorde in het Caribisch gebied» van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV)1. ...

Memorie van toelichting (Dossier 35180)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting internationaal internationale samenwerking Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt (artikel 26, zesde lid j° vijfde lid, van de Wet op de Raad van State). 1. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 35180)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap internationaal internationale samenwerking Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende goedkeuring van het op 6 februari 2019 te Brussel tot stand gekomen Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Noord-Macedonië (Trb. ...

Voorstel van wet (Dossier 35180)
Voorstel van wet Voorstel van wet internationaal internationale samenwerking Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Informatie over de staatsgreep in Mali, de diplomatieke reacties hierop en de gevolgen voor de Nederlandse inzet (Dossier 35570-V)
Informatie over de staatsgreep in Mali, de diplomatieke reacties hierop en de gevolgen voor de Nederlandse inzet Brief regering begroting financiën Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN, VAN DEFENSIE, VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EN VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 september 2020 Met deze brief wordt uw Kamer geïnformeerd over de staatsgreep in Mali, de diplomatieke reacties hierop en de gevolgen voor de Nederlandse inzet. 1. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 35258-(R2130))
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap internationaal organisatie en beleid recht staatsrecht Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Aan de Staten van Aruba Aan de Staten van Curaçao Aan de Staten van Sint Maarten Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van rijkswet houdende goedkeuring van de op 14 december 2017 te New York aanvaarde wijziging van artikel 8 van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. ...

Voorstel van Rijkswet (Dossier 35258-(R2130))
Voorstel van Rijkswet Voorstel van wet internationaal organisatie en beleid recht staatsrecht Nr. 2 VOORSTEL VAN RIJKSWET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 35258-(R2130))
Memorie van toelichting Memorie van toelichting internationaal organisatie en beleid recht staatsrecht Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport (Dossier 35258-(R2130))
Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport internationaal organisatie en beleid recht staatsrecht Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE VAN HET KONINKRIJK EN NADER RAPPORT Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk d.d. 5 juni 2019 en het nader rapport d.d. 11 juni 2019, aangeboden aan de Koning door de Minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister van Defensie. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 35259)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport internationaal organisatie en beleid recht strafrecht Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 5 juni 2019 en het nader rapport d.d. 18 juli 2019, aangeboden aan de Koning door de Minister van Justitie en Veiligheid. ...

Voorstel van wet (Dossier 35259)
Voorstel van wet Voorstel van wet internationaal organisatie en beleid recht strafrecht Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 35259)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting internationaal organisatie en beleid recht strafrecht Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN DEEL 1. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 35259)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap internationaal organisatie en beleid recht strafrecht Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet ter uitvoering van de op 14 december 2017 te New York aanvaarde wijziging van artikel 8 van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 35260-(R2131))
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap defensie internationaal Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Aan de Staten van Aruba Aan de Staten van Curaçao Aan de Staten van Sint Maarten Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van rijkswet houdende goedkeuring van het op 2 juli 2018 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake de totstandkoming van een raamwerk voor samenwerking op het gebied van defensieaangelegenheden, met bijlage (Trb. ...

Memorie van toelichting (Dossier 35260-(R2131))
Memorie van toelichting Memorie van toelichting defensie internationaal Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1. ...

Voorstel van Rijkswet (Dossier 35260-(R2131))
Voorstel van Rijkswet Voorstel van wet defensie internationaal Nr. 2 VOORSTEL VAN RIJKSWET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport (Dossier 35260-(R2131))
Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport defensie internationaal Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE VAN HET KONINKRIJK EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk d.d. 12 maart 2019 en het nader rapport d.d. 12 juli 2019, aangeboden aan de Koning door de Minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de Minister van Defensie. ...

Nota van wijziging (Dossier 34958)
Nota van wijziging Nota van wijziging internationaal internationale samenwerking openbare orde en veiligheid staatsveiligheid Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 1 februari 2019 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Het opschrift komt te luiden: Goedkeuring van de op 18 augustus 1960 te Washington tot stand gekomen Briefwisseling houdende een verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake beveiliging van gerubriceerde gegevens en de op 6 april 1981 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Notawisseling houdende een verdrag tot wijziging van de Briefwisseling houdende een verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake beveiliging van gerubriceerde gegevens (Trb. ...