Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

39 resultaten

Reactie op het verzoek van het lid Van Ojik, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 17 oktober 2018, over de uitkomsten van het bezoek van de Chinese minister-president aan Nederland (Dossier 35000-V)
Reactie op het verzoek van het lid Van Ojik, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 17 oktober 2018, over de uitkomsten van het bezoek van de Chinese minister-president aan Nederland Brief regering begroting financiën Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 november 2018 Met deze brief geven wij antwoord op het verzoek van het lid Van der Lee zoals dat is gedaan in uw ordedebat van 17 oktober jl. ...

Memorie van toelichting (Dossier 35084)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting europese zaken internationaal Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ...

Motie Van der Staaij c.s. over verbetering voorzieningen BES-eilanden (Dossier 33000-IV)
Motie Van der Staaij c.s. over verbetering voorzieningen BES-eilanden Motie ...

Koninklijke boodschap (Dossier 35154)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap economie handel internationaal internationale samenwerking Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds (Trb. 2017, 13). ...

Voorstel van wet (Dossier 35154)
Voorstel van wet Voorstel van wet economie handel internationaal internationale samenwerking Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 35154)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting economie handel internationaal internationale samenwerking Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

Voorstel van Rijkswet (Dossier 35215-(R2128))
Voorstel van Rijkswet Voorstel van wet dieren internationaal internationale samenwerking landbouw Nr. 2 VOORSTEL VAN RIJKSWET Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport (Dossier 35215-(R2128))
Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport dieren internationaal internationale samenwerking landbouw Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE VAN HET KONINKRIJK EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk d.d. 14 maart 2019 en het nader rapport d.d. 28 mei 2019, aangeboden aan de Koning door de Minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Minister van Infrastructuur en Waterstaat en de Minister voor Rechtsbescherming. ...

Memorie van toelichting (Dossier 35215-(R2128))
Memorie van toelichting Memorie van toelichting dieren internationaal internationale samenwerking landbouw Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I ALGEMEEN Op 14 juni 2007 heeft de Internationale Arbeidsconferentie te Genève tijdens haar 96e zitting het Verdrag betreffende werk in de visserijsector aangenomen (IAO-Verdrag nr. 188). ...

Koninklijke boodschap (Dossier 35215-(R2128))
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap dieren internationaal internationale samenwerking landbouw Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Aan de Staten van Aruba Aan de Staten van Curaçao Aan de Staten van Sint Maarten Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van rijkswet houdende goedkeuring van het op 14 juni 2007 te Genève tot stand gekomen Verdrag betreffende werk in de visserijsector (Trb. ...

Voorstel van wet (Dossier 35332)
Voorstel van wet Voorstel van wet emigratie immigratie migratie en integratie Nr. 5 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 35332)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting emigratie immigratie migratie en integratie Nr. 6 MEMORIE VAN TOELICHTING Op 4 december 2019 gaven 30 leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, overeenkomstig artikel 5, eerste lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen, de wens te kennen dat het op 1 juni 1993 te Wenen tot stand gekomen Verdrag tussen de Zwitserse Bondsstaat en de Republiek Oostenrijk met betrekking tot de oprichting en werking van het Internationaal Centrum voor de ontwikkeling van migratiebeleid (ICMPD), zoals gewijzigd bij het Verdrag van 27 maart 1996, het Verdrag van 26 april 1996 en van het Verdrag van 25 juni 2003, en zoals aangevuld door het Verdrag van 26 mei 2014, overgelegd aan de beide kamers der Staten-Generaal bij brieven van 5 november 2019, Kamerstukken 35 332, nr. 1, aan de uitdrukkelijke goedkeuring van de Staten-Generaal zal worden onderworpen. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 35332)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap emigratie immigratie migratie en integratie Nr. 4 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende goedkeuring van het op 1 juni 1993 te Wenen tot stand gekomen Verdrag tussen de Zwitserse Bondsstaat en de Republiek Oostenrijk met betrekking tot de oprichting en werking van het Internationaal Centrum voor de ontwikkeling van migratiebeleid (ICMPD), zoals gewijzigd bij het Verdrag van 27 maart 1996, het Verdrag van 26 april 1996 en van het Verdrag van 25 juni 2003, en zoals aangevuld door het Verdrag van 26 mei 2014 (Trb. ...

