Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

83 resultaten

Verslag van schriftelijk overleg over de voorgestelde fusie van het GOB en Domeinen (Dossier 31700-XIV)
Verslag van schriftelijk overleg over de voorgestelde fusie van het GOB en Domeinen Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 136VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEGVastgesteld 20 maart 2009Binnen de vaste commissie voor Financiën1, hebben enkele fracties de behoefte om over de brief van de minister van Financiën en de minister van Volkhuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van d.d. 14 november 2008 inzake de kabinetsvoornemens met betrekking tot een versterking van het instrumentarium en de organisatorische inbedding voor deelname aan gebiedsontwikkeling door het rijk de oprichting van een stichting voor Nederland als centrum voor financiële dienstverlening (Kamerstuk 31 700 XIV, nr. 18), enkele vragen en opmerkingen voor te leggen.De vragen en opmerkingen zijn op 15 januari 2009 aan de ministers voorgelegd. ...

Verslag (Dossier 31705)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) belasting financiën 31 705Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2009)nr. 6VERSLAGVastgesteld 10 oktober 2008De vaste commissie voor Financiën1, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen.Onder het voorbehoud dat de regering de vragen en opmerkingen in dit verslag afdoende zal beantwoorden, acht de commissie hiermee de openbare behandeling van het voorstel van wet voldoende voorbereid.InhoudsopgaveBlz. ...

Verslag van het wetgevingsoverleg van 7 movember 2008 (Dossier 31705)
Verslag van het wetgevingsoverleg van 7 movember 2008 Verslag van een wetgevingsoverleg ...

Verslag van het wetgevingsoverleg van 7 movember 2008 (Dossier 31717)
Verslag van het wetgevingsoverleg van 7 movember 2008 Verslag van een wetgevingsoverleg ...

Verslag (Dossier 31717)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) belasting financiën 31 717Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale Onderhoudswet 2009)nr. 5VERSLAGVastgesteld 10 oktober 2008De vaste commissie voor Financiën1, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen.Onder het voorbehoud dat de regering de vragen en opmerkingen in dit verslag afdoende zal beantwoorden, acht de commissie hiermee de openbare behandeling van het voorstel van wet voldoende voorbereid.InhoudsopgaveBlz. ...

Nader verslag (Dossier 31930)
Nader verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 11NADER VERSLAGVastgesteld 8 september 2009De vaste commissie voor Financiën1, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft naar aanleiding van de nota naar aanleiding van het verslag en de nota van wijziging d.d. 21 augustus 2009 besloten tot het uitbrengen van een nader verslag over het wetsvoorstel.Onder het voorbehoud dat de regering de vragen en opmerkingen in dit nader verslag afdoende zal beantwoorden, acht de commissie hiermee de openbare behandeling van het voorstel van wet voldoende voorbereid.Vragen en opmerkingen van de leden van de fractie van het CDAALGEMEENDe leden van de CDA-fractie hebben in de eerste inbreng voor het verslag reeds hun bijzondere belangstelling uitgedrukt voor het voorstel van de regering tot wijziging van de Successiewet 1956. ...

