Zoeken


Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

8 resultaten

Motie Van der Staaij c.s. over verbetering voorzieningen BES-eilanden (Dossier 33000-IV)
Motie Van der Staaij c.s. over verbetering voorzieningen BES-eilanden Motie ...

Motie Blok over aanwijzen van een eigen medewerker als jobcoach (Dossier 31780)
Motie Blok over aanwijzen van een eigen medewerker als jobcoach Motie jongeren organisatie en beleid sociale zekerheid werk werkgelegenheid ziekte en arbeidsongeschiktheid zorg en gezondheid 31 780Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuningnr. 27MOTIE VAN HET LID BLOKVoorgesteld 16 april 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat een aantal werkgevers grote aantallen Wajong’ers in dienst heeft;constaterende, dat de werkgever hierdoor vaak contacten moet onderhouden met grote aantallen verschillende jobcoaches;verzoekt de regering werkgevers die meerdere Wajong’ers in dienst hebben, de mogelijkheid te bieden, een eigen medewerker als jobcoach aan te wijzen,en gaat over tot de orde van de dag.Blok ...

Motie Van Hijum en Blok over mogelijke gevolgen voor de sociale zekerheid van immigratie uit Oost-Europa en landen buiten de EU (Dossier 31700-XV)
Motie Van Hijum en Blok over mogelijke gevolgen voor de sociale zekerheid van immigratie uit Oost-Europa en landen buiten de EU Motie begroting financiën immigratie migratie en integratie organisatie en beleid sociale zekerheid 31 700 XVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009nr. 27MOTIE VAN DE LEDEN VAN HIJUM EN BLOKVoorgesteld 27 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat Nederland te maken heeft met een substantiële immigratie vanuit Oost-Europa en landen buiten de EU, en alert moet blijven op mogelijke gevolgen voor de sociale zekerheid;constaterende, dat een meerderheid in de Tweede Kamer zich in het verleden heeft uitgesproken voor een ingroeimodel in de sociale zekerheid voor migranten;verzoekt de regering om een verkenning uit te voeren naar de toegang tot en het beroep van migranten op het sociale stelsel, naar de mogelijkheid en wenselijkheid om het beroep op het sociale stelsel te beperken en de rol van internationale verdragen daarbij, en de Kamer voor 1 juli 2009 over de uitkomsten te informeren;verzoekt de regering voorts om met landen van waaruit grote groepen migranten afkomstig zijn nadere afspraken te maken over de aanpak van misbruik en fraude bij sociale verzekeringen en voorzieningen,en gaat over tot de orde van de dag.Van HijumBlok ...

Motie Blok over uitvoeren van de WGA conform het coalitieakkoord (Dossier 31700-XV)
Motie Blok over uitvoeren van de WGA conform het coalitieakkoord Motie begroting financiën organisatie en beleid werk werkgelegenheid zorg en gezondheid 31 700 XVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009nr. 32MOTIE VAN HET LID BLOKVoorgesteld 27 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat in het coalitieakkoord is opgenomen dat de WGA volledig privaat uitgevoerd zal gaan worden;constaterende, dat nog geen actie in deze richting is ondernomen;verzoekt de regering op korte termijn met concrete voorstellen te komen om haar eigen coalitieakkoord op dit punt uit te voeren,en gaat over tot de orde van de dag.Blok ...

Motie Blok over opheffen van het Spaarfonds AOW (Dossier 31924-XV)
Motie Blok over opheffen van het Spaarfonds AOW Motie begroting financiën 31 924 XVJaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2008nr. 10MOTIE VAN HET LID BLOKVoorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 17 juni 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat het Spaarfonds AOW is ingesteld om de AOW vanaf 2020 op een welvaartsvast niveau te kunnen garanderen;overwegende, dat het fonds niet over reële middelen beschikt, maar bij burgers wel de indruk kan wekken dat dit fonds te zijner tijd over eigen middelen zal beschikken;overwegende, dat de administratie van dit fonds kosten met zich meebrengt waar geen baten tegenover staan;verzoekt de regering om het Spaarfonds AOW op te heffen en de Kamer periodiek te informeren over de mate waarin de overheidsfinanciën houdbaar zijn tegen de achtergrond van de vergrijzing,en gaat over tot de orde van de dag.Blok ...

Motie Blok en Koser Kaya over organisaties van zzp'ers in de SER (Dossier 32123-XV)
Motie Blok en Koser Kaya over organisaties van zzp'ers in de SER Motie begroting economie financiën ondernemen 32 123 XVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2010nr. 23MOTIE VAN DE LEDEN BLOK EN KOSER KAYAVoorgesteld 10 december 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat de minister-president in een opinieartikel in NRC Handelsblad van 19 mei 2009 stelde dat zzp’ers een plaats verdienen in het sociaaleconomische overleg;verzoekt de regering het pleidooi van de minister president om te zetten in daden en organisaties van zzp’ers een plaats te geven in de Sociaal-Economische Raad,en gaat over tot de orde van de dag.BlokKoşer Kaya ...

Motie Blok over voorkomen dat werkgevers mensen moeten ontslaan door in de cao opgenomen loonsverhogingen (Dossier 32123-XV)
Motie Blok over voorkomen dat werkgevers mensen moeten ontslaan door in de cao opgenomen loonsverhogingen Motie begroting financiën inkomensbeleid werk werkgelegenheid 32 123 XVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2010nr. 24MOTIE VAN HET LID BLOKVoorgesteld 10 december 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat, ondanks de economische crisis, nog steeds cao’s worden afgesloten waarin sprake is van loonstijgingen;overwegende, dat dit ertoe kan leiden dat werkgevers genoodzaakt zijn werknemers te ontslaan omdat zij de afgesproken loonsverhoging simpelweg niet kunnen betalen;van mening, dat het behouden van werknemers in tijden van crisis zwaarder weegt dan het kunnen bieden van loonsverhoging;verzoekt de regering een tijdelijke regeling te treffen waarmee een werkgever niet verplicht is de cao-loonsverhoging te volgen, als hij kan aantonen dat hij door geen loonsverhoging te geven een of meerdere banen kan behouden,en gaat over tot de orde van de dag.Blok ...

Motie Blok over stopzetten van de export van kinderbijslag naar niet-EU-landen (Dossier 32123-XV)
Motie Blok over stopzetten van de export van kinderbijslag naar niet-EU-landen Motie begroting belasting financiën gezin en kinderen sociale zekerheid 32 123 XVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2010nr. 25MOTIE VAN HET LID BLOKVoorgesteld 10 december 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de mogelijkheid tot misbruik van socialezekerheidsregelingen zo veel mogelijk voorkomen moet worden;constaterende, dat het uitbetalen van kinderbijslag en kindertoeslag in niet-EU-landen zeer hoge uitvoeringskosten met zich meebrengt;constaterende, dat de hoogte van de kinderbijslag en kindertoeslag is gebaseerd op de kosten van levensonderhoud in Nederland en daardoor bij uitkering buiten Nederland naar lokale maatstaven een enorm bedrag is en daardoor het risico van fraude groot is;overwegende, dat tegenover de kosten en frauderisico’s geen wezenlijke Nederlandse belangen staan;verzoekt de regering de export van kinderbijslag en andere kinderregelingen naar niet-EU-landen stop te zetten door middel van het wijzigen en zo nodig opzeggen van de bilaterale verdragen die in dit kader gesloten zijn,en gaat over tot de orde van de dag.Blok ...