Informatie over de staatsgreep in Mali, de diplomatieke reacties hierop en de gevolgen voor de Nederlandse inzet (Dossier 35570-V)
Informatie over de staatsgreep in Mali, de diplomatieke reacties hierop en de gevolgen voor de Nederlandse inzet Brief regering begroting financiën Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN, VAN DEFENSIE, VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EN VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 september 2020 Met deze brief wordt uw Kamer geïnformeerd over de staatsgreep in Mali, de diplomatieke reacties hierop en de gevolgen voor de Nederlandse inzet. 1. ...

Derde Nota van wijziging (Dossier 31537)
Derde Nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) ouderen sociale zekerheid 31 537Voorstel van wet van de leden Koşer Kaya en Blok tot wijziging van de Pensioenwet met betrekking tot de medezeggenschap van pensioengerechtigden in pensioenfondsbesturennr. 15DERDE NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 26 november 2009Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:1In de beweegreden wordt «ter verbetering van de bestaande regeling voor de medezeggenschap van pensioengerechtigden in de besturen van pensioenfondsen» vervangen door: met name om een evenwichtige samenstelling van de besturen van pensioenfondsen te bevorderen en daartoe de medezeggenschap van de belanghebbenden in de pensioenfondsbesturen beter te regelen.2Artikel I, onderdeel A, komt te luiden:AArtikel 99 wordt als volgt gewijzigd:1. ...

Vierde nota van wijziging (Dossier 31537)
Vierde nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) ouderen sociale zekerheid Nr. 24 VIERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 21 juni 2010Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: IAan artikel I, onderdeel A, wordt een onderdeel toegevoegd luidende:3. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 31537)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag ouderen sociale zekerheid 31 537Voorstel van wet van de leden Koşer Kaya en Blok tot wijziging van de Pensioenwet met betrekking tot de medezeggenschap van pensioengerechtigden in pensioenfondsbesturennr. 7NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAGOntvangen 5 juni 2009De initiatiefnemers zijn de leden van de verschillende fracties erkentelijk voor de vele vragen en opmerkingen. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 31537)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) ouderen sociale zekerheid 31 537Voorstel van wet van de leden Koşer Kaya en Blok tot wijziging van de Pensioenwet met betrekking tot de medezeggenschap van pensioengerechtigden in pensioenfondsbesturennr. 8TWEEDE NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 25 augustus 2009Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:In artikel I, onderdeel B, komt artikel 100, tweede en derde lid, te luiden:2. ...

Geleidende brief (Dossier 31537)
Geleidende brief Geleidende brief ouderen sociale zekerheid 31 537Voorstel van wet van de leden Koşer Kaya en Blok tot wijziging van de Pensioenwet met betrekking tot de medezeggenschap van pensioengerechtigden in pensioenfondsbesturennr. 1GELEIDENDE BRIEFAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal’s-Gravenhage, 18 juli 2008Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Pensioenwet met betrekking tot de medezeggenschap van pensioengerechtigden in pensioenfondsbesturen.De toelichtende memorie, die het voorstel van wet vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.Koşer KayaBlok ...

Tweede nota van verbetering (Dossier 31537)
Tweede nota van verbetering Nota van verbetering ouderen sociale zekerheid Nr. 27 TWEEDE NOTA VAN VERBETERING Ontvangen 29 juni 2010In de vierde nota van wijziging (stuk nr. 24) wordt de volgende verbetering aangebracht: In onderdeel I wordt «Het vierde lid» vervangen door: Het vijfde lid. ...