Verslag (Dossier 31930)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 7VERSLAGVastgesteld 8 juli 2009De vaste commissie voor Financiën1, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen.Onder het voorbehoud dat de regering de vragen en opmerkingen in dit verslag afdoende zal beantwoorden, acht de commissie hiermee de openbare behandeling van het voorstel van wet voldoende voorbereid.Inhoudsopgave blz.Algemeen deel memorie van toelichting   • Inleiding3• Vereenvoudiging5• Tarieven en vrijstellingen5 • Rente papieren schenking9• Bedrijfsopvolgingsregeling10• Partnerbegrip15 • Vereenvoudiging fictiebepalingen19 • Recht van overgang22• Afgezonderd particulier vermogen22 • Sociaal belang behartigende instellingen (SBBI)27 • Algemeen nut beogende instellingen (ANBI)28 • Herroepelijke schenking35• Aanpassing tabel in Uitvoeringsbesluit35• Overgangsrecht36 • Europese aspecten36• Budgettaire effecten, verdelingseffecten en nalevingseffecten37 • Overig39  Artikelsgewijze toelichting40  • Artikel I, onderdeel A (artikel 1 van de Successiewet)40 • Artikel I, onderdeel A (artikel 1a en 1b van de Successiewet)40 • Artikel I, onderdeel C (artikel 2 van de Successiewet 1956)41 • Artikel I, onderdeel F (artikel 7 van de Successiewet 1956)41 • Artikel I, onderdeel I (artikel 10 van de Successiewet 1956)41• Artikel I, onderdeel J (artikel 11 van de Successiewet 1956)41 • Artikel I, onderdeel K (artikel 12 van de Successiewet 1956)42 • Artikel I, onderdeel L (artikel 13 van de Successiewet 1956)42 • Artikel I, onderdeel M (artikel 13a van de Successiewet 1956)42 • Artikel I, onderdeel N (artikel 15 van de Successiewet 1956)42• Artikel I, onderdeel O (artikel 16 van de Successiewet 1956)43 • Artikel I, onderdeel P (artikel 17 van de Successiewet 1956)43 • Artikel I, onderdeel R (artikel 20 van de Successiewet 1956)43 • Artikel I, onderdeel S (artikel 21 van de Successiewet 1956)43 • Artikel I, onderdeel X (artikel 26a van de Successiewet 1956)45• Artikel I, onderdeel AC (artikel 32 van de Successiewet 1956)45 • Artikel I, onderdeel AH46 • Artikel 35b van de Successiewet 195646 • Artikel 35c van de Successiewet 195646 • Artikel 35d van de Successiewet 195648• Artikel 35e van de Successiewet 195648 • Artikel 35f van de Successiewet 195648 • Artikel I, onderdeel AN (artikel 53 van de Successiewet 1956)49 • Artikel II, onderdeel A (artikel 2.14a Wet inkomstenbelasting 2001)49• Artikel II, onderdeel B (artikel 6.33 van de Wet Inkomstenbelasting 2001)50 • Artikel II, onderdeel C (artikel 10a.7 Wet inkomstenbelasting 2001)51• Artikel III (artikel 8 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969)52 • Artikel V, onderdeel B (artikel 23a van de Invorderingswet 1990)52• Artikel VII (artikel 7, eerste lid, van de Natuurschoonwet 1928)52InleidingDe leden van de CDA-fractie hebben met bijzondere belangstelling kennisgenomen van het voorstel van de regering tot wijziging van de Successiewet 1956. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 12 oktober 2009, over wijziging van de Successiewet 1956 (Dossier 31930)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 12 oktober 2009, over wijziging van de Successiewet 1956 Verslag van een wetgevingsoverleg 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 40VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG15 oktober 2009De vaste commissie voor Financiën1 heeft op 12 oktober 2009 overleg gevoerd met staatssecretaris De Jager van Financiën over wijziging van de Successiewet 1956.Van het overleg brengt de commissie bijgaand stenografisch verslag uit.De voorzitter van de vaste commissie voor Financiën,BlokDe griffier van de vaste commissie voor Financiën,BerckStenografisch verslag van een wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor FinanciënMaandag 12 oktober 2009 14.00 uurDe voorzitter: BlokAanwezig zijn 10 leden der Kamer, te weten:Bashir, Blok, Cramer, Tony van Dijck, Koşer Kaya, Omtzigt, Remkes, Sap, Van der Vlies en Vos,en de heer De Jager, staatssecretaris van Financiën.Aan de orde is de behandeling van:het wetsvoorstel Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956) (31930).De voorzitter:Ik heet de staatssecretaris en de aanwezige ambtenaren van harte welkom, evenals de belangstellenden op de publieke tribune. ...

Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 23 september 2009, over de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (Dossier 31930)
Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 23 september 2009, over de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 17VERSLAG VAN EEN RONDETAFELGESPREKVastgesteld 13 oktober 2009De vaste commissie voor Financiën1 heeft op woensdag 23 september 2009 gesprekken gevoerd over de wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomenstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956) (31 930).Van deze gesprekken brengt de commissie bijgaand stenografisch verslag uit.Blok I – AlgemeenGesprek met:Mevrouw Van Vijfeijken, Universiteit van TilburgDe heer N.J.M. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 2 november 2009, over het Belastingplan 2010 (Dossier 32128)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 2 november 2009, over het Belastingplan 2010 Verslag van een wetgevingsoverleg belasting financiën 32 128Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010)nr. 17VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEGVastgesteld 4 november 2009De vaste commissie voor Financiën1 heeft op 2 november 2009 overleg gevoerd met staatssecretaris De Jager van Financiën over het Belastingplan 2010.Van het overleg brengt de commissie bijgaand stenografisch verslag uit.De voorzitter van de vaste commissie voor Financiën,BlokDe griffier van de vaste commissie voor Financiën,BerckStenografisch verslag van een wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor FinanciënMaandag 2 november 2009 9.45 uurDe voorzitter: BlokAanwezig zijn 9 leden der Kamer, te weten:Bashir, Blok, Cramer, Tony van Dijck, Omtzigt, Remkes, Sap, Tang en Van der Vlies,en de heer De Jager, staatssecretaris van Financiën.Aan de orde is de behandeling van:het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010) (32128);het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) (32129);het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale vereenvoudigingswet 2010) (32130);het wetsvoorstel Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met de afschaffing van de vliegbelasting (32132);het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale onderhoudswet 2010) (32133).De voorzitter:Ik open de eerste termijn van het wetgevingsoverleg over het Belastingplan 2010. ...

