Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

8 resultaten

officiële publicatie (Dossier 31058)
Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht); Amendement over afkooprecht voor lijfrentespaarrekeningen en lijfrentebeleggingsrecht Kamerstuk 31 058Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht)nr. 10AMENDEMENT VAN DE LEDEN DEPLA EN BLOKOntvangen 22 oktober 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:Na Artikel I wordt een artikel ingevoegd, luidende:ARTIKEL IaBoek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd:AArtikel 978, eerste lid, komt te luiden:1. ...

officiële publicatie (Dossier 31065)
Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek); Nader gewijzigd amendement om lijfrentebankspaarrekeningen en lijfrentebeleggingsrechten buiten faillissement te houden Kamerstuk burgerlijk recht economie financieel toezicht financiën overige economische sectoren recht 31 065Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek)nr. 26NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN DEPLA EN BLOK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 25Ontvangen 8 december 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:IIn hoofdstuk 1, artikel 4, wordt na onderdeel C een onderdeel ingevoegd, luidende:CaIn artikel 21 wordt na onderdeel 6, onder vervanging van de punt aan het slot van het zesde onderdeel door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:7°. ...

officiële publicatie (Dossier 31065)
Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek); Amendement om lijfrentebankspaarrekeningen en lijfrentebeleggingsrechten buiten faillissement te houden Kamerstuk burgerlijk recht economie financieel toezicht financiën overige economische sectoren recht 31 065Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek)nr. 24AMENDEMENT VAN DE LEDEN DEPLA EN BLOKOntvangen 2 december 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:IIn hoofdstuk 1, artikel 4, wordt na onderdeel C een onderdeel ingevoegd, luidende:CaIn artikel 21 wordt na onderdeel 6, onder vervanging van de punt aan het slot van het zesde onderdeel door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:7°. ...

officiële publicatie (Dossier 31065)
Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek); Gewijzigd amendement om lijfrentebankspaarrekeningen en lijfrentebeleggingsrechten buiten faillissement te houden Kamerstuk burgerlijk recht economie financieel toezicht financiën overige economische sectoren recht 31 065Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek)nr. 25GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN DEPLA EN BLOK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 24Ontvangen 3 december 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:IIn hoofdstuk 1, artikel 4, wordt na onderdeel C een onderdeel ingevoegd, luidende:CaIn artikel 21 wordt na onderdeel 6, onder vervanging van de punt aan het slot van het zesde onderdeel door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:7°. ...

Nota naar aanleiding van het tweede nader verslag (Dossier 33407)
Nota naar aanleiding van het tweede nader verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag belasting financiën huisvesting huren en verhuren Nr. 15 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN KNOPS EN OMTZIGT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 8 Ontvangen 15 november 2012 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In de beweegreden wordt «heffing» vervangen door: belasting. ...

Gewijzigd amendement van het lid Blok ter vervanging van nr. 13 over terugwerkende kracht van enige bepalingen tot wijziging van de Pensioenwet (Dossier 31811)
Gewijzigd amendement van het lid Blok ter vervanging van nr. 13 over terugwerkende kracht van enige bepalingen tot wijziging van de Pensioenwet Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) bestuur organisatie en beleid rijksoverheid sociale zekerheid werk 31 811Wijziging van een aantal wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetgeving 2009)nr. 14GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BLOK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 13Ontvangen 15 april 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Aan het slot van artikel XXVI wordt toegevoegd: , met dien verstande dat:a. ...

Amendement van het lid Blok over toevoegen terugwerkende kracht (Dossier 31811)
Amendement van het lid Blok over toevoegen terugwerkende kracht Amendement bestuur organisatie en beleid rijksoverheid sociale zekerheid werk 31 811Wijziging van een aantal wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetgeving 2009)nr. 13AMENDEMENT VAN HET LID BLOKOntvangen 15 april 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Aan het slot van artikel XXVI wordt toegevoegd: , met dien verstande dat artikel XIX, onderdelen E tot en met H, terugwerkt tot en met 1 januari 2008.ToelichtingDe in artikel XIX, onderdelen E tot en met H, opgenomen wijzigingen hebben tot doel om de door de invoering van de Pensioenwet onbedoeld vervallen mogelijkheid tot shoppen voor de partner van de (gewezen) deelnemer te herstellen. ...

Amendement van de leden Koser Kaya en Blok over het mogelijk maken van vertegenwoordiging in het bestuur voor meer dan één onderneming of groep (Dossier 32141)
Amendement van de leden Koser Kaya en Blok over het mogelijk maken van vertegenwoordiging in het bestuur voor meer dan één onderneming of groep Amendement economie ondernemen ouderen sociale zekerheid 32 141Wijzigingen van de Pensioenwet in verband met het uitbreiden van de werkingssfeer voor ondernemingspensioenfondsennr. 8AMENDEMENT VAN DE LEDEN KOŞER KAYA EN BLOKOntvangen 12 januari 2010De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:In artikel I, onderdeel D, punt 2, komt het vierde lid te luiden:4. ...