Verslag (Dossier 32128)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) 32 128Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010)nr. 6VERSLAGVastgesteld 9 oktober 2009De vaste commissie voor Financiën1, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen.Onder het voorbehoud dat de regering de vragen en opmerkingen in dit verslag afdoende zal beantwoorden, acht de commissie hiermee de openbare behandeling van het voorstel van wet voldoende voorbereid.Inhoudsopgaveblz. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 9 november 2009, over het Belastingplan 2010 (Dossier 32128)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 9 november 2009, over het Belastingplan 2010 Verslag van een wetgevingsoverleg belasting financiën 32 128Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010)nr. 52VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEGVastgesteld 18 november 2009De vaste commissie voor Financiën1 heeft op 9 november 2009 overleg gevoerd met staatssecretaris De Jager van Financiën over het Belastingplan 2010.Van het overleg brengt de commissie bijgaand stenografisch verslag uit.De voorzitter van de vaste commissie voor Financiën,BlokDe griffier van de vaste commissie voor Financiën,BerckStenografisch verslag van een wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor FinanciënMaandag 9 november 2009 09.45 uurDe voorzitter: BlokAanwezig zijn 9 leden der Kamer, te weten:Bashir, Blok, Cramer, Tony van Dijck, Omtzigt, Remkes, Sap, Tang en Van der Vlies,en de heer De Jager, staatssecretaris van Financiën, die vergezeld is van enkele ambtenaren van zijn ministerie.Aan de orde is de behandeling van:het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010) (32128);het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) (32129);het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale vereenvoudigingswet 2010) (32130);het wetsvoorstel Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met de afschaffing van de vliegbelasting (32132);het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale onderhoudswet 2010) (32133).De voorzitter:Ik heet iedereen van harte welkom. ...

Verslag (#:-)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) belasting financiën Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 20 september 2010De vaste commissie voor Financiën1 belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Blanco verslag (#:-)
Blanco verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) begroting financiën Nr. 3 VERSLAG Vastgesteld 23 september 2010De vaste commissie voor Financiën1, belast met het voorbereidend onderzoek van onderhavig wetsvoorstel, heeft geen aanleiding gevonden tot het maken van opmerkingen of het stellen van vragen. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de vaststelling van de begrotingsstaat van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2011 (#:-)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de vaststelling van de begrotingsstaat van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2011 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 4 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 28 september 2010De vaste commissie voor Financiën1 belast met het voorbereidende onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2011 (#:-)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2011 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 4 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 28 september 2010De vaste commissie voor Financiën1 belast met het voorbereidende onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Jaarverslag Ministerie van Buitenlandse Zaken 2017 (Dossier 34950-V)
Jaarverslag Ministerie van Buitenlandse Zaken 2017 Jaarverslag begroting financiën Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN (V) Aangeboden 16 mei 2018 Uitgaven naar beleidsterrein voor 2017: totaal EUR 8.363,8 (in EUR mln) Ontvangsten naar beleidsterrein voor 2017: totaal EUR 3.865,6 (in EUR mln) Inhoudsopgave Buitenlandse Zaken (V) A. ...

Jaarverslag Ministerie van Buitenlandse Zaken 2018 (Dossier 35200-V)
Jaarverslag Ministerie van Buitenlandse Zaken 2018 Jaarverslag begroting financiën Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN (V) Aangeboden 15 mei 2019 Gerealiseerde uitgaven verdeeld over beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen voor 2018 Totaal 9.174,0 (in EUR mln) Gerealiseerde ontvangsten verdeeld over beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen voor 2018 Totaal 1.200,7 (in EUR mln) Inhoudsopgave Buitenlandse Zaken (V) A. ...

Jaarverslag Ministerie van Veiligheid en Justitie 2016 (#:-)
Jaarverslag Ministerie van Veiligheid en Justitie 2016 Jaarverslag begroting financiën Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET MINISTERIE VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE (VI) Aangeboden 17 mei 2017 Gerealiseerde uitgaven van het ministerie in 2016 verdeeld over de beleids-artikelen en niet-beleidsartikelen Gerealiseerde uitgaven 2016 € 13.192 mln. ...

Jaarverslag Ministerie van Buitenlandse Zaken 2019 (Dossier 35470-V)
Jaarverslag Ministerie van Buitenlandse Zaken 2019 Jaarverslag begroting financiën Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN (V) Aangeboden 20 mei 2020 Gerealiseerde uitgaven verdeeld over beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen voor 2019 Totaal 10.552,4 (x EUR 1 mln.